projekt wody zimnej(1), ZACHOMIKOWANE#, Doc, a] PRACE HYDRAULICZNE W DOMU

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
USýUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI
84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523
___________________________________________________________________
PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
WEWNĦTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPýEJ, CYRKULACJI
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM MIEJSKIEGO OĺRODKA POMOCY
SPOýECZNEJ PRZY UL. KUSOCIİSKIEGO 17 W WEJHEROWIE
BRANņA:
sanitarna
ADRES:
dz. nr 129/4 obr. 9, Wejherowo, ul. Kusociıskiego 17
INWESTOR: Gmina Miasto Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORZY:
projektant: mgr inŇ. Barbara Bownik
upr. nr 6364/Gd/94
sprawdzajĢcy: mgr inŇ. Bogdan Idziaszek
upr. nr 1555/60
WRZESIEİ 2008
1. Opis techniczny
2. Obliczenie Ļrednic wody zimnej i ciepþej- egz. arch.
3. Rysunki:
1 - Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej
2 - Rzut parteru - instalacja wody zimnej, ciepþej i cyrkulacji
3 - Rzut piħtra Î instalacja wod - kan
4 - Rozwiniħcie pionw kanalizacji sanitarnej
5 - Aksonometria wody zimnej, ciepþej i cyrkulacji
S
S
− Zlecenie Inwestora,
− Plan sytuacyjno-wysokoĻciowy z uzbrojeniem terenu,
− Projekt architektoniczno Î budowlany
− projekty branŇowe opracowywane rwnolegle
− obowiĢzujĢce przepisy i normy
Zakresem opracowania objħto wewnħtrznĢ instalacjħ wody zimnej, ciepþej, cyrkulacji,
ppoŇ. i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym budynku Miejskiego OĻrodka
Pomocy Spoþecznej w Wejherowie.
Woda zimna do budynku doprowadzona zostanie z zewnħtrznej sieci poprzez istniejĢce
przyþĢcze. Opomiarowanie iloĻci zuŇywanej wody zimnej zlokalizowane jest na zewnĢtrz
budynku w istniejĢcej studni wodomierzowej. W projekcie przewidziano wymianħ
istniejĢcego wodomierza. Projektuje siħ wodomierz JS -3,5.
Ciepþa woda dla potrzeb socjalno Î bytowych doprowadzana bħdzie z lokalnej kotþowni
poprzez zewnħtrznĢ sieę cieplnĢ.
Do pomiaru iloĻci zuŇywanej wody ciepþej w budynku zaprojektowano wodomierze:
- dla wody ciepþej wodomierz JS90 Î 1,5,
- dla cyrkulacji ciepþej wody wodomierz JS90 - 1,5.
WyŇej wymienione wodomierze zlokalizowano na parterze w pomieszczeniu wħzþa
cieplnego ( patrz rys. nr 2).
Gþwne przewody rozprowadzajĢce oraz piony instalacji wody zimnej, ciepþej i
cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych þĢczonych na gwint (c.w. i
cyrkulacja c.w. z rur podwjnie ocynkowanych TWT-2), a podejĻcia do urzĢdzeı
sanitarnych (prowadzone w bruzdach Ļciennych lub warstwach posadzkowych) wykonaę
np. w systemie TIGRIS ALUPEX z rur z polietylenu sieciowanego z wkþadkĢ
aluminiowĢ. Przewody þĢczyę ze sobĢ za pomocĢ zþĢcz zaciskowych. Piony obudowaę
np. pþytĢ gipsowo-kartonowĢ.
PodejĻcia do urzĢdzeı ukþadaę w bruzdach Ļciennych i w warstwie izolacji pod posadzkĢ,
w karbowanych rurach osþonowych tzw. ápeszluÑ. Dla odciħcia pionw i poszczeglnych
fragmentw instalacji zamontowaę zawory odcinajĢce kulowe. Dostħp do zaworw
naleŇy zapewnię poprzez drzwiczki rewizyjne.
Przewody rozprowadzajĢce uþoŇone w przestrzeniach miħdzy stropowych oraz piony
zaizolowaę typowymi otulinami termoizolacyjnymi THERMACOMPACT S:
- woda zimna - gruboĻci 4 mm
- woda ciepþa i cyrkulacja Î gruboĻci 9 mm.
