Projektowanie ścian głębokich wykopów - teoria i praktyka, Folder budowlany, Studia Budownictwo Górnictwo, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
!"#%&’%"()
–—˜š›˜žŸš
¢£
žŸ
⁄ƒ§
˜›
£¤¡
'
›˜
“«
š˜—ž

—ž›
'
›ž
*+,-./01
234789;3<=;>?4@BCB3<BD;E73<B;8B@4C43GH4C3
IKDB8HL3@78B<M@3N3@37E3E;B>34C4=73?47H=C;3BH;C73
@49C8M@3I;B;HLCH=C7HL3B4=3@4BGH3<44E;M@3@7=7P
E4BGHB@7HLI9CM@448Q;=4I4>C;RBH;C7<=;E;?=H=;R3
BD9>B@73@78B<933;IB3@<7@93C43BBH=;C;3T;;E3;;493
;?3;Q3<B84=4C;3483@7DM3E;B>73BDH=;CB@;3B4=3<4P
4E;M@3@<7@43C43@4BGH3;B;7H=C;3?3@;@CK=C7HL3
3<=;E;?=H=;R3348;3B3E43B>C;?;C;3>B3@4BGH3<BE;P
=BC7HL3
<M@C;BD;E9g@?=7?8HL=4I4>C;R
€‹
~3fn
n3
€‘Œ‡ˆˆ‡
3h278BC4@?@B3?<;H4C7HL3BDM3I;B;HLP
CH=C7HLN
H4C7?=H=;CB@;i

~3fn
n3
€‘‚‡ˆˆ‡
3h278BC4@?@B3?<;H4C7HL3BDM3I;B;HLP
CH=C7HLN

B@7I9CB@;i
…‹
~3h277H=C;<B;8B@4C4GH4C?=H=;CB@7HLN@;?44C8;P
B@4B=?=;=BC4iB<4HB@4C;
Ž
|
”€€‘
S
?BC;3;?3@3<B;8B@4C93GH4C3IKDB8HL3@78B<M@3;?3
@4GH@;@7=C4H=;C;BDHgQ;R=4M@CB>BH;B@7HL48@7P
?K<9gH7HL@8B;C7HL4=4HLBDM3
fB>?4@B@7E3BDHgQ;C;E3<B=BE7E3GH4C3@78B<M@3;?3
<4H;3I9C93;IB3@4BGm33B=84>3C43IKDB8BGH3=4;Qg3B>3
B>=49?4C9I9CM@BDHgQ;RC4=BE9B4=<=;E;?=H=;R3
8BC?98H3|B3BDH=;R3<4H433B><B93I9C93@?84=4C;3;?3
<=7EB@4C;3@4BGH3HL448;7?7H=C7HL3<44E;M@3I;BP
;HLCH=C7HL
=7E4C;@4BGH?ECBQBC;?g<=;=@?<MP
H=7CC8BDHgQ;C424BGm<4H4E4;;>BI4CH=C;IB<4P
H43H=7CC;IB39Q3<=73E47HL3<=;E;?=H=;C4HL3@38;9C893
@78B<93C4BE4?3>B3@=D9>=;C43I4CH=C;IB3B><B938BP
C;H=C;;?>9QB@K8?=;<=;E;?=H=;C;@?BCKI9C9|B3
>B84>C;IBBDH=;C47HL=E4C8BC;H=C4;?4C4=4@?<MP
>=44C43I9C933BD9>B@733=C4BEBGm3B><B@;>CHL3<BI4P
EM@BDH=;CB@7HL9@=IK>C4gH7HL;@?<M<4HK3
T=K?BGH4C7<B>=;ED9>7C8M@<=;CB?=gBDHgQ;C4<BP
CB@;3I>73?4CB@g39C>4E;C38BC?98H3B4=3@?<M<4H9g3
=3<7g3>;CCg3n4>E;5C;3BDHgQ;C;3<BCB@;3EBQ;3@7@B4m3
B?4>4C;3GH4C739D3C;M@CBE;5C;3B?4>4C43@3<=7<4>893
@?<M>=44C4<77>;CC;=D4;4E?4CB@gH7E<B><4H;3
>48BC?98HD9>7C893
DHgQ;C;3@B>g3I9CB@g3C4;Q739@=IK>C4m348B3<4H;3
L7>B?47H=C;3B?CgH;3CB@B3=3IKDB8BGHg3<BCQ;3=@;H4P
>43@BC;3@B>73I9CB@;3@4=3=;3=E4Cg3HKQ493?=8;;93
I9CB@;IB3@?89;83>=44C43@7<B93

