Projektowanie modelu biznesowego Analiza SWOT, Studia - Politechnika Śląska, Zarządzanie, II STOPIEŃ, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->MO'DELUNESU-+NA.UZ YOCENASZANSSzanse zwi^zane z propozycj^ wartosciOCENA ZAGROZENCzy moglibysmy zapewnic sobie statedochody poprzez przeksztatcenietych produktow w ustugi?Czy moglibysmy lepiej zintegrowacnasze produkty lub ustugi?Jakie jeszcze potrzeby klientow mogli-bysmy zaspokajac?Wjaki sposob moglibysmy uzupet-nic lub poszerzyc nasz^ propozycj?wartosci?Jakie jeszcze zadania moglis'my reali-zowac na rzecz naszych klientow?Zagrozenia dla propozycji wartosciCzy klient ma doste_ p do produktowlub uslug substytucyjnych?Czy powinnismy obawiac sie kon-kurentow oferuja^cych lepszq cen?lub wartosc?/T\^ /'-TN/7\\e dla kosztow i przycSzanse zwi^zane z kosztami i przychodamiCzy mozemy zastapic jednorazoweprzychody z transakcji przychodamiregularnymi?Za co jeszcze klienci moglibyzechcieczaptacic?Czy we wtasnym zakresie lub wewspotpracy z partnerami mozemyprowadzic sprzedaz krzyzow^?Jakie nowe strumienie przychodowmoglibysmy dodac do naszegomodelu lub stworzyc?Czy mozemy podniesc ceny?Jak moglibysmy obnizyc koszty?Czy konkurenci lub technologiamogq zagrozic naszym marzom?Czy nie opieramy si^ na jednymlub kilku strumieniach przychodowwzbytduzym stopniu?Ktory ze strumieni przychodowmoze znikna^c w przysztosci?Ktore koszty mogq przestac byeprzewidywalne?Ktore koszty mog^ zacza^c rosna^cszybciej niz generowane dzi^ki nimprzychody?®©O®(DSZANSSzanse zwi^zane z infrastruktur$Czy moglibysmy osiagnac ten samrezultat, stosujqc przy tym mniejkosztowne zasobyKtore kluczovve zasoby lepiej bylobypozyskiwac od partnerow?Ktore kluczowe zasoby nie sa w petniwykorzystywane?Czy posiadamy niewykorzysty-wana wlasnosc intelektualna,ktora dla kogos innego moglaby miecwymiernawarto.se?Czy moglibysmy petniej zintegrowacnasze kanaly?Czy moglibysmy zacza^c korzystacz komplementarnych kanalownaszych partnerow?Czy gdybysmy zaczeli obstugiwacklientow bezposrednio, moglibysmyzwiekszyc marze?Czy pewne zadania mozemy zlecaczewn^trznym wykonawcorn?Czy zaciesnienie wspoipracy z part-nerami umozliwitoby nam pemiejszqkoncentracje na naszej podstawowejCzy moglibysmy lepiej dopasowackanaly do poszczegolnych segmen-tow klientow?Czy istnieje mozliwosc udoskonaleniaposprzedaznych relacji z klientem?Jak moglibysmy zaciesniac naszezwi^zki z klientami?Czy mozemy podniesc poziom indy-widualizacji oferty?Czy moglibysmy wykorzystac kanatypartnerow, by skuteczniej doderacSzanse zwia/ane z kontaktami z klientemJak moglibysmy wykorzystac to,ze rynek sie rozrasta?Czy moglibysmy obstugiwac nowesegmenty klientow?Czy gdybysmy przeprowadzili bardziejszczegotaw^ segmentacje, moglibysmylepiej obsrugiwac naszych klientow?Jak moglibysmy podniesc wydajnosci skutecznosc naszych kanatow?Czy moglibysmy prowadzic sprzedazkrzyzowa we wspotpracy z partne-Czy partnerzy mogliby si? przyczynicdo wzbogacenia naszej propozycjiCzy istnieje potrzeba automatyzacjiniektorych relacji?Zagrozenia dla infrastrukturyZagrozenia dla kontaktow z klientamiCD CD (D® CD©CD(D®(DCzy nasz rynek moze w niedalekiej przy-sztosci osiqgn^c poziom nasycenia?Czy konkurenci moga, odebrac namcz^sc udzialu w rynku?Jakduzejest prawdopodobienstwo,ze klienci zrezygnuja. z naszych using?Wjakim temple b^dzie wzrastac nat<?-zenie konkurencji na naszym rynku?®@©®©®@@®CD®@@®©®©®®@®@®©@CD©©®©/T\\\\)®©CD®(D®@©©©®©@®©®©©®@Czy konkurenci zagrazaja, funkcjono-waniu naszych kanalow?Czy naszym kanalom grozi margi-nalizacja i utrata zainteresowaniaze strony klientow?Czy ktorekulwiek z naszych relacjiz klientami mogq ulec pogorszeniu?OCENASttYOcena kontaktowz klientamiTracimy niewielu klientow.Tracimy bardzo wielu klientow.Nasz rynek jest wyraznie podzielonyna segmenty.Giggle pozyskujemy nowych klientow.Na naszym rynku nie da si^ wyroznicsegmentow.Nie udaje nam sie pozyskiwacnowych klientow.Nasze kanaly 53 bardzo wydajne.Nasze kanaty dzialaja^ bardzosprawnie.Klienci maja^ szeroki dost^pdo kanalow.Klienci mogq bez trudu wskazacnasze kanaly.Kanaly 53 silnie zintegrowane.Nasze kanaly sq niewydajne.Nasze kanaty nie dziataj^ sprawnie.Potencjalni klienci nie maj^ szerokiegodostepu do kanalow.Potencjalni klienci nie dostrzegajqnaszych kanatow.Kanaty 53 stabo zintegrowane.Kanaly zapewniaja^ nam korzyscizakresu.Kanaly 53 w petni dostosowanedo podzialu rynku na segmenty.Mamy silne relacje z klientami.Jakosc relacji w pelni odpowiadacharakterystyce segmentu.Koszty zmiany utrwalaja_ relacjez klientami.Kanaty nie zapewniaj^ nam zadnychkorzysci zakresu.Kanaty nie odpowiadaj^ podzialowirynku na segmenty.Mamy stabe relacje z klientami.Jakosc relacji nie odpowiada charakte-rystyce segmentu.Koszty zmiany dla klienta 53 niskie.Nie mamy silnej marki.0C/FA/4-Ocena propozycji wartosciCO©@(D®(DOcena kosztow i przychodow®©©®®®©CM)(DUzyskujemy stabe marze.Nie jestesmy w stanie przewidziec poziomuprzychodow.a)©©®©®©©®@®®©®©CD©©®©CD©©®©®©©®®®@CD®©®©©®®®©©®©®©@©©Zdolnosc do generowania przychodoww sposob zrownowazony pozostawia wieledo zyczenia.Nie udaje nam si? pobierac optat za niektorerzeczy, za ktore klient gotowy bytby zaptacic.Nie jestesmy w stanie prz ewidywac kosztow.Nasza struktura kosztow raczei nie oclpowiadacharakterowi naszego moclelu biznesowegoNasza dziatalnosc operacyjna jest niewy- [ Pobierz całość w formacie PDF ]