Projektowanie instalacji budowlanych - nauczyciel, Technikum Budowlane - Moduły PDF, Projektowanie instalacji ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
i NAUKI
Mirosław Żurek
Projektowanie instalacji budowlanych
311[04].Z1.05
Poradnik dla nauczyciela
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2005

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
 Recenzenci:
mgr inż. Wojciech Kiejda
mgr inż. Krzysztof Kazimierz Wojewoda
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Konsultacja:
dr inż. Janusz Figurski
Korekta:
mgr inż. Mirosław Żurek
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[04].Z1.05
„Projektowanie instalacji budowlanych”
zawartego w modułowym programie nauczania dla
zawodu technik budownictwa.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
3
2.
Wymagania wstępne
4
3.
Cele kształcenia
5
4.
Przykładowe scenariusze zajęć
6
5.
Ćwiczenia
10
5.1. Rodzaje instalacji, materiały i połączenia stosowane w instalacjach budowlanych
10
5.1.1. Ćwiczenia
10
5.1.2. Sprawdzian postępów
12
5.2. Oznaczenia graficzne stosowane w dokumentacji instalacji budowlanych
13
5.2.1. Ćwiczenia
13
5.2.2. Sprawdzian postępów
14
5.3. Sieci i instalacje wodociągowe – zadania, budowa, wyposażenie, projektowanie
14
5.3.1. Ćwiczenia
14
5.3.2. Sprawdzian postępów
17
5.4. Sieci i instalacje kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków – zadania, rodzaje,
uzbrojenie, zasady montażu, warunki techniczne odbioru
18
5.4.1. Ćwiczenia
18
5.4.2. Sprawdzian postępów
20
5.5. Sieci i instalacje gazowe – zadania, budowa, wyposażenie, projektowanie, odbiór
techniczny
21
5.5.1. Ćwiczenia
21
5.5.2. Sprawdzian postępów
23
5.6. Instalacje centralnego ogrzewania – systemy i rodzaje ogrzewania, projektowanie,
zasady prowadzenia przewodów pionowych i poziomych, rodzaje i połączenia
grzejników, odbiór techniczny 24
5.6.1. Ćwiczenia 24
5.6.2. Sprawdzian postępów 26
5.7. Instalacje ciepłej wody użytkowej 26
5.7.1. Ćwiczenia 26
5.7.2. Sprawdzian postępów 27
5.8. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne – zadania, budowa, osprzęt, projektowanie 28
5.8.1. Ćwiczenia
28
5.8.2. Sprawdzian postępów
29
5.9. Instalacje elektryczne – zasady wykonywania w budynkach
29
5.9.1. Ćwiczenia
29
5.9.2. Sprawdzian postępów
30
5.10. Komputerowe projektowanie prostych instalacji budowlanych
30
5.10.1. Ćwiczenia
30
5.10.2. Sprawdzian postępów
31
6.
Ewaluacja osiągnięć ucznia
32
7.
Literatura
42

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
1. WPROWADZENIE
Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik budownictwa.
W poradniku zamieszczono:

wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane,
aby bez problemów mógł korzystać z poradnika,

cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z poradnikiem,

przykładowe scenariusze zajęć,

ćwiczenia, przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami
nauczania-uczenia się oraz środkami dydaktycznymi,

ewaluację osiągnięć ucznia, przykładowe narzędzie pomiaru dydaktycznego.
Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze
szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, np. samokształcenia
kierowanego, tekstu przewodniego, metodą projektów.
Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej
pracy uczniów do pracy zespołowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
2. WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Projektowanie instalacji
budowlanych” uczeń powinien umieć:

posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu budownictwa,

posługiwać się dokumentacją techniczną,

rozróżniać elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku,

rozróżniać materiały budowlane,

posługiwać się przyborami pomiarowymi i popularnymi narzędziami,

obsługiwać podstawowe aplikacje komputerowe,

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska,

korzystać z różnych źródeł informacji,

uczestniczyć w dyskusji i prezentacji,

stosować różne metody i środki porozumiewania się na temat zagadnień technicznych,

współpracować w grupie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]