=;D43;Q3B=@4Q7m3
>=44C;3HGC;C43?<7@B@;IB3@3<=7<4>8939HL934H7C;P
IB3@B>73@3I9CH;3@74QBC;348B3=E4C43HKQ493BDKBGHBP
@;IB3I9C933;@;C94C;3=E4C73<44E;M@3E;HL4CH=C7HL3
<B>BQ43I9CB@;IB3?<B@B>B@4C;3=E4Cg3<B=BE93=@;H4P
>4@B>7HGC;C4<BB@;IB2<=7<4>89GH4C<B>>4C7HL3
MQCH7<4H4@B>7C4;Q7?<4@>=4mD;=<;H=;R?@BC4EBQP
@BGm=C?=H=;C4@7@B4C;IB<=;DH;EL7>49H=C7E@7P
<98@4C;EI9C9<B>BQ4S
23<B;8H;3GH4C73@78B<93C4;Q73B8;Gm3E;B>4E34C4P
7H=C7E3H;HL73I;BE;7H=C;33E;HL4CH=C;3984>93GH4C43
N3I9C3=4<;@C4gH;3;IB3@7=7E4BGm3?4;H=CBGm3D;=<;P
H=;R?@B33BI4CH=;C;3>B3ECE9E3C;8B=7?C;IB3@<7@93
7HL38BC?98H3C43BD;873?g?4>9gH;3n4?BC;?=7E3;;P
E;C;E3<B;8B@4C43;?3@4GH@73>BDM3<44E;M@3I;BP
;HLCH=C7HLI9CM@S
483@?<BEC4CB3C49>C;?=7E3;4<;E3<B;8B@4C43;?3
4C4=4?47H=C4BD9>B@7IKDB8;IB@78B<92<487H;@7P
MQCmEBQC4=7=4?4>CH=;<B>;GH4}
~3BDH=4C;3BD9>B@73@78B<9348B3?47H=C;3@7=C4H=4C;IB3
9?B93<KB@;IB3<B>>4C;IB3>4C;E93BDHgQ;C93<4H;E3
B><B;EI9C9jE;B>784?7H=C;kO
~3BDH=;C43BD9>B@73@78B<9348B39?B93?47H=C;3C;@7P
V+,WXY[\/Y]^_[,a,b]^c,Ycd_[
fB;83GH4C73IKDB8;IB3@78B<93;?3;>C7E3=3;;E;CM@3
>B89E;C4H8Mg@78BC9;?K<B>C4=@ghfB;8D9>B@4P
C7ijB=48;?;@7E4I4C7E<=;=<4@BD9>B@4C;k8BC;H=P
C7E3>B39=7?84C43<B=@B;C43C43D9>B@K323B>C;?;C93>B3
IKDB8HL3@78B<M@3<B;83;C3B8;G43BIMC;3B=@g=4C;3
;H=3D;=3?=H=;IMM@38BC?98H3483M@C;Q3<=;?g>=43?<B?MD3
@78BC4C4BDMl4@;4BCBDH=;C4?47H=C;IM@C7HL;;P
E;CM@3C43BIM378B3C4D4>=;3BDHgQBC7HL33>;H7>9gH7HL3
B3@7E44HL38BC?98H3f487H=C;3B=C4H=43B3@7=C4H=;C;3
@4BGHEBE;CM@=IC4gH7HL@GH4C;jC4;<B>?4@;>BP
DM3C<3I9DBGH3GH4C73=DB;C43B>=493<433HL3B=?4@9k3
448Q;;48H@E;?H9<B><4H43
l4BQ;C43<=7K;3@3<B;8H;3D9>B@4C7E3<B<=;>=BC;3?g3
@C8@g34C4=g3;HLCH=CB;8BCBEH=Cg3C@;?7H3=C3>;P
H7=g3B3IKDB8BGH3@78B<93;HLCBBI3=4D;=<;H=;C43GH4C3
@7C84gH7E=;IB?<B?BD;B>@B>C;C4;;C9l;HLCBBP
I@7C84M@C;Q4=B@4C;BDM@@78B<;4@KH8B;C;3
?HL;E473?47H=C;3<B><4H43GH4C73?=7@CBGm3<B><4m33?73
@?B<4HL8B@4HL9DB=<B4HL<=;?g>=4gH;H=4?;EB;P
4CBGHB=@g=4C4B4=@<7@@78B<9C4BBH=;C;N<B@?4P
C;3<=;E;?=H=;R3GH4C733B4H=4gH;IB3;;C93n437E3;4<;3
<B;8B@4C4C;=DK>C4;?@?<M<4H44HL;848BC?98BP
4I;B;HLC84@78BC4@H7BD;899DBD9>B@7@78B<9S
o+,p[/Yqr,Ystu[v,.w,][]_0/Xu_rtx,,1Xu[y
z[.utu[v
;>C7E3=3IM@C7HL3<BD;EM@3@3<B;8B@4C93GH4C3IKP
DB8HL3@78B<M@3;?3@7DM3E;B>734C4=73?47H=C;3HB3
@gQ;3?K3=3EBQ@BGH4E3B8;G;C43?3@;@CK=C7HL3B4=3
<=;E;?=H=;R3@3=4;QCBGH3B>34=73D9>B@73n;3E4384B@;P
IB3<=;<?93H=73CC;IB3B<4HB@4C43BD;E9gH;IB38BE<;8P
?B@B3H4B8?=43=4I4>C;R3<B;8B@4C43BD9>M@3@78B<M@3
43@3?=H=;IMCBGH38@;?39?44C43<44E;M@3I;B;HLCH=P
C7HL3|B89E;C4E3;I99gH7E3<B;8B@4C;38BC?98H3
GH4C3@78B<M@3B4=3;;E;CM@3=@g=4C7HL3=3;HLCBBIg3IKP
D;C4?gC4?K<9gH;CB5E7@77H=C;}
~3
n3
€‚€
3
9BHB>;3

