Projekt edukacyjny jako metoda, metody pracy, Metoda projektów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Projekt edukacyjny jako metoda
Metoda projektu
jest jedną z aktywizujących metod kształcenia
lub – szerzej – strategią dydaktyczną
Metody aktywizujące
to metody nauczania
zwiększające czynny udział uczących się
w zajęciach dydaktycznych
Metoda projektu
¤
U podłoża metody projektów jako koncepcji
pedagogicznej leży filozofia pragmatyzmu
i konstruktywizm poznawczy.
¤
Metoda projektów pozwala na samodzielne
poszukiwanie różnych źródeł wiedzy i na tej
podstawie budowanie zasobów wiedzy
niezbędnych do rozwiązania danego
problemu.
Projekt edukacyjny
zespołowe, planowe działanie uczniów, mające
na celu rozwiązanie konkretnego problemu,
z zastosowaniem różnorodnych metod
Dlaczego projekt edukacyjny?
Argumenty za…
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki
badania 2006 w Polsce. PISA, MEN,2006
¤
polscy uczniowie osiągnęli dobre wyniki w zakresie umiejętności wyjaśniania
zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy
¤
rozpoznawanie zagadnień naukowych oraz interpretowania i
wykorzystywania wyników i dowodów naukowych stanowiących element
rozumowania naukowego, wyniki niższe od przeciętnych krajów OECD
¤
przyczyna - sposób nauczania poprzez przekazywanie dużej ilości wiedzy
teoretycznej, nacisk na wiadomości szczegółowe kosztem zrozumienia ich w
szerszym kontekście.
¤
wniosek - nacisk na wiadomości szczegółowe kosztem zrozumienia ich w
szerszym kontekście, wyuczenie odpowiedzi powoduje, że wiadomości
szybko ulegają zapomnieniu i nie zostają wykorzystane podczas ćwiczeń
praktycznych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]