Projekt z przedmiotu Zarządzanie Środowiskiem, Politechnika Krakowska, OŚ III

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PolitechnikaKrakowskaimTadeuszaKościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155Kraków
Projekt z przedmiotu Zarządzanie Środowiskiem
Koncepcje redukcji pyłu zawieszonego PM10 w gminie Iwanowice
OchronaŚrodowiska,4 rok,VIIsemestr,MiZŚ
Politechnika Krakowska
Rok akademicki 2012/2013
Spistreści
i
opis
gminy
Iwanowice ...........................................................................................................3
i
źródła
zanieczyszczeń
powietrza
w
gminie
Iwanowice .................................6
poszczególnych
wariantów
redukcji
poziomu
pyłu
PM10
w
gminie
Iwanowice
kryteriów
analizy ................................................................................................................ 16
przeprowadzona
metodą
AHP ................................................................................................ 17
SPIS ILUSTRACJI
Wstęp
Tematem projektu z modułu „Zarządzanie Środowiskiem” jest koncepcja redukcji emisji
zanieczyszczeniapyłemzawieszonymPM10w gminie Iwanowice. W poniższymopracowaniu
skupiamysięnaobniżeniupoziomuzanieczyszczeniapowietrzapyłemPM10natereniecałej
gminy,orazwpewnychjejmiejscach(drogakrajowanr7orazdrogawojewódzka nr 773).
Redukcję danego zanieczyszczenia uzyskamy poprzez przygotowanie trzech różnych
wariantów budowę sieci gazowej, tworzenie pasów zieleni izolacyjnej oraz dopłatę do
komunikacji zbiorowej.
Cel i zakres projektu
Celem projektu jest przedstawieniekoncepcjipoprawyjakościpowietrzawgminieIwanowice
Przygotowano trzy różne warianty, które przeanalizowano metodą hierarchicznej analizy
problemu AHP.
Podstawa opracowania

uwarunkowan-i-rozwoju-gminy-iwanowice-2012.html

prognozaMalopolski/Malopolska/Strony/default.aspx


345.pdf   Położenie i opis gminy Iwanowice
Gmina Iwanowice to gmina wiejska położona w województwie małopolskim, w powiecie
krakowskim. Jej powierzchnia zajmuje 70,62 km
2
,wtymlasy4%,aużytkirolneaż90%
obszaru gminy. Liczba ludności wynosi 8220 mieszkańców Gęstość zaludnienia to 116,4
osób/km
2
.
Wskładgminywchodzi23sołectwaBiskupice,Celiny,Damice,Domiarki,GrzegorzowiceMałe,
Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Stary Krasieniec,
Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary,
Przestańsko,Sieciechowice,Sułkowice,Widoma,Władysław,Zagaje,Zalesie,Żerkowice Siedzibą
gminysąIwanowiceWłościańskie,któreleżąwcentrumgminy
Graniczy z gminami:
Rys nr 1) Lokalizacja gminy na mapie powiatu
  Rys nr 2) Mapa gminy Iwanowice z zaznaczonymi drogami (gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i
krajowymi).
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]