Projekt opracowania modelu relacyjnego bazy danych, Uczelniane, Semestr 2, Zaawansowane Systemy Baz Danych, WYKŁ ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKIPROJEKTPrzedmiot:ZAAWANSOWANE SYSTEMYBAZ DANYCH (WYKŁAD)Prowadzący zajęcia:Prof. dr hab. inż. OLEG ZAIKINTEMAT:OPRACOWANIE MODELUREFERENCYJNEGO DZIEDZINYPRZEDMIOTOWEJPROJEKT WYKONALI:DAWID SOBCZAK nr alb. 5850JACEK ZALEWSKI nr alb. 4336TADEUSZ BOGDANOWICZ nr alb. 5842Grupa MZ202STWarszawa, czerwiec 2011 r.Spis treści1.Opis dziedziny przedmiotowej............................................................................................................ 31.1.2.Wstęp.......................................................................................................................................... 3Czynności towarzyszące procesowi nauczania ................................................................................... 42.1.2.2.2.3.Wymagania Systemu .................................................................................................................. 4Obiekty informacyjne dziedziny ................................................................................................. 8Struktura atrybutów ................................................................................................................... 83.4.Trzecia postad normalna ...................................................................................................................12Identyfikacja typów relacji rzeczywistych.........................................................................................124.1.Określenie relacji: .....................................................................................................................145.6.Kanoniczna forma modelu dziedziny ................................................................................................16Typowe zapytania w dziedzinie przedmiotowej ...............................................................................196.1.6.2.6.3.6.4.Łącze funkcyjne „Dane osobowe uczniów w danej klasie” ......................................................19Łącze funkcyjne „Przedmioty ucznia” .......................................................................................20Łącze funkcyjne „Profil klasy ucznia” ........................................................................................20Łącze funkcyjne „Wykaz ocen ucznia z danego przedmiotu” ...................................................217.Struktura relacyjnego modelu danych..............................................................................................227.1.7.2.Struktura DDL............................................................................................................................22Graf tabel i powiązao RBD ........................................................................................................288.Podsumowanie i wnioski. .................................................................................................................299. Bibliografia .........................................................................................................................................30str. 21. Opis dziedziny przedmiotowej1.1.WstępWybraną dziedziną przedmiotową jest szkoła jako instytucja oświatowo –wychowawcza, która zajmuje się kształceniem i wychowaniem w paostwie. Podejmując tentemat nie można zapominad, że szkoła to nie tylko budynek, ale także, albo przede wszystkimludzie: uczniowie, kadra pedagogiczna, administracyjna, porządkowa oraz rodzice.W tym zestawie na szczególną uwagę zasługuje praca nauczyciela, który opróczprowadzenia zajęd lekcyjnych jak i pozalekcyjnych musi znaleźd czas również na wypełnianiei stworzenie dokumentacji. Oto niektóre dokumenty, które nauczyciel musi uzupełnidw ciągu roku szkolnego:Dane osobowe uczniaZestawienie ocenZestawienia zbiorcze wynikówPoniższabazadanychmaumożliwidskuteczneograniczeniebiurokracjii usprawnienie przepływu informacji w szkole. Dzięki prowadzeniu elektronicznejdokumentacji i automatycznemu przetwarzaniu danych, nauczyciele zaoszczędzą swój cennyczas i podniosą komfort pracy poprzez przyspieszenie procesu przygotowania materiałów naspotkania Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami. Dodatkowo baza ta umożliwinauczycielowi pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępóww nauce oraz stały kontakt z rodzicami uczniów, skutecznie przeciwdziałając problemomwychowawczym i wzmacniając rolę rodziców w planowaniu i realizacji zadao szkoły.str. 32. Czynności towarzyszące procesowi nauczaniaPrzeprowadzenie licznych wywiadów z nauczycielami dało możliwośd dokładnegosprecyzowania ich oczekiwao w stosunku do nowego systemu, który w zamierzeniu maułatwid ich pracę. Tego typu wywiady okazały się byd nieocenionym narzędziem pozwalającymna dokładniejsze zrozumienie istoty funkcjonowania placówki oświatowej oraz procesów wniejzachodzących.Opróczwywiadukolejnymniezbędnymelementemw ustaleniu wymagao systemu były obserwacje codziennej pracy nauczycieli. Dzięki takprzedsięwziętym działaniom udało sie poznad istotę problemu, z jakim borykają sięnauczyciele.2.1. Wymagania SystemuSystem ma byd podzielony na trzy części. Pierwsza częśd przeznaczona wyłącznie dlanauczycieli, druga częśd przeznaczona dla uczniów i rodziców, a trzecia częśd ogólnodostępnaprzeznaczona dla wszystkich użytkowników Internetu.Pierwsza częśd systemu –przeznaczona tylko dla nauczycieli z danej szkoły powinna byddostępna wyłącznie po uwierzytelnieniu się w systemie i ma umożliwiad nauczycielom:1. wprowadzanie ocen cząstkowych z semestru I jak i z semestru II oraz ocen śródrocznych ikoocoworocznych z uwzględnieniem możliwości otrzymania zagrożenia – w przypadkuocen cząstkowych i nieuzyskania przez ucznia klasyfikacji – w przypadku ocenśródrocznych lub koocoworocznych2. wprowadzanie podsumowania miesięcznego frekwencji ucznia z uwzględnieniem liczbydni nieobecnych, które uczeo usprawiedliwił, nie usprawiedliwił oraz liczby spóźnieo nazajęcia w danym miesiącu3. wprowadzanie ramowego planu zajęd obowiązującego w danej klasiez uwzględnieniem możliwości podziału na dwie grupy, oraz podziału na chłopcy/dziewczęta4. wprowadzanie danych osobowych ucznia wymaganych do uzupełniania dokumentacji wdzienniku lekcyjnym5. tworzenie dla ucznia profilu do części systemu przeznaczonego dla uczniówi rodziców z dostępem do swoich danych6. podzielenie uczniów w danej klasie na dwie grupy7. tworzenie klasstr. 48. do utworzonych klas przydzielanie uczniów danej szkoły oraz przypisanie przedmiotówobowiązujących w danej klasie, a także do każdego przypisanego przedmiotu przydzielanienauczyciela wykładającego dany przedmiot9. sporządzanie zestawieo bieżących, śródrocznych i rocznych ocen i frekwencji10. drukowanie zestawieo na zebrania z rodzicami i konferencje metodyczne RadyPedagogicznejWprowadź ucznia dosystemuUtwórz klasęWprowadź ocenyPrzydziel uczniów do klasyWprowadź plan zajędPrzydziel przedmioty doklasyNauczycielWprowadź frekwencjęUtwórz profil uczniaRysunek 1.Diagram przypadków użycia dla pierwszej grupy czynności - przeznaczonej tylko dla nauczycieliDruga częśd systemu –jest ściśle związana z uczniami oraz ich rodzicami, niemniej nauczycielteż powinien mied do niej dostęp. Aby uzyskad dostęp do tej części systemu wymagana jestindywidualna autoryzacja użytkownika.Dla ucznia i jego rodzica wykonywane czynności są następujące:zmiana swojego hasła w dowolnym momenciewgląd do statusu ucznia w danym momenciewgląd do obecnego planu ramowego obowiązującego dla ucznia uwzględniającpodziały na grupywgląd do ocen cząstkowych jak i koocowych z semestru I i II wystawionychz wszystkich przedmiotów obowiązujących w klasie, do której uczeo uczęszczastr. 5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]