Projektietapyjegorealizacji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia, Zarządzanie Projektem

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
dr
Ewa
Ewa
Lasecka
Lasecka-W
esołowska
esołowska
, MGPiPS
, MGPiPS
Projekt i etapy jego
realizacji
realizacji*
Na podstawie materia
łó
łó
w Programu Aktywizacji Obszar
w Programu Aktywizacji Obszaró
w
w
Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI)
dr
Projekt i etapy jego
*
Na podstawie materia
 Co to jest projekt
Projekt -
ekonomicznie niepodzielna seria
ekonomicznie niepodzielna seria
prac, spełniających ściśle określoną funkcję
techniczną i posiadających jasno określone
cele ogólne (dalekosiężne) i bezpośrednie
(natychmiastowe).
Na projekt składają się określone
zadania,
zadania,
w ramach których wykonywane są określone
czynności
, w zdefiniowanej sekwencji
, w zdefiniowanej sekwencji
czasowej.
Projekt
Na projekt składają się określone
czynności
 Projekt
jest technicznie i finansowo
niezależny i cechuje się własną efektywnością
Grupa projektów

projekty, które spełniają
projekty, które spełniają
są ulokowane na tym samym obszarze lub
usytuowane wzdłuż tego samego korytarza
transportowego;
wchodzą w skład ogólnego planu dla danego
obszaru lub korytarza transportowego;
są nadzorowane przez tę samą instytucję, która
odpowiada za ich koordynację i monitorowanie.
Etap projektu

jest technicznie i finansowo
Etap projektu
niezależny i cechuje się własną efektywnością.
Grupa projektów
następujące warunki:
¾
są ulokowane na tym samym obszarze lub
usytuowane wzdłuż tego samego korytarza
transportowego;
¾
wchodzą w skład ogólnego planu dla danego
obszaru lub korytarza transportowego;
¾
są nadzorowane przez tę samą instytucję, która
odpowiada za ich koordynację i monitorowanie.
 Projekt
Art. 26 rozporządzenia 1260/99/WE
ustanawia
ustanawia
zasady przedkładania wniosków o
współfinansowanie
dużych projektów (ISPA> 5
dużych projektów (ISPA> 5
mln
mln
euro
, F.
, F. Spó
jno
jnoś
ci
ci
> 10
> 10
mln
mln
euro
euro
, f. strukturalne > 50
mln
euro
euro
). Przepis ten wymaga sporządzenia analizy
). Przepis ten wymaga sporządzenia analizy
kosztów i korzyści, analizy czynników ryzyka, oceny
oddziaływania na środowisko (łącznie z
zastosowaniem zasady „zanieczyszczający płaci” ),
a także oceny wpływu inwestycji na równość szans
kobiet i mężczyzn oraz na zatrudnienie.
Art. 26 rozporządzenia 1260/99/WE
współfinansowanie
, f. strukturalne > 50
euro
mln
 Główne fazy cyklu projektowego
wg UE
wg UE
¾
programowanie
¾
identyfikacja
¾
formułowanie
¾
finansowanie
¾
wdrożenie
¾
ocena
Główne fazy cyklu projektowego
programowanie
identyfikacja
formułowanie
finansowanie
wdrożenie
ocena
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]