Projekt Rozwoju Sportu, Polityka Rozwoju Lokalnego

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROGRAM ROZWOJU SPORTU
GMINY MIEJSKIEJ GI
ś
YCKO
NA LATA 2006 – 2012
1
SPIS TRE
Ś
CI
I.
Przesłanki stworzenia programu
II.
Główne cele programu
III.
Baza sportowo-rekreacyjna Gminy Miejskiej Gi
Ŝ
ycko
IV.
Potrzeby w zakresie sportu i realizacji zaj
ęć
wychowania fizycznego. Proponowane
inwestycje i remonty.
V.
Sport masowy oraz sport dzieci i młodzie
Ŝ
y
1.
Stan obecny
2.
Planowane działania
VI.
Ogólne zasady i kryteria finansowania oraz dofinansowania sportu masowego i
kwalifikowanego
VII.
Monitorowanie programu
VIII.
Uwagi ko
ń
cowe
2
I.
Przesłanki stworzenia programu.
Poj
ę
cie „sport” obejmuje szereg rozmaitych zagadnie
ń
: wychowanie fizyczne, sport dzieci i
młodzie
Ŝ
y, sport dla wszystkich, sport osób niepełnosprawnych, sport wyczynowy ,olimpijski
i profesjonalny. W trosce o rozwój biologiczny mieszka
ń
ców naszego miasta został
opracowany Program Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Gi
Ŝ
ycko na lata 2006- 2012. , zgodny
z ogólnopolsk
ą
strategi
ą
rozwoju sportu do 2012 roku przyj
ę
t
ą
przez Rad
ę
Ministrów w dniu
11.02.2003 r. Niniejszy program nie ogranicza si
ę
tylko do sportu realizowanego w Miejskim
O
ś
rodku Sportu i Rekreacji czy w szkołach podstawowych, gimnazjach ale tak
Ŝ
e swym
zasi
ę
giem obejmuje kluby sportowe i stowarzyszenia, których działalno
ść
statutowa
zwi
ą
zana jest ze sportem i rekreacj
ą
.
W
Ŝ
yciu społecznym sport jest bardzo wa
Ŝ
n
ą
dziedzin
ą
, która ma olbrzymi wpływ na rozwój
naszych mieszka
ń
ców, ich zdrowie i jako
ść
Ŝ
ycia. Nabyte od najwcze
ś
niejszych lat nawyki
dotycz
ą
ce potrzeb rekreacji ruchowej b
ę
d
ą
procentowa
ć
w dorosłym
Ŝ
yciu. Masowe
uczestnictwo gi
Ŝ
ycczan w sporcie oraz ich osi
ą
gni
ę
cia w ró
Ŝ
nego rodzaju współzawodnictwie
mog
ą
– przy odpowiedniej polityce samorz
ą
du – znacznie zmieni
ć
si
ę
na korzy
ść
. Jak wiele
miast w Polsce z wysokim wska
ź
nikiem bezrobocia, b
ę
dziemy musieli sobie poradzi
ć
z
problemem oferty programowej dla osób w ró
Ŝ
nym wieku, statusie materialnym oraz przy
zró
Ŝ
nicowanym stanie sprawno
ś
ci fizycznej i zdrowia. Program Rozwoju Sportu musi
uwzgl
ę
dnia
ć
wszystkie te potrzeby.
Niestety, obowi
ą
zuj
ą
ce obecnie przepisy nie zach
ę
caj
ą
zbytnio firm do sponsorowania sportu
, w Gi
Ŝ
ycku nie ma te
Ŝ
wi
ę
kszych przedsi
ę
biorstw, które gotowe byłyby w znacznym stopniu
wspiera
ć
miejscowe dyscypliny sportowe, st
ą
d te
Ŝ
finansowanie rozwoju sportu musi w
głównej mierze opiera
ć
si
ę
na funduszach samorz
ą
dowych, b
ą
d
ź
te
Ŝ
pieni
ą
dzach pozyskanych
z programów pomocowych. Nale
Ŝ
y przy tym konsekwentnie d
ąŜ
y
ć
do sprawnego wdro
Ŝ
enia
tego programu w
Ŝ
ycie oraz powi
ą
za
ć
go z realnym zwi
ę
kszeniem
ś
rodków finansowych na
ten cel.
U podstaw stworzenia niniejszego dokumentu, le
Ŝ
y równie
Ŝ
problem pogarszaj
ą
cego si
ę
stanu
wydolno
ś
ci i sprawno
ś
ci fizycznej dzieci i młodzie
Ŝ
y. Znaczny procent uczniów wymaga
zaj
ęć
korekcyjnych wad postawy.
3
Jedn
ą
z przyczyn tego stanu rzeczy jest niedostatek aktywno
ś
ci ruchowej, traktowanie
szkolnego wychowania fizycznego jako przedmiotu mniej wa
Ŝ
nego ni
Ŝ
inne, nawyki np.
wielogodzinnego sp
ę
dzania czasu przed komputerem i brak odpowiedniej infrastruktury.
