Projekt Manhattan - Fat Man and Little Boy (1989), FILMOTEKI ulubionych aktorów, John Cusack, ♦Projekt Manhattan ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1950}{2071}/Pentagon, rok 1942.|/II Wojna �wiatowa szaleje od trzech lat.{2075}{2220}/Po zwyci�stwach w Europie,|/nazi�ci wypowiadaj� wojn� Ameryce.{2225}{2347}/Min�o 9 miesi�cy|/od wydarze� w Pearl Harbour.{2450}{2511}Szybko!{2950}{3046}Lepiej niech Japo�ce maj� si� na baczno�ci.|Wszystkiego dobrego.{3050}{3096}Korpus In�ynier�w b�dzie za panem t�skni�.{3100}{3171}- Dzi�kuj�, panowie. Bronson.|- Sir.{3175}{3297}Wybudowa�em to miejsce,|wi�c z rado�ci� je zjem.{3325}{3396}Dobra robota, sir.{3400}{3446}Szcz�ciarz z ciebie.|Zgotuj tym ��tkom piek�o.{3450}{3521}Dzi�kuj�, Thomas.{3525}{3605}Tak w�a�nie uczyni�.{3675}{3696}Sir!{3700}{3771}Teraz ju� nigdy nie wyrw� si� zza biurka,{3775}{3871}- ... by poprowadzi� ludzi do boju!|- Nie ma mowy, pu�kowniku Groves.{3875}{3946}Nawet Bronson chce i�� na front.{3950}{3996}Niech pan zapomni o froncie.|Jest pan in�ynierem.{4000}{4071}Tutaj stoczy pan swoj� wojn�.{4075}{4196}Taki jest w�a�nie m�j przydzia�?|Obijanie si�? �lepy zau�ek?{4200}{4271}Ten �lepy zau�ek, Groves,|ma osobiste poparcie prezydenta.{4275}{4346}Nie to mi obiecywano.|Oczekiwa�em czego� innego.{4350}{4446}Skup si� wi�c na tym.|Jed� do Chicago, porozmawiaj z naukowcami.{4450}{4496}Je�li uznasz, �e to mo�liwe, dzia�aj.{4500}{4596}Bierz kogokolwiek i cokolwiek chcesz,|�eby to zrobi�.{4600}{4671}Kto wie, mo�e nawet sam wygrasz t� wojn�.{4675}{4770}Po drodze odbierzesz gwiazdk�.{5500}{5621}/...za co walcz�,|/zadaj�c Niemcom dotkliwe straty.{5625}{5721}/Jednak straty w�asne|/znacznie pogarszaj� pozycj� Aliant�w{5725}{5771}/w wojnie przeciwko nazistowskiemu wrogowi.{5775}{5821}/Chicago, wrzesie� 1942.{5825}{5871}/Mamy r�wnie� z�e wie�ci z wojny na Pacyfiku.{5875}{5971}/Potwierdzono zatopienie|/trzech ameryka�skich kr��ownik�w.{5975}{6046}/Ich nazwy utajniono.|/Straty w ludziach s� ogromne.{6050}{6096}Prosz�!{6100}{6221}/Raporty z porannego nalotu|/japo�skich bombowc�w...{6225}{6284}Tutaj!{6300}{6371}- Szard?|- Szilard.{6375}{6497}Oczekiwa�em pana, generale Groves.|Prosz� wej��!{6700}{6796}Prosz� mi wybaczy�.|Zdarza si�, �e tu utkn�.{6800}{6846}Metaforycznie.{6850}{6896}Przeczyta�em to.{6900}{7036}- Czy to jest mo�liwe?|- M�g�by pan dola� troch� gor�cej?{7250}{7396}Nie znam si� na bajkach, prosz� wi�c|poda� mi tylko szcz�liwe zako�czenie.{7400}{7521}To, o czym napisa�em jest mo�liwe,|prawdopodobnie nawet nieuniknione.{7525}{7621}Rozszczepi� uran 235,|nast�pnie przygotowa� takie porcje pierwiastka,{7625}{7746}kt�re po nag�ym po��czeniu spowoduj�,|�e powsta�a masa,{7750}{7796}nie wi�ksza ni� to, generale,{7800}{7895}rozpocznie reakcj� �a�cuchow�.{7900}{8008}I gdyby to by�o epicentrum eksplozji...{8025}{8128}ca�e Chicago zamieni�oby si� w py�.{8175}{8196}Alleluja.{8200}{8306}Na razie mamy tylko teorie i pomys�y.{8325}{8421}- �adnych przekonuj�cych dowod�w.|- Ale je�li my mo�emy to zbudowa�,{8425}{8471}- ... to Szkopy te� mog�.|- Tak.{8475}{8521}Niemcy maj� spory potencja� naukowy.{8525}{8619}Musimy by� pierwsi, generale.{8625}{8646}- Mog� pom�c!|- Dzi�kuj�.{8650}{8696}Potrzebny panu sprzymierzeniec, generale!{8700}{8808}/P�nocna Kalifornia, pa�dziernik 1942.