Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, Pomoc społeczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Biuro Rzecznika Praw ObywatelskichProjekt ustawy oprzedsiębiorczościspołecznej www.rpo.gov.plProjekt ustawy o przedsiębiorczości społecznejSpis treściInformacje ogólne ....................................................................................................... 3Cele ustawy ................................................................................................................ 3Definicja ...................................................................................................................... 3Założyciele.................................................................................................................. 4Uprawnienia przedsiębiorstw społecznych ................................................................. 5Ograniczenia w działalności przedsiębiorstw społecznych ......................................... 6Likwidacja przedsiębiorstwa społecznego .................................................................. 6 2Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznejInformacje ogólnepodmioty ES funkcjonują na polskim rynku w różnych formach prawnych i woparciu o akty legislacyjne takie jak: ustawa o spółdzielniach socjalnych, orehabilitacjizawodowejispołecznejorazzatrudnianiuosóbniepełnosprawnych, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, kodeksspółek handlowych itd,15 grudnia 2008 r.premier Donald Tusk powołał Zespół ds. rozwiązańsystemowych w zakresie ekonomii społecznej, którego głównym zadaniemjest opracowanie propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych w obszarzefunkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Powołane zostały czterystałe grupy tematyczne Zespołu: grupa ds. przygotowania projektu strategiirozwoju ekonomii społecznej, grupa ds. przygotowania projektu ustawyregulującej przedsiębiorczość społeczną, której przewodniczyła AnnaSienicka, grupa ds. analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowaniaekonomii społecznej oraz grupa ds. przygotowania projektu założeń systemuedukacji dla ekonomii społecznej,pierwszą wersję ustawy napisali profesorowie Jerzy Hausner i HubertIzdebski. Następnie pracami nad projektem zajęła się powołana w ramachzespołu grupa prawna, w skład której weszli: Joanna Brzozowska, TatianaHapek, prof. Huber Izdebski, Maria Jankowska, Piotr Kontkiewicz, MarekŁukomski,Cezary Miżejewski, Tomasz Schimanek, Anna Sienicka i KrzysztofWięckiewicz,28 marca – 23 kwietnia 2011 r.– konsultacje społeczne projektu Ustawy oprzedsiębiorczościspołecznejiprzedsiębiorstwiespołecznym,przygotowanego przez Grupę Prawną działającą w ramach Zespołu ds.rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w projekciePartnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej,22 czerwca 2011 r. – najnowsza wersja projektu Ustawy oprzedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym.Głównym zadaniem ustawyjest uporządkowanie ram prawnych dotyczącychprzedsiębiorstw społecznych oraz skatalogowanie form wsparcia sektoraprzedsiębiorstw społecznych ześrodkówpublicznych.Cele ustawyzdefiniowanie przedsiębiorstwo społeczne jako podstawowej formy realizacjiprzedsiębiorczości społecznej,określenie jego warunków tworzenia i działania oraz obowiązków i uprawnień,utworzenie Izby Przedsiębiorców Społecznych sprawującej kontrolę nadrzetelnością działań podmiotów ekonomii społecznej.Definicjaprzedsiębiorstwo społeczne jest to „zespół osób orazśrodkówmajątkowychstanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego”3Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej(zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnychprzeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej),przedsiębiorstwem społecznym może być:1) wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowości jednostkąorganizacyjną podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo, stanowiącą jegooddział; w takim przypadku, jeden podmiot może utworzyć więcej niż jednoprzedsiębiorstwo społeczne;2) jedynym przedsiębiorstwem podmiotu, który utworzył to przedsiębiorstwo.przedsiębiorstwo społeczne nie jest nową formą organizacyjno-prawną, alestatusem, który uzyskuje przedsiębiorstwo z chwilą wpisania do KrajowegoRejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych w ustawie,przedsiębiorstwo społeczne jest tylko jedną z możliwych formprzedsiębiorczości społecznej, która jest zdefiniowana w ustawie jako„społecznie użyteczna działalność gospodarcza prowadzona w rozwijającymsię obszarze ekonomii społecznej”.ZałożycieleZałożycielamiprzedsiębiorstwa społecznego mogą być następujące podmioty:spółki jawne,europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,spółki komandytowe,spółki komandytowo-akcyjne,spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,spółki akcyjne,spółki europejskie,spółdzielnie,spółdzielnie europejskie,przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnejwytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegająobowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS,z wyłączeniem przedsiębiorców będących państwowymi albo samorządowymiosobami prawnymi i przedsiębiorców prowadzących wyłącznie działalnośćzawodową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego wymaga formy aktu notarialnego,jeżeli przepisy dotyczące podmiotu, który tworzy to przedsiębiorstwo, nie stanowiąinaczej.Projekt ustawy określazakres działalności gospodarczej przedsiębiorstwaspołecznego,wyróżniającdwa typy przedsiębiorstw społecznych:przedsiębiorstwo społeczne, które prowadząc działalność gospodarczą, działaw celu reintegracji zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych bądźzagrożonych wykluczeniem (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. opromocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.4Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej415 z późn.zm.). Pracownicy ci muszą stanowić co najmniej 50%pracowników tego przedsiębiorstwa (w przypadku osób z umiarkowanym lubznacznym stopniem niepełnosprawności – co najmniej 30% pracowników),przedsiębiorstwo społeczne prowadzące działalność w zakresie usługużyteczności społecznej na rzecz społeczności lokalnej (np. pomocspołeczna, opieka nad dziećmi, asysta dla osób starszych iniepełnosprawnych usługi edukacyjne). W aktualnym projekcie ustawykatalog usług nie został dokładnie określony, wymaga przedyskutowania idokładnego zdefiniowania, np. w kwestii usług w zakresie kultury.W każdym przedsiębiorstwie społecznym powinny powstać2 organy:zarządzającydoradczo-konsultacyjny (złożony z przedstawicieli pracowników, innychzatrudnionych osób i wolontariuszy, przedstawicieli jednostek samorząduterytorialnego oraz innych kluczowych interesariuszy, np. stałych odbiorcówtowarów lub usług przedsiębiorstwo społeczne).Kontrolą czy przedsiębiorstwo społeczne spełnia ustawowe wymogi ma zająć sięIzba Przedsiębiorstw Społecznych,do której obligatoryjnie będą należeć wszystkieprzedsiębiorstwa społeczne. Izba będzie utrzymywana z 1% podatku dochodowegood osób prawnych przekazanego na ten cel przez podatników. Co najmniej połowauzyskanych w ten sposóbśrodkówbędzie przeznaczana na wsparcieprzedsiębiorstwa społecznego.Uprawnienia przedsiębiorstw społecznychzwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnychulgi w podatku od nieruchomości lub zwolnienie z tego podatku (w przypadkuprzedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność mających na celureintegrację zawodową osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonychwykluczeniem),przedsiębiorstwospołecznezatrudniająceosobybezrobotne,niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem, będą zwolnione zodprowadzania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych oraz otrzymają czasowe ulgi w składkach naubezpieczenie społeczne pracowników podlegających reintegracji,szczególne uprawnienia w udzielaniu zamówień publicznych. Przy zakupietowarów i usług przez jednostki sektora finansów publicznychniepodlegającym przepisom o zamówieniach publicznych, zamawiającybędzie mógł ograniczyć zakres podmiotowy wykonawców do przedsiębiorstwspołecznych,przedsiębiorstwo społeczne może angażować w swoje działaniawolontariuszy, ale w proporcji co najmniej o połowę mniejszej niż płatnychpracowników,udogodnienia dla podmiotów, które utworzyły przedsiębiorstwo społeczne –środkiprzekazane przez ten podmiot na kapitał zakładowy przedsiębiorstwaspołecznego byłyby zwolnione z podatku dochodowego.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]