Nie odpowiada ona standardom europejskim pod wzgl
ę
dem liczby i stanu urz
ą
dze
ń
sportowych. Niektóre obiekty wymagaj
ą
remontu kapitalnego, cz
ę
sto nie pozwalaj
ą
na korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
Zalety aktywno
ś
ci fizycznej uprawianej w ró
Ŝ
nych, dost
ę
pnych dla ka
Ŝ
dego formach, wci
ąŜ
pozostaj
ą
niedoceniane. Taki stan rzeczy w znacznym stopniu cz
ę
sto jest spowodowany przez
barier
ę
finansow
ą
dla uprawiania sportu powszechnego, a w przypadku osób
niepełnosprawnych cz
ę
sto po prostu brakuje oferty takich zaj
ęć
. W Gi
Ŝ
ycku nie wytworzyła
si
ę
te
Ŝ
moda na rodzinn
ą
aktywn
ą
rekreacj
ę
, nie ma mody na sport masowy. Od wielu lat nie
odnosimy te
Ŝ
spektakularnych wyników sportowych, brakuje zawodników odnosz
ą
cych
sukcesy na skal
ę
krajow
ą
i mi
ę
dzynarodow
ą
. Mo
Ŝ
e to wynika
ć
z do
ść
chaotycznego i
przypadkowego rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych, cho
ć
obecno
ść
w mie
ś
cie
wielu fachowców w dziedzinie sportu i aktywno
ść
licznych organizacji pozarz
ą
dowych,
dobrze rokuj
ą
na przyszło
ść
Proponowany Program Rozwoju Sportu wynika z analizy aktualnego stanu sportu, zasobów
ludzkich i bazy sportowo rekreacyjnej w Gi
Ŝ
ycku. Okre
ś
la najwa
Ŝ
niejsze, zasadnicze cele
społeczne i wskazuje jakie nale
Ŝ
y podj
ąć
niezb
ę
dne działania aby osi
ą
gn
ąć
poziom kultury
fizycznej na miar
ę
mo
Ŝ
liwo
ś
ci i standardów innych tej wielko
ś
ci miast w Europie, w
perspektywie 2012 roku. Niniejszy Program nie ma charakteru zamkni
ę
tego, zmienn
ą
jest
m.i.n. status finansowy mieszka
ń
ców czy te
Ŝ
rosn
ą
ca
ś
wiadomo
ść
znaczenia dla zdrowia
obywateli ró
Ŝ
nych form aktywnego wypoczynku.
Program Rozwoju Sportu okre
ś
la najwa
Ŝ
niejsze cele, których realizacja b
ę
dzie zale
Ŝ
ała od:
a)
dost
ę
pnych
ś
rodków finansowych przeznaczanych przez Samorz
ą
d w kolejnych
bud
Ŝ
etach,
b)
konsekwencji we wdra
Ŝ
aniu przez osoby odpowiedzialne za rozwój sportu w mie
ś
cie,
c)
pozyskiwania
ś
rodków zewn
ę
trznych na popraw
ę
infrastruktury oraz rozwój
zawodowy trenerów, nauczycieli i osób zajmuj
ą
cych si
ę
sportem w naszym mie
ś
cie,
d)
czynnego uczestnictwa i cz
ęś
ciowej partycypacji w kosztach szkolenia oraz
organizacji zaj
ęć
i imprez sportowych mieszka
ń
ców Gi
Ŝ
ycka
e)
aktywno
ś
ci klubów sportowych i innych organizacji pozarz
ą
dowych
f)
promocji sportu w ró
Ŝ
nych
ś
rodowiskach
4
II.
Główne cele programu
.
W pa
ń
stwach Unii Europejskiej sport jest dobrem powszechnym i bardzo wa
Ŝ
nym
elementem edukacji. Po wst
ą
pieniu Polski do Unii Europejskiej samorz
ą
dy musz
ą
by
ć
Ŝ
ywotnie zainteresowane rozwojem i upowszechnianiem ró
Ŝ
nych form sportu . Powinien on
znale
źć
odpowiednie miejsce w polityce społecznej władz miasta poprzez wcielenie w
Ŝ
ycie
Programu Rozwoju Sportu, którego głównym celem jest niwelacja nierównego dost
ę
pu do
sportu i rekreacji osób o ni
Ŝ
szym statusie społecznym oraz jego umasowienie. Ma on na celu
stymulowanie procesami rozwojowymi, które umo
Ŝ
liwi
ą
nabycie umiej
ę
tno
ś
ci i cech
motywuj
ą
cych do samodzielnego uprawiania sportu. Wa
Ŝ
ne jest umo
Ŝ
liwienie osobom
niepełnosprawnym, prawa dost
ę
pu do; miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz
wszelkiego rodzaju wsparcia.
Rol
ą
samorz
ą
du jest przede wszystkim stwarzanie warunków i dbało
ść
o prawidłowy rozwój
sportu poprzez:
1.
Odpowiednie finansowanie.
2.
Tworzenie
bazy
rekreacyjnej
oraz
obiektów
sportowych
i
ich
wyposa
Ŝ
enie
(inwestycje).
3.
Bie
Ŝą
ce utrzymanie, wyposa
Ŝ
enie i remonty istniej
ą
cej infrastruktury.
4.
Inicjowanie działa
ń
dotycz
ą
cych uczestnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych,
szczególnie dzieci i młodzie
Ŝ
y – stworzenie dla nich odpowiedniej oferty opartej
równie
Ŝ
na integracyjnej formie zaj
ęć
.
5.
Pomoc w kształceniu i doskonaleniu zawodowym specjalistów – nauczycieli w-f. oraz
trenerów
6.
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia zaj
ęć
ruchowych
przez nauczycieli nauczania zintegrowanego.
7.
Wst
ę
pn
ą
selekcj
ę
i szkolenie utalentowanej sportowo młodzie
Ŝ
y (UKS),
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]