{8850}{8946}- Opowiedz nam o tym generale.|- Po co?{8950}{9021}Bo to takie tajemnicze.{9025}{9071}"Spotkajmy si� po�rodku B�g-wie-gdzie."{9075}{9221}"B�d� tam nie wcze�niej, ni� o 4:20,|i nie p�niej, ni� o 4:29."{9225}{9271}Podobno...{9275}{9321}jest prowincjonalnym nudziarzem,{9325}{9421}kt�ry wi�kszo�� �ycia sp�dzi�|na kopaniu do��w w Ameryce �aci�skiej.{9425}{9471}Na pewno kopa� groby dla tubylc�w.{9475}{9546}M�wi� powa�nie, Kitty.|Poza tym Robert jest naukowcem.{9550}{9621}Je�li armia go chce,|to z wielu powod�w.{9625}{9696}Wielu?|Dlaczego by nie?{9700}{9771}Chc� przynajmniej us�ysze�,|co ma mi do zaoferowania.{9775}{9846}- Musimy jecha� tak szybko, Robercie?|- Tak!{9850}{9934}- To szale�stwo.|- Tak!{10150}{10241}T�dy, doktorze Oppenheimer.{10775}{10821}Doktorze.{10825}{10846}Tutaj.{10850}{10921}Groves, Leslie.|Przyjaciele nazywaj� mnie Dick.{10925}{10999}Niech pan siada.{11025}{11071}Pomys�owo��.{11075}{11171}Uwielbiam to.|Stworzone wy��cznie umys�em.{11175}{11236}Gotowy!{11350}{11454}Staruszek ceni sobie prywatno��, co?{11900}{11946}Nigdy nie zgadniecie.{11950}{12071}- Jajog�owy �yczy sobie soku z marchwi.|- Daj mu, czego chce, Bronson!{12075}{12096}Zacznij si� do tego przyzwyczaja�.{12100}{12186}Pechowiec z tego go�cia.{12225}{12271}Ten Oppenheimer wygl�da na niez�� figur�.{12275}{12371}Tu jest napisane,|�e jest nieprzyzwoicie bystry.{12375}{12471}On te� to wie. Jest kapry�ny.|Nie b�dzie �atwo trzyma� go na wodzy.{12475}{12546}S�dz�, �e genera� wie, co robi.{12550}{12596}Oppenheimer nie jest jednym z nas.{12600}{12708}Genera� pope�nia b��d, zatrudniaj�c go.{12825}{12926}Trzeba to wszystko zebra� do kupy.{12950}{13050}Uwa�am, �e jeste� w�a�ciw� osob�.{13125}{13231}No i mam s�abo�� do porz�dnych ludzi.{13250}{13321}Szkopy pracuj� nad tym pe�n� par�.{13325}{13421}Chyba nie musz� m�wi�, co si� stanie,|je�li nas wyprzedz�.{13425}{13471}Od czego by� zacz��?{13475}{13521}Skupienie.{13525}{13596}Ma pan wielkie umys�y,|ale ka�dy gra pod inn� nut�.{13600}{13696}Trzeba zebra� ich|w jednym miejscu i odizolowa�.{13700}{13771}Stworzy� atmosfer� kreatywnego stresu.{13775}{13846}Rywalizacji w rozwi�zaniu|jednego problemu.{13850}{13921}Pod jednoosobowym kierownictwem.{13925}{14021}W tej chwili wszystko jest rozproszone.|Niech pan to scentralizuje.{14025}{14071}Jest jeden problem.{14075}{14171}S� ludzie, kt�rym nie podobaj� si�|pa�skie przekonania.{14175}{14221}Moje przekonania...{14225}{14296}s� jak otwarta ksi�ga.{14300}{14371}Mam tak� nadziej�.{14375}{14471}Mo�e pan wygra� wojn� i nagrod� Nobla,|je�li B�g pozwoli.{14475}{14546}Major de Silva kaza� mi przypomnie�,{14550}{14596}�e musi pan zd��y� na poci�g o 18:00.{14600}{14698}Nie ma spokoju dla niegodziwc�w.{14725}{14788}Doktorze.{14800}{14946}Je�li si� pan tego podejmie,|m�wi� to z ca�� skromno�ci�, intelekt...{14950}{15044}nie b�dzie wa�niejszy ni� to.{15075}{15146}Ten genera� to pionek.{15150}{15221}W ci�gu tygodnia b�dzie jad� mi z r�ki.{15225}{15309}Zamierzasz si� zgodzi�?{15325}{15456}Mam pewne w�tpliwo�ci.|W�a�ciwie ca�y ich kalejdoskop.{15475}{15521}Rozumiem.{15525}{15621}Jestem gwiazd� pogaduszek przy �niadaniu.{15625}{15746}Musisz zostawi� te� troch� na wieczory,|je�li chcesz by� �on� wielkiej szychy.{15750}{15821}Czy to oznacza przeprowadzk�?