Projekt pracy- leczenie endo na 2 wizytach, STOMATOLOGIA- asystentka, higienistka, Projekt pracy asystentki ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROJEKTRELIZCJIPRCSYSTENTKISTOMTOLOGICZNEJZWIĄZNYZPRZYJĘCIEM
KOLEJNEGO UMÓWIONEGO PCJENT W DNIU DZISIEJSZYM W CELU LECZENI
ENDODONTYCZNEGO(2wizyty)ICZYNNSYSTPODCZSZBIEGU
DogabinetutomatologicnegogłoiłikolejnypacjenttegodniannaJabłcyka,lat
43,wceluleceniaendodontycnegoba46Pacjentkajetogólniedrowa,beuculeńi
kłonnocidokrwawieńSkarżyinabólba,ąbreagujenaciepłeiimnebodce
ZŁOŻENI
KolejnyumówionypacjentwdniudiiejymnnaJabłcyńka,lat43
Pacjentkagłoiłaiwceluleceniakanałowegoba46Ząbjetwtanieapalnym,be
mianokołowierchołkowych,cowynikaanaliydjciapunktowegortg
Pacjentkajetogólniedrowa,beuculeńikłonnocidokrwawień
I WIZYTA
WYKZ PRC ZWIĄZNYCH Z PRZYGOTOWNIEM STNOWISK PRACY LEKARZA I
ASYSTENTKI DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEGO ZABIEGU.
Zaponajikartąpacjenta,wktórejnajdujeiplanleceniaiprygotowujdo
wglądudlalekaraNanegatokopieumiecamdjciertgba46
Myjrce,używającmydłapodajnikałokciowego,ouampapierowymrcnikiem,
którywyrucamdokubłanamieciniebiekimworkiemZakładamrkawicki
Natolikulekaraprygotowuj
rodkiochronyoobitej(maecka,pryłbica,rkawickijednoraowe),
jałowyetawdiagnotycnynajałowejtacce(luterko,peta,głbnik),
pootałe materiały i nardia najdują i w tałych, wynaconych miejcach w
asystorze lekarza.
Natolikuaytentkiprygotowuj
rodkiochronyindywidualnejdlapacjenta(jednoraowąochronnąerwet, jednorazowy
ochraniacnaagłówekinauchwytrelektora, kubecekjednoraowy,jednoraową
końcówkdolinociąguiaka,jałowąkońcówkdmuchawkiwodno-powietrznej)
rodkiochronyoobitejdlaaytentki(maeck,pryłbic,rkawickijednoraowe)
materiałyinardiapotrebnedoplanowanegoabiegurodekdewitaliującyCautiner
fort (370+460) mg/g-patadentytycna,wypełnieniecaowe-cement, sterylne kulki z
watynapłytcePetriego,terylnekońcówkidoturbinyimikroilnika
Zdejmuj rkawice, wrucam do kubła cerwonym workiem Myj rce używając
podajnikałokciowego,ouamjednoraowymrcnikiem
WYKZPRCZWIĄZNYCHZPRZYGOTOWNIEMPCJENTDOZBIEGU
ZapraampacjentadogabinetuStaram iachowaćnim tały kontakt poprzez
 romowWyjaniamnacymbdiepolegałabiegijelijettakapotreba,upokajam
goProopodpianiegodynawykonanieabiegunabie46Wkaujmumiejce
naotelu(otelutawionyjetwpoycjiiedącej)Całycapodtrymujromow,
udzielam rzetelnych informacji na temat leczenia.
Myjrcehigienicniemetodąyli'a,korytającpodajnikałokciowego,ouam
papierowym rcnikiem, który wrucam do kubła niebiekim workiem Zakładam
rkawiceWobecnocipacjentaakładamjednoraowyochraniacnaagłówekiuchwyt
relektora,erwettomatologicnąNalewamwodydojednoraowegokubkadodając
rodekdodeynekcjijamyutnejipropacjentaoprepłukaniejamyutnejReguluj
oteliagłówekadekwatnie do planowanego zabiegu (70-80t)uwgldniająckomorti
wygod pacjenta Zakładam końcówk linociągu i aka, a także jałowe końcówki
dmuchawki wodno-powietrznej, turbiny i mikrosilnika. Ustawiam reflektor na pole
abiegowe,cyliponiżejliniiocupacjentaZdejmujrkawicki,wyrucamdokoana
odpadymedycneMyjrcehigienicnieiouam(jw)
WYKZPRCZWIĄZNYCHZSYSTOWNIEMPODCZSZBIEGU
Zakładam rkawicki jednoraowe, maeck i pryłbic Po opracowaniu ubytku i
obnażeniumiagiprelekaranapoleceniepodajrodekdewitaliującyCautinerort,
potemterylnąkulkwaty,anatpniebeporedniopredużyciemprygotowuj
materiałtymcaowy- kapułkcementudajdowtrąarkina10,wkładamdopitoletu
ipodajlekarowiZdejmujpacjentowierwetochronną,dejmujrkawickiiwrucam
dokoacerwonymworkiemMyjrceiouam(jw)
Utalampacjentemterminkolejnejwiytyugodnionylekarempacjentmagłoić
i dogabinetua10dniOdprowadampacjentadopocekalniiżegnaminim
Prytpujdouporądkowaniagabinetupopryjciupacjenta
II WIZYTA
WYKZ PRC ZWIĄZNYCH Z PRZYGOTOWNIEM STNOWISK PRCY LEKRZ I
ASYSTENTKI DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEGO ZABIEGU.
