Projekt budowlany instalacj ciepłej wody użytkowej, PROJEKTOWANIE, instalacje solarne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ
Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy
w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9
26 – 800 Białobrzegi
Obiekt:
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIAŁOBRZEGI
UL. KOŚCIELNA 31
DZ. NR EW. 833/6
Projektant:
mgr inŜ. Barbara Szymańska
Sprawdzający:
KWIECIEŃ 2010
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
1.
Opis techniczny i obliczenia – str. 2 ÷ 7
2.
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego – str. 8
3.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego,
zaświadczenie z MOIIB projektanta – str. 9
4.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego,
zaświadczenie z MOIIB sprawdzającego – str. 10
Rysunki:
1. Mapa do celów projektowych 1 : 500 – str. 11
2. Instalacja ciepłej wody uŜytkowej, instalacja solarna
– rzut parteru – rys. 1 – str. 12
3. Instalacja ciepłej wody uŜytkowej, instalacja solarna
– rzut piętra – rys. 2 – str. 13
4. Instalacja solarna – rzut dachu – rys. 3 – str. 14
5. Schemat aksonometryczny instalacji ciepłej wody uŜytkowej – rys. 4 – str. 15
2
Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji ciepłej wody uŜytkowej w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach przy ul. Kościelnej 31.
1.
Podstawa opracowania
Podstawą opracowania projektu jest:
1.1.
Umowa z Inwestorem
1.2.
Mapa do celów projektowych
1.3.
Podkład architektoniczny budynku
1.4.
Normy i przepisy
2.
Stan istniejący
Obecnie ciepła woda uŜytkowa wytwarzana jest w elektrycznych
ogrzewaczach wody. Zgodnie z oświadczeniem Inwestora planowana jest
rozbudowa węzłów sanitarnych, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na ciepłą
wodę uŜytkową.
3.
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji dostarczającej
wodę ciepłą do zaplecza kuchennego oraz do węzłów sanitarnych w ilości:
q = 270 l/h
4.
Opis zasadniczych rozwiązań projektowych
Zapotrzebowanie wody zimnej dla podgrzewacza solarnego zostanie zabezpieczone
3
z istniejącej instalacji wodociągowej na parterze budynku.
Do pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz węzłów sanitarnych doprowadza
się wodę ciepłą ( zimna woda istniejąca). Dostawa ciepłej wody z podgrzewacza
solarnego DC 7502 zlokalizowanego w kotłowni.
Instalacja c.w.u.
Elementy instalacji
Przewody cyrkulacyjne oraz c.w.u. doprowadzające wodę do poszczególnych
przyborów naleŜy wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PPR typ 3 PN20
stabi WAVIN lub równowaŜne – łączonych przez zgrzewanie.
Przy przejściach przez stropy i ściany naleŜy stosować tuleje ochronne z rur
PE. Przewody naleŜy ułoŜyć w bruzdach ściennych za wyjątkiem korytarza,
w którym przewody naleŜy obudować.
MontaŜ instalacji c.w.u.
Instalację wody ciepłej wykonać z zastosowaniem rur i kształtek j.w.
MontaŜ instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
Kompensacje wydłuŜeń cieplnych głównych przewodów rozprowadzających
wodę ciepłą i cyrkulację projektuje się poprzez naturalne załamania trasy na tych
przewodach. Sposób prowadzenia rur oraz średnice wg. części graficznej projektu.
Izolacja termiczna przewodów
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji naleŜy zaizolować pianką
poliuretanową gr. 20 mm lub podobnymi otulinami posiadającymi odpowiednie
atesty.
4
Dezynfekcja termiczna instalacji ciepłej wody
Zgodnie z przepisami naleŜy przewidzieć dezynfekcję termiczną instalacji
ciepłej wody, wodą o temperaturze 70
 
C wykorzystując moŜliwości techniczne
podgrzewacza.
Po uruchomieniu funkcji dezynfekcji termicznej występuje, aŜ do
zakończenia rozbioru gorącej wody znajdującej się w podgrzewaczu,
niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru.
Ze względu na szczególne obostrzenia z racji bezpieczeństwa uŜytkowników,
naleŜy wykonać dezynfekcję termiczną w okresie zamknięcia obiektu dla
uŜytkowników.
Instalacja solarna
Elementy instalacji solarnej De Dietrich (lub równowaŜne)

Płaskie kolektory pionowe Dietrisol PRO – 4 szt

Stacja solarna kpl. DKP 920

Naczynie przeponowe o poj. V = 35 l

Podgrzewacz solarny DC 750 2

Regulator solarny Diemasol A z czujnikami temperatury

Zestaw połączeniowy i podłączeniowy

Zestaw montaŜowy na dach skośny

Płyn solarny do układu solarnego Dietrisol PRO EG 11
Przewody instalacji solarnej z rur miedzianych w otulinie kauczukowej 20mm.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]