Projekt - Trójfazowy prostownik diodowy - wersja finalna, Elektrotechnika AGH, Semestr V zimowy 2014-2015 - MODUŁ ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->`AKADEMIAGÓRNICZO–HUTNICZANapęd elektryczny i energoelektronikaWydział:Rok:Nazwisko i imięEAIiIBElektrotechnikaIIIModuł:Kierunek studiów:CTematGrupa:Trójfazowy prostownik diodowyData oddania:Ocena:Uwagi:C1.Łukasik Adrian2. Radzik Jarosław21.01.2015r.Cz. I Wprowadzenie, podstawowe pojęcia i wzoryTrójfazow prostow ik diodow jest ieli iow przekształt ikie AC/DC, któr za ie iaapię ie prze ie e, a apię ie stałe. W korz stuje się go do zasila ia od ior ików w agają hzasila ia prąde stał prz duż po orze o . Prostow iki trójfazowe harakter zują sięiejsz tęt ie ieapię ia w jś iowego iż prostow iki jed ofazowe. Tęt ie ia te i h wartośćśred iąprzedstawia wzór (1):(1)Gdzie: p- liczba impulsów, U-wartość skute z a apię ia zasilają ego)e wzoruoż a w prowadzić zależ ość(2)apię ia w prostowa ego(Ud0od apię iazasilają egoUf sk):(2)Tęt ie ia, które oż a zao serwować w w iku działa ia ostka defi iuje się prz po oaks al ej i i i al ej wartoś i apię ia w prostowa ego(3)(3)Na aks al ą wartość pulsa ji ie a wpł wu- jest wprost propor jo al a do wartoś i apię iazasilają ego Uf sk, ale i i al a wartość tęt ień oże ogra i z ć po przez zwiększe ie li zi pulsów układu prostow ika.Sterowa ie ostkie od wa się przez sterowa ie pu kte ko uta ji z li kąte opóź ie iawysterowania tyrystorów mierzony od punktu naturalnej komutacji. Rysunek 1 przedstawia przebiegapię ia wejś iowego i w jś iowego, oraz o razuje pu kt atural ej ko uta ji oraz kąt ko uta jimostka:`Rys. 1Zobrazowanie pracy trójfazowego (E1, E2, E3) prostownika diodowegodwupołówkowego .Z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej, prostownik jest odbiornikiem energii elektrycznej,któr ge eruje w sie i zasilają ej w ższe har o i z e odkształ e ie apię ia w sie iprzedstawionewzorami (4).a)�� ����=b)√∑∞��ℎℎ=����gdzie:a wzór a współ z ik odkształ e ia prądu: h- rząd har o i z ej, Ih-skute z a wartośćhar o i z ej prądu, I1-skute z a wartość har o i z ej podstawowej prądu, I- skute z a wartośćprądu po iera a ze źródła zasila iawzór a współ z ik odkształ e ia apię ia: Xz-reakta ja źródła zasila ia, Xz/U1-odwrot ość prądu zwar ia.Noriędz arodowe takie jak p.IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)sta owią ardzo restr k j e w aga ia dot zą e zawartoś i w ższ h har o i z h THDwprąda h po iera h z sie i oraz pozio u dopusz zal ego odkształ e ia apię ia, dlatego wprojek ie rów ież jest to uwzględ ia e.�� ����=√∑∞∙��ℎℎ=∙∙%=%=√�� −��������√∑∞ℎ=��∙%(4)∙ℎ∙%(4)`Schemat układu prostownika zasymulowanego w programie Matlab(rys.1 orazrys.2) oraz jego parametry (Tabela 1)Rys.1Schemat trójfazowego mostka diodowego–cz.1Rys.2Schemat trójfazowego mostka diodowego–cz.2Tabela 1.Para etry układu`Skr pt progra u „Matla ” do wartoś i para etrów:%siećUs_ab=400;f=50;Ls=50e-6;%Indukcyjność wejściowaLin=10e-3;R_Lin=1/30*2*pi*f*Lin;%Obciążenie RLR_load=6;L_load=100e-6;%DiodaRdiode=1e-3;Vdiode=1.5;Cz. II Symulacja, przedstawienie wyników, wnioskiAieć pew ość, że układ zasila z sie i trójfazowej prądu prze ie ego, od z taliś wartoś i zoscyloskopu„Scope1”ukazują prze iegi z sie i zasilają ej. Os loskopwskazujewartośćiędz fazowąpo ożo e przez pierwiastek z trze h . Prze iegi przedstawia R s.Rys.2Prze ieg prądu oraz apię ia ze źródła zasila ia.`Do przedstawie ia apię ia oraz prądu a w jś iu prostow ika posłuż ł os loskop „Scope”,któryzostał w skalowa tak, a w kres odpowied io ieś ił się w w świetlaokie ku.Przebiegiobrazuje rysunek 3.Rys. 3Prze iegi prądu i apię ia a wyjś iu prostow ika diodowego.Wnioski:Do w świetle ia pow ższ h prze iegów R s. i R s. uż liś zastosowa ego w s ula jiele e tu „S ope”. Po otwar iu tego ele e tu w korz staliś „Autos ale”, któr dostosował zakresosi Y do obserwowanego przebiegu. W celu uzyskania wielu przebiegów wjedok ie uż liśloku „Mu ”, któr jest ultipleksere składająs g ałów do posta i wektora o długoś i . [ Pobierz całość w formacie PDF ]