PrygotowujkartpacjentadowglądudlalekaraNanegatokopieumiecadjciertg
ba46
Myjrceiouam(jw)Zakładamrkawicki
Natolikuaytentkiprygotowuj
·
rodkiochronyindywidualnejdlapacjenta(jednoraowąochronnąerwet,jednoraowy
ochraniacnaagłówekinauchwytrelektora, kubecekjednoraowy,jednoraową
końcówkdolinociąguiaka,jałowąkońcówkdmuchawkiwodno-powietrznej)
·
rodkiochronyoobitejdlaaytentki(maeck,pryłbic,rkawiczki jednorazowe)
·
materiałyinardiapotrebnedoplanowanegoabieguterylnekońcówkidoturbinyi
mikroilnika, koerdam, wałecki ligniny, blocki papierowe, terylna patułka do
arabiania materiałów, 2 tubki (baa i aktywator) dwukładnikowego materiału do
wypełnianiakanałów(TopSeal),preparatdopłukaniakanałówkoreniowych- chloraxid
5,25%(rodekodkażający,mikcającywewntrneciankikanałów,coułatwianadanie
imodpowiedniegoktałtu,ropucającymiagitkankimikkie)ora kwas cytrynowy
40%,ólijologicna,jednoraowetrykawki- 2ml,jednoraoweigły(0,3)irygacyjne
otworem bocnym do płukania kanałów, Gutta Cut -bezprzewodowa obcinarka do
ćwieków gutaperkowych ptelkową końcówką, RC Prep (lubrikant kwaem
moczowym-rodekułatwiającypolignardiwkanale,udrażniaipoerakanał,atakże
apobiega łamaniom nardi kanałowych), materiał do wypełnień tymcaowych
(Prowident).
Na stoliku lekarza przygotowuj:
·
rodkiochronyoobitej(maecka,pryłbica,rkawickijednoraowe),
·
jałowyetawdiagnotycnynajałowejtacce(luterko,peta,głbnik,nakładac)
·
pootałe materiały i nardia najdują i w tałych, wynaconych miejcach w
asystorze lekarza.
Na asystorze endodontycznym przygotowuj
·
terylnątack,endobok(etawterylnychnardidorcnegoopracowaniakanałów
(miagociągi,pilnikiK-reamer, K-file, H, poszerzacze, spreadery- ropychace(łużądo
docikaniagutaperkidociankanału),etawąckówićwiekówgutaperkowych,linijk
endodontycną, endometr wraelektrodą cynną(kabelekdoktóregomocujei
nardieendodontycnewprowadanedokanału)ibierną(metalowaptelka,którą
akładaipacjentowinawargwkącikuut),terylnerkawicki
·
WYKZPRCZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM PACJENTA DO ZABIEGU
ZapraampacjentadogabinetuStaram iachowaćnim tałykontaktpopre
romowWyjaniamnacymbdiepolegałabiegijelijettakapotreba,upokajam
goProopodpianiegodynawykonanieabiegunabie46Wkaujmumiejce
naotelu(otelutawionyjetwpoycjiiedącej)Całycapodtrymujromow,
udzielam rzetelnych informacji na temat leczenia.