PrzejĻcia przez przegrody budowlane wykonaę w rurach osþonowych o odpowiednio
wiħkszej Ļrednicy, przy czym, w tych miejscach nie wykonywaę poþĢczeı. Przestrzeı
pomiħdzy tulejĢ, a przewodem wypeþnię kitem plastycznym.
Instalacjħ wykonaę zgodnie z instrukcjĢ montaŇu producenta zastosowanych rur.
Obliczenia Ļrednic wody wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.
W budynku zaprojektowano na kaŇdej kondygnacji przy klatce schodowej szafki
hydrantowe z zaworami o Ļrednicy 25 mm z wħŇami pþsztywnymi. Zawory
hydrantowe naleŇy zamontowaę na wysokoĻci 1,35 nad posadzkĢ.
Przy projektowaniu instalacji p.poŇ. zaþoŇono jednoczesnoĻę pracy dwch hydrantw.
Zapotrzebowanie wewnħtrznej sieci hydrantowej w wodħ wynosi dla hydrantw 25 - 2
dm
3
/s. Instalacjħ wykonaę z rur stalowych ocynkowanych þĢczonych na gwint.
PodejĻcia do hydrantw zaizolowaę otulinami termoizolacyjnymi THERMACOMPACT
S gruboĻci 4 mm.
W celu unikniħcia zastoju wody w instalacji ppoŇ. zaprojektowano zasilanie pþuczki
ustħpowej w pomieszczeniu nr 2.12 Î pom. higieniczne.
ĺcieki sanitarne z budynku odprowadzane bħdĢ do kanaþu Ļciekowego Dn 200 uþoŇonego
wzdþuŇ budynku poprzez istniejĢce przyþĢcze o Ļrednicy 160 mm.
WewnħtrznĢ instalacjħ w caþoĻci zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV þĢczonych
na kielichy z gumowĢ uszczelkĢ.
Projektowane piony odpowietrzono poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach
oraz zawory powietrzne.
U doþu kaŇdego pionu oraz nad zaþamaniami zamontowaę rewizjħ. Dostħp do rewizji
naleŇy zapewnię poprzez drzwiczki rewizyjne. Piony oraz podejĻcia do urzĢdzeı
sanitarnych zabudowaę np. pþytĢ gipsowo-kartonowĢ lub ukryę w bruzdach Ļciennych.
Przy pionach zakoıczonych zaworami powietrznymi, na wysokoĻci zaworu w obudowie
zamontowaę kratkħ wentylacyjnĢ zapewniajĢc dostħp powietrza do zaworw. W
przypadku kolizji pionw kanalizacyjnych z konstrukcjĢ budynku naleŇy wykonaę
odsadzki na pionach.
Projektowane przewody poziome w miejscach przejĻę przez Ļciany fundamentowe naleŇy
uþoŇyę w rurze ochronnej. Poziomy kanalizacyjne ukþadaę pod posadzkĢ z zachowaniem
spadkw przyjħtych w projekcie. Przewody te ukþadaę na podsypce z piasku o gruboĻci
15-20 cm.
− Lokalizacjħ urzĢdzeı sanitarnych przyjħto wg projektu architektonicznego
budynku.
− Trasy przewodw, ich uzbrojenie pokazano na rysunkach.
− Obliczenia Ļrednic wody znajdujĢ siħ w egzemplarzu archiwalnym.
− Wszystkie materiaþy, ktre bħdĢ uŇyte do wykonania i wewnħtrznych instalacji.
muszĢ posiadaę aprobaty i oĻwiadczenia zgodnoĻci warunkujĢce dopuszczenie do
wbudowania.
− Przyjħte w projekcie urzĢdzenia i materiaþy sĢ przykþadowe. Dopuszcza siħ
rozwiĢzania rwnowaŇne, pod warunkiem zastosowania urzĢdzeı i materiaþw o
parametrach technicznych i jakoĻciowych nie odbiegajĢcych od przyjħtych w
projekcie.
− CaþoĻę robt wykonaę zgodnie áWarunkami technicznymi wykonania i odbioru
robt montaŇowychÑ Î tom II áInstalacje sanitarne i przemysþoweÑ i oraz
instrukcjami montaŇu producenta zastosowanych materiaþw i urzĢdzeı oraz
przepisami BHP.
Opracowaþa
techn. Ewa Kowalska
[ Pobierz całość w formacie PDF ]