PROJEKTOWANIE BEZ BARIER - WYTYCZNE, architektura, Architektura krajobrazu

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Projektowanie bez barier - wytyczne
autor
Kamil Kowalski
redakcja
Dorota Starzyńska
opracowanie graiczne
Katarzyna Pac-Raszewska
korekta
Małgorzata Denys
Materiał został opracowany na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Ustawy
Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.
American with Disability Act Standards for Accessible Design
„Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku”,
2008
„Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu”,
2008
Projektowanie bez barier - wytyczne
2
Spis treści.................................................................................................2
Oznaczenia stosowane w opracowaniu........................................................3
1. Komunikacja.........................................................................................4
1.1. komunikacja pozioma..........................................................4
1.1.1 Wymiary ogólne..................................................4
1.1.2. Przejścia dla pieszych........................................8
1.1.3. Rampy krawężnikowe.........................................9
1.2. Komunikacja pionowa........................................................10
1.2.1. Zasady ogólne..................................................10
1.2.2. Pochylnie.........................................................12
1.2.3. Schody.............................................................14
1.2.4. Schody ruchome...............................................20
1.2.5. Windy .............................................................21
1.2.6. Platformy pion.................................................24
2. Materiały wykończeniowe....................................................................25
2.1. Zasady ogólne...................................................................25
2.2. Nawierzchnie....................................................................26
2.3. Rozwiązania detali nawierzchni.........................................28
2.4. Oznaczenia dotykowe........................................................29
3. Okna..................................................................................................30
4. Drzwi.................................................................................................30
4.1. Zasady ogólne...................................................................30
4.2. Minimalna wielkość drzwi.................................................32
4.3. Rodzaje drzwi...................................................................33
4.4. Przestrzeń manewrowa.....................................................34
4.5. Detale drzwi.....................................................................36
5. Wejścia..............................................................................................36
6. Elementy wyposażenia przestrzeni......................................................38
6.1. Zasady ogólne...................................................................38
6.2. Siedziska i stoły................................................................40
6.3. Składowanie.....................................................................41
6.4. Automaty telefoniczne.......................................................42
6.5. Automaty
(bankomaty, parkomaty, automaty biletowe, automaty
informacyjne, automaty z napojami i jedzeniem itp.)
...................43
6.6. Tablice informacyjne, reklama...........................................44
7. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno - sanitarne..............................45
7.1. Miski ustepowe.................................................................45
7.2. Kabiny ustępowe ..............................................................48
7.3. Umywalki.........................................................................49
7.4. Wanny..............................................................................50
7.5. Kabiny prysznicowe...........................................................52
7.6. Toalety .............................................................................54
7.7. Łazienki i umywalnie.........................................................55
8. Recepcje i punkty informacyjne...........................................................56
9 . Parkingi i miejsca postojowe..............................................................58
10. Ogrodzenia.......................................................................................62
11. Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne.................................63
12. Oświetlenie.......................................................................................64
13. Ogrzewanie.......................................................................................66
14. Ochrona przed hałasem.....................................................................66
15. Alarmy.............................................................................................67
16. Oznaczenia i informacja....................................................................68
Projektowanie bez barier - wytyczne
3
Oznaczenia stosowane w opracowaniu
rmi -
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Oznaczenia grup osób niepełnosprawnych, których dotyczy dane dostosowanie:
- niepełnosprawni ruchowo
- osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
- słabowidzący i niewidomi
- niedosłyszący i niesłyszący
- osoby o niskim wzroście
Opisane zasady mają również wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo
użytkowania przestrzeni przez osoby sprawne.
Projektowanie bez barier - wytyczne
4
min. 150 cm
120 cm
ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI DOSTĘPNEJ
1. KOMUNIKACJA
1.1. KOMUNIKACJA POZIOMA
1.1.1. Wymiary ogólne
Minimalne wymiary ciągów pieszych i korytarzy:
Szerokość wszystkich ciągów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż

120 cm
Dopuszczalne jest zmniejszenie tej szerokości do 90 cm na odcinku nie

większym niż 150 cm.
Szerokość ciągów komunikacyjnych należy mierzyć po odjęciu przestrzeni
zajmowanej przez umeblowanie znajdujące się na danym ciągu
komunikacyjnym, oraz w pobliżu miejsc siedzących, również po odjęciu
przestrzeni zajmowanej przez nogi osób siedzących.
90 cm
min. 120 cm
min.150 cm
min.180 cm

Projektowanie bez barier - wytyczne
5
Przestrzeń manewrowa
W ramach ciągów pieszych i korytarzy węższych niż 150 cm, co maks. 20 m należy
zastosować przestrzenie manewrowe o wymiarach 150x150 cm, pozwalające na
obrócenie wózka inwalidzkiego o 180
o
.
min. 150 cm
maks. 20 m
Wysokość ciągów komunikacyjnych
Wysokość ciągów komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 220 cm.
Jeżeli jakikolwiek element wyposażenia przestrzeni znajduje się poniżej wysokości
220 cm, należy zastosować próg ostrzegawczy o wysokości minimum 40 cm
i kontrastowym kolorze wobec nawierzchni lub poręcz ostrzegawczą o wysokości
90 cm.
   [ Pobierz całość w formacie PDF ]