Myjrcehigienicniemetodąyli'a,korytającpodajnikałokciowego,ouam
papierowym rcnikiem, który wrucam do kubła niebiekim workiem Zakładam
rkawiceWobecnocipacjentaakładamjednoraowyochraniacnaagłówekiuchwyt
relektora,erwettomatologicnąNalewamwodydojednoraowegokubkadodając
rodekdodeynekcjijamyutnejiPropacjentaoprepłukaniejamyutnejReguluj
oteliagłówekadekwatniedoplanowanegoabiegu(70-80t)uwgldniająckomorti
wygod pacjenta Zakładam końcówk linociągu i aka, a także jałowe końcówki
dmuchawki wodno-powietrznej, turbiny i mikrosilnika. Ustawiam reflektor na pole
 abiegowe,cyliponiżejliniiocupacjentaZdejmujrkawicki,wyrucamdokoana
odpadymedycneMyjrcehigienicnieiouam(jw)
WYKZPRCZWIĄZNYCHZSYSTOWNIEMPODCZAS ZABIEGU
Zakładam rkawicki, pryłbic i mak W caie otwierania ubytku pre lekara
pomagamoperującakiemwceluebranianadmiernejilociliny,wodyitkanekba
Poopracowaniuubytkupodajlekarowikoerdamorawałeckiligniny,którepomogą
odiolowaćąbodwydielanejliny
Zmieniam etaw nardi prygotowuj nową terylną tack i terylne nardia
endodontycne (jw) Lekar akłada nowe- terylne rkawicki i prytpuje do
opracowaniakanałów
Na polecenie lekarza podajrodekodkażającywjednoraowejtrykawce(podchloryn
odu)wceluodkażeniakanałupredprytąpieniemdojegoopracowania,anatpnie
wkaanyprelekararomiarmiagociągu(wcelu
usunięciamartwiczejmiazgi
). Lekarz
odkażakanał,jaoperujakiem,abyapobiecpredotaniuipłynudojamyutnej
pacjenta.
Lekarprytpujedo
chemiczno-mechanicznegoopracowaniakanału
,mającegonacelu
poereniekanału,odpowiedniejegouktałtowaniewormlejkaiuuniciebakterii,
toksyn, krwi i tkanekmikkich(ocycenie)Domiereniadługocirobocejkanałui
jegoopracowaniaużywaendomentruWłącamendometr,akładamelektrodycynnąi
biernąwargową(umiecamjąwkącikuutpacjenta)Podajlekarowilubrikantna
bloczku papierowym i K-reamerwewkaanymromiare(wcelumiereniadługoci
robocej kanału) Potem podaj rodki odkażające w celu prepłukania kanału W
natpnejkolejnocinapolecenielekarapodajpoeraceKipilnikiKiH(Hedtroema)
o rozmiarach przez niegowkaanych,pocąwyodcienkichdogrubychTechnika
opracowaniakanałutotwmetodatelekopowa(tep-backkrokdotyłu),którapolegana
opracowaniukanałuodwierchołkawkierunkukoronyPokażdoraowejmianienardia
podaj trykawk ałożoną igłą do irygacji e rodkiem odkażającym, w celu
prepłukaniakanałuRównocenieoperujakiem,abyapobiecpredotaniuipłynu
dojamyutnejpacjentaNakonieclekarjeceraodkażakanałpodchlorynemodui
kwasem cytrynowym, a nastpnieneutraliujeterodkiprypomocyoliijologicnejPo
akońceniuopracowaniakanałówwyjmujutpacjentametalowąptelk
Lekarprytpujedo
osuszeniakanału
,prypomocyąckówpapierowych
Gdy kanał jet już ouony lekar prytpuje do
wypełnienia kanałów metodą
kondensacji bocznej gutaperki ("na zimno").
Nablockupapierowymmieam2kładniki
ucelniacadokanałówTopSealipodajlekarowiWpierwejkolejnocilekardobiera
ćwiekgłówny(któregoadaniemjetamkniciewiatłaotworuijologicnego),amaca
gowucelniacuiumiecawkanaleNatpniewprowadadokanałudodatkowe
ćwiekiKażdykolejnyćwiekjetobtoconywucelniacu(TopSeal)idocikanydocian
kanałuapomocąrcnegoropychaca(preader)imamniejyromiarodćwieka
głównegoPowypełnieniukanałupodajlekarowibeprewodowąobcinarkdoćwieków
gutaperkowychałożonąkońcówkąptelkową(obcinarkanagrewaiponaciniciu
przycisku-lekaramjąnagrewa)Nakoniecpodajpluggerwromiarewkaanympre
lekarawceluotatecnejkondenacjigutaperkiPodobniepotpujeikolejnymi
kanałami,ażdowypełnieniawytkich
Podajlekarowimateriałtymcaowydowypełnień(provident)Odbudowatwardych
tkanekbabdiemiałamiejcenanatpnejwiyciepokontrolnymwykonaniudjcia
rtg.
Zdejmujpacjentowikoerdam,ochronnąerwet,wojerkawickiiwrucamdokubła
cerwonymworkiemMyjrcehigienicnie(jw)Wypiujpacjentowi
skierowanie na
rtg
punktowyba46Wyjaniam,żemożeodcuwaćwpreleconymkanałowobie
ropieranielubnawetlekkibólUpokajampacjenta,żewciągukilkudniproblembólem
(jeliwytąpi)unormujeiUmawiaminakolejnąwiytOdprowadampacjentado
pocekalniiżegnamiPrytpujdoporądkowaniagabinetu
[ Pobierz całość w formacie PDF ]