3
ƒ
;B;HLCH43>;?IC3N3f43

3
ƒ
;C;43
9;?j

C4>4
…†‡ˆˆ‡
kNB=>=47
‡€‹
~3fn
Œ†Žˆˆ€ˆ
3h
H4C73B<BB@;3
DH=;C43?47H=C;33<BP
;8B@4C;i3nB5E4343B8;G43?4C73I4CH=C;3GH4C3B<BBP
@7HL@4BGH@?<MH=7CC8M@BDHgQ;C4>4<4H4B><BP
9I9C9<;>C48@7E4I4C4>B7H=gH;GH4CB<BB@7HL3
C;3B><B@4>4g3@49C8BE3<4H73BD9>M@3IKDB8HL3@78BP
!"#%&’%"()
13*6/++/3A,1G-3Q3AE+?73/013+,CDB
47/4*/6/C*-*/+/AE4,5?1A/1,*/5EB
CE87-,34,-,3Z,3415C,A/3478?,-3]3
*,/-,3CD318/-+/3C1C1A,+/3*,CD4-*E-M3
AE?/CKA34,-,3-*E++/013FEC3^H3A3*,/;B
+1G-1515*,707+7A,?641C,51A1B
+,3/C318751A,3AE?1473,3513AE*+,-*/+,3
1541714K-*?,CE-*+/01*,4141+1A,+E3
4*/*3_/-?,3‘3a5E3A3*,CD073155*,EA,B
+,3AE?1473*+,57:3CD38751A/3A,;A/3
+,1C,5,+,+,/;EA,+,*/C,E-*+//013
18751AE4*E61A,JA,1GJ4,-,*,A,:3
416D5*E4,-/6-*E++E6,C41-*E+?1AE63
*A*AD?C*1+/4,-/-*E++/Q,1GJCE3
AE4,5?1A/O,*4*E67/CDA/570+,CDB
47:-/01A*17P
O
,*
dO
c
H3 3 F^H
78O
,*
bcW]O
,
dce]O
c
33 FeH
05*/P
{|}
€‚ƒ„…†
|
ˆ†
}
‰Š‚ˆ
|
‚ƒ‹
|
Œ„
}
Ž‹Š†‚†
*+,-*,+/014155,+/01*+,+/6718-:;/+74,-/607+73
+/*+,+//,?-4151;,615/1A,+/01*,4161-:,+,1B
07C4D;E+1A/01F6/15E61577C*EA+1G-4151;,H2
I3,+,*,C,E-*+,4,C?/017C17*1;1+/01*/G-,+E?1+B
C7?-3*,4/A+,:-/3/3C,/-*+1GJ31,*3AC4K5*,,:-/013
6,CEA707+1A/016/15://6/+KAC?1L-*1+E-MN
O15C,A1AE6?E/76A,G-A/*,41/?1A,+/G-,+EC:3
/4*/6/C*-*/+,O15/G-/4*/6/C*-*/+1A/*A:*,+//C3
KA+/;*8,5,+,6AC?,+,7,+/5701A,:18C/A,-:3
15?C*,-/L3?1+C7?-334*E/0/013//+73416,,63C3A3
?1A,-M33,+,*:3AE+?KA3+,3415C,A/3?KE-M3C?,7/3CD3
615//+76/E-*+/QE6,0,157;E-M+,?,5KA+,+C1AE-M3
+,4*/41A,5*/+//?C4/E6/+KA,+,*D+76/E-*+:1,*3
CA,*,?1+/-*+1GJC,/5701/<6+1A/AC4K4,-E*+A/B
C1/631,*34*/5CD81CA,63AE?1+7:-E63/013E473?1+B
C7?-/QC4K4,-,,/C+,10K5,4*/5CD81CA,?141B
A,3-13AE+?,3*3?1+/-*+1G-34*/C*/0,+,3M,<61+10,673
416,KAA/AC*EC?-M?1/+E-M,*,-MAE?1+EA,+,18/?B
