Projekt stropu stalowego - wytyczne i wymagania, 11 - PWr WBLiW, Konstrukcje Metalowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
KONSTRUKCJE METALOWE ELEMENTY
PROJEKT STROPU STALOWEGO
Spis zawartości obliczeń statycznych
i wymiarowania stropu stalowego
1.
Opis techniczny
1.1.
Przeznaczenie obiektu
1.2.
Opis rozwiązań konstrukcyjnych stropu
1.3.
Typ stropu
1.4.
Materiały
1.5.
Zabezpieczenia ppoż.
1.6.
Wytyczne realizacji montażu
2.
Obliczenia statyczno

wytrzymałościowe
2.1.
Rozmieszczenie belek stropowych
2.2.
Zestawienie obciążeń stropu [kN/m
2
]
Wstępny dobór grubości stropu i tabelaryczne zestawienie obciążeń
charakterystycznych, obliczeniowych i montażowych.
2.3.
Obliczenia belki A1
2.3.1.
Schemat statyczny
2.3.2.
Wstępny dobór przekroju belki
Dobór przekroju belki ze względu na SGN i SGU na podstawie obciążeń z pkt. 2.2
2.3.3.
Zestawienie obciążeń działających na belkę
Zestawienie w tablicy obciążeń w stanie użytkowania i montażu, z uwzględnieniem
ewentualnej zmiany grubości stropu, ciężaru własnego belki i ciężaru jej
obetonowania.
2.3.4.
Obliczenie sił wewnętrznych
Obliczenie reakcji podporowych dla obciążeń charakterystycznych i
obliczeniowych oraz wyznaczenie sił wewnętrznych dla obciążeń obliczeniowych.
2.3.5.
Sprawdzenie nośności belki
2.3.5.1.
Obciążenie użytkowe
2.3.5.2.
Obciążenie montażowe
2.3.6.
Sprawdzenie ugięcia belki
2.4.
Obliczenia belki A2
Według takiego samego algorytmu jak dla belki A1.
2.5.
Obliczenia belki A3 (podciąg drugorzędny)
2.5.1.
Schemat statyczny
2.5.2.
Wstępny dobór przekroju belki
Dobór przekroju belki ze względu na SGN i SGU na podstawie obciążeń
równomiernie rozłożonych ze stropu i reakcji podporowych (charakterystycznych i
obliczeniowych) od belek A2.
2.5.3.
Zestawienie obciążeń działających na belkę
Zestawienie w tablicy obciążeń w stanie użytkowania i montażu, z uwzględnieniem
ciężaru własnego belki.
1
2.5.4.
Obliczenie sił wewnętrznych
Obliczenie reakcji podporowych dla obciążeń charakterystycznych i
obliczeniowych oraz wyznaczenie sił wewnętrznych dla obciążeń obliczeniowych.
2.5.5.
Sprawdzenie nośności belki
2.5.5.1.
Obciążenie użytkowe
2.5.5.2.
Obciążenie montażowe
2.5.6.
Sprawdzenie ugięcia belki
2.5.7.
Sprawdzenie oparcia belki na murze
2.5.7.1.
Sprawdzenie muru na docisk
2.5.7.2.
Wymiarowanie podkładki
Podkładkę wymiarujemy, gdy warunek 2.5.7.1 nie jest spełniony.
2.5.8.
Wymiarowanie połączenia belek z podciągiem
3.
Obliczenia blachownicy
3.1.
Schemat statyczny
3.2.
Zestawienie obciążeń
Obciążeniem blachownicy są siły skupione pochodzące od belek i ciężar własny
blachownicy.
3.3.
Obliczenie sił wewnętrznych
3.4.
Optymalizacja wymiarów przekroju poprzecznego blachownicy
Określenie potrzebnych wartości charakterystyk przekroju i optymalizacja wysokości
blachownicy.
3.5.
Kształtowanie podłużne blachownicy
3.5.1.
Dobór rodzaju i układu żeber
3.5.2.
Kształtowanie stref podziału
3.6.
Sprawdzenie SGN blachownicy
3.6.1.
Sprawdzenie nośności przekroju blachownicy z warunku na zginanie
3.6.2.
Sprawdzenie nośności przekroju blachownicy z warunku na ścinanie
3.7.
Sprawdzenie nośności przekroju blachownicy w złożonym stanie obciążenia
3.8.
Sprawdzenie spoin pasowych blachownicy
3.9.
Wymiarowanie styku montażowego blachownicy (środnika i pasa)
3.10.
Sprawdzenie SGU blachownicy
3.10.1.
Sprawdzenie ugięć
3.10.2.
Sprawdzenie częstotliwości drgań własnych.
3.11.
Wymiarowanie żebra podporowego
3.11.1.
Ustalenie przekroju skrzydełka (b
s
× t
s
)
3.11.2.
Sprawdzenie momentu bezwładności żebra J
s
3.11.3.
Sprawdzenie nośności żebra na ściskanie z wyboczeniem
3.11.4.
Sprawdzenie docisku żebra do pasa
3.12.
Wymiarowanie żeber pośrednich
3.13.
Wymiarowanie łożyska podporowego
3.13.1.
Wymiarowanie poduszki
3.13.2.
Wymiarowanie płyty poziomej
3.14.
Wymiarowanie połączeń belek z blachownicą
4.
Rysunki
4.1.
Rysunek zestawczo-montażowy stropu
4.2.
Rysunek wykonawczy belki A1
4.3.
Rysunek wykonawczy belki A3
4.4.
Rysunek wykonawczy elementu montażowego blachownicy
4.5.
Rysunek wykonawczy łożyska
2
Literatura podstawowa
[1] PN–B–03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
[2] PN–76/B–03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
[3] PN−90/B−03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
[4] PN−82/B−02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
[5] PN−82/B−02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
[6] PN−82/B−02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
[7] PN-ISO 5261:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcji budowlanych.
[8] Bogucki W., Żyburtowicz M.,
Tablice do projektowania konstrukcji metalowych,
Arkady, Warszawa 1996,
Literatura pomocnicza
[9] Niewiadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.,
Obliczanie konstrukcji
stalowych wg PN

90/B

03200,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999,
[10] Rykaluk K.,
Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy,
Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2001,
[11] Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.,
Konstrukcje Metalowe Część I,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2000,
[12] Żmuda J.,
Podstawy projektowania konstrukcji metalowych,
Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1996,
[13] Biegus A.,
Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych,
Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa − Wrocław 1997,
[14] PN–64/B–01043. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.
[15] Biegus A.,
Stalowe budynki halowe
, Arkady, Warszawa 2003. W rozdziale 1.7
omówiono zasady wykonywania rysunków konstrukcji stalowych.
Wymagania
1.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z [1] i [7], przy
wykorzystaniu pozostałych norm.
2.
Część obliczeniowa i część rysunkowa nie może być wykonywana komputerowo.
3.
Projekt należy konsultować na zajęciach, a zawansowanie projektu ma być odnotowane
przez prowadzącego na odwrocie tematu.
4.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
5.
Temat ćwiczenia projektowego nr 2 student otrzyma po wykonaniu ćwiczenia nr 1.
6.
Student może uzyskać zaliczenie gdy:

wykona merytorycznie poprawnie projekt zgodny z tematem ćwiczenia
wydanym na początku semestru,

wykaże dostateczną znajomość materiału obejmowanego zakresem ćwiczenia
projektowego.
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]