{15825}{15896}Musisz si� zgodzi�.{15900}{15946}Jeste� zbyt b�yskotliwy na Berkeley.{15950}{16088}"Stworzenie Adama", Micha�a Anio�a.|�r�d�o i przeznaczenie.{16175}{16221}�r�d�o i przeznaczenie.{16225}{16321}Wydobywanie na �wiat�o dzienne|i odkrywanie.{16325}{16346}To w�a�nie nauka!{16350}{16446}A poniewa� ja wyje�d�am|wype�ni� swoje w�asne, ma�e przeznaczenie,{16450}{16521}gratuluj� ka�demu z was|bycia najlepszym z najlepszych.{16525}{16571}Pok�adam wiar� w was wszystkich.{16575}{16696}Niech B�g b�dzie z wami,|a wasze �ycie niech b�dzie s�odkie i bogate.{16700}{16746}- Dzi�kuj�.|- B�dziemy t�skni�, Oppie!{16750}{16796}B�dzie nam ciebie brakowa�o, Oppie!{16800}{16877}Powodzenia, Oppie!{16975}{17087}/Los Alamos, Nowy Meksyk.|/Kwiecie� 1943.{17400}{17484}Szybciej!|Ruchy, ruchy!{17500}{17583}Jed�cie z tym na ty�y.{18575}{18646}- Dzie� dobry, sir.|- Chc� us�ysze� dobre wie�ci, Jack.{18650}{18696}Ca�y ob�z ju� urz�dzony.{18700}{18796}Zaj�li�my si� problemem kanalizacji.|Mamy wod�.{18800}{18871}- Dwa budynki dla naukowc�w...|- To za ma�o.{18875}{18946}Zapewne mamy kilkutygodniowe op�nienie.{18950}{18996}Mam tam band� naukowc�w.{19000}{19071}Pl�taj� si�,|wpadaj�c jeden na drugiego.{19075}{19171}Sprowad� wi�cej ludzi. W ci�gu tygodnia|mamy by� dwa tygodnie naprz�d.{19175}{19221}Braknie nam miejsca do zakwaterowania, sir.{19225}{19271}A po co im kwatery?{19275}{19321}S�dzisz, �e b�d� tu spa�?{19325}{19446}No dobra, postawcie jakie� namioty,|ale to sprawa mniej wa�na.{19450}{19521}Czy nie kaza�em ustawi� ps�w|przy ogrodzeniu?{19525}{19571}- Tak jest.|- Nie widz� ani jednego.{19575}{19667}Maj� je przywie��, generale.{19775}{19821}A zatem...{19825}{19921}Wszystko, co si� tu dzieje, jest tajne.{19925}{20056}Bez wyj�tku. �adnych �on, fryzjer�w.|�adnych wyj�tk�w!{20100}{20146}To, co widzicie...{20150}{20260}co s�yszycie, czytacie,|o czym �nicie...{20275}{20343}Cokolwiek...{20350}{20446}przyprawia was o zgag�, wrzody,|czy pot na ciele...{20450}{20521}budzi was w nocy...{20525}{20571}Wszystko to...{20575}{20681}nale�y do Armii Stan�w Zjednoczonych.{20700}{20821}Ewentualnie do mnie,|je�li to poprawi wam samopoczucie.{20825}{20921}A teraz, panowie, musicie zej�� na ziemi�{20925}{21021}i na powa�nie zaj�� si� wygraniem wojny.{21025}{21105}Powiem to tylko raz.{21125}{21221}Ci, co wiedzie� powinni, wiedz�.|Inni nie.{21225}{21319}Nie jeste�cie tu na wczasach.{21350}{21409}Jasne?{21450}{21521}Jeste�cie tu,...{21525}{21611}by wyj�� poza teori�,...{21625}{21696}spekulacje, dziwaczne pomys�y.{21700}{21835}Jeste�cie tu, by wykorzysta� talenty|dane wam przez Boga.{21850}{21896}Wykorzysta� umys�y i energi�,{21900}{22021}by odkry� praktyczne zastosowanie|jednej rzeczy.{22025}{22071}Wojskowej broni.{22075}{22121}Broni nuklearnej.{22125}{22196}Bomby atomowej.{22200}{22296}Ograniczcie szepty do minimum, panowie.{22300}{22396}Po co zawraca� sobie g�ow� bomb�?|Nie lepiej zrzuci� na Berlin tego faceta?{22400}{22471}- Efekt b�dzie ten sam.|- Kiedy o tym m�wicie...{22475}{22590}u�ywajcie s��w "gad�et", albo "urz�dzenie".{22600}{22669}Czy to jasne?{22700}{22771}Jest jedno s�owo,|kt�rego nie chc� tu us�ysze�.{22775}{22846}Tym s�owem jest: "niemo�liwe".{22850}{22946}- Sp�ni� si� pan d... [ Pobierz całość w formacie PDF ]