Projekt zmiany ustawy o RM, Prawo, Prawo polskie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zmiana ustawy o Radzie Ministrów
Projekt
Ustawa
z dnia 2004 r.
o zmianie ustawy o Radzie Ministrów
Art. 1.
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 24, poz. 199 oraz z
2003 r. Nr 80, poz. 717) w art. 39 po ust. 1 d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:
„1e. Przepisy ust. 1b – 1d stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia zmian w
zakresie zadań lub spraw realizowanych przez poszczególnych ministrów.”
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
UZASADNIENIE
Projektowane rozwiązanie poszerza upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do
przenoszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i
kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa nie tylko w przypadku zniesienia lub
przekształcenia ministerstwa, urzędu i jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, ale także w przypadku
zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w dysponowanych wielkościach środków w
celu dostosowania ich do realizowanych zadań.
Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy nie nastąpi zniesienie lub
przekształcenie ministerstwa lub urzędu, a jedynie przesunięcie określonych spraw lub zadań
pomiędzy poszczególnymi ministrami. Jednocześnie będzie przeciwdziałać nieuzasadnionym
naciskom na dodatkowe zwiększanie zatrudnienia ze środków budżetowych.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]