73Q3A,7+?,-M3E+?1AE-M341A,5*/+,38751AE3F/<6+E3
-*,C/,*,-H+/*,AC*//C161;A/51C4/+/+,N
S/15E3?,CE-*+/3C:3C*-*/0K1A1314C,+/3A3/,7*/3
,3415C,A1A:341*E-D3C,+1A:318C*/<+/314,-1A,+,3U3
3W305*/3*,4141+1A,+13C1C1A,+/3/130,+-*+/3KAB
+1A,034,-,3315417307+73X,?,5,3CD3;/318751A,3
AE?1473/C38/?:34155,+:35*,,+7318-:;/+,3AEA1B
,+/0134,-/6331541/6307+734*E1;1B
+E63*3/5+/3783570/3C1+E3G-,+E3*3/A/+B
7,+E63515,?1AE6318-:;/+,63F-:0/3
3C?741+/318-:;/+/3+,*16734,-/3ME51B
C,E-*+/H31,*3C,63C?741+E63615/7:-E63
4154,-,3Y1*?,534,-,3-*E++/013*,/;E3153
,*E0D8/+,AE?147*+C-M/6,7C,E-*+/013
G-,+E4,-7:-/,?1AC41<+?78G-,+,/5+1B
?1+/33A/1?1+/34154,,3Z,/;E373*AKB
-J37A,0D3;/3?,CE-*+E3K?:+E31*?,534,-,3
-*E++/01A/570[17168,C1C1A,+E51G-,+3
AC41<+?1AE-M37A/5*1+E-M3A307+-/3+/3
1541A,5,3*/-*EACE631*?,51634,-,3+,3
A/1?1+/34154,/318751AE3AE?14KA3O1B
A/5*E3138,5,+,314C,+/3A3\3Q1?K347+?B
KA34154,-,3+,CD47/3?1+-/+,-,318-:;/+,3
O
,*
fAE4,5?1A,*AD?C*1+/014,-,-*E++/0107+72
fAE4,5?1A,4,-,-*E++/012
O
c
fAE4,5?1A,4,-,C41-*E+?1A/01N
Q34,?E-/3A/570351GA,5-*/L3A,C+E-M3,71?3+,-*DB
G-/4*E67/CDP
I3A*KF^Hf5,G-,+?KE-M+,*1618-:;1+E/C875E+?,B
68/*41G/5+1C:C,57:-E6*AE?14/62
I3A*KFeHf5,G-,+?KE-M+,*1618-:;1+E/CE?118B
-:;/+/67;E?1AE615C4*D78751A,+/01N
Z,3EC3e34*/5C,A1+13C/E3*,8751AE34*E3AE?14/33*,B
/-,+/3A,1G-34,-,307+73^c3O,,6/E307+73C1C1A,+/3
A18-*/+,-M6/15,6?,CE-*+E61P
I3-D;,18D1G-1AE07+7g3
I3?:,-,A/A+D*+/01hiC4K+1GJ-i2
I3AC4K-*E++?4,-,-*E++/01j
,
4,-,8/<+/01j
4
4,B
-,C41-*E+?1A/01j
c
QC4K-*E++?4,-,61;+,AE*+,-*EJ*015+/*eQC?,B
51AE-M4,-,154177A*0D5+,CD-M+,-ME/+/AC1C7+B
?751G-,+EP
Ik
,
belmhi5,4,-,-*E++/011,*k
4
b^lehi5,15417N
stu
n
vw
vw
p
qrs
z
n
vw
x
n
05*/k?:,-,07+71G-,+D*,G3
{|}

|
ˆ†’“”•‹
|
Šˆ
|

|
Œ•Š„ˆ†„‚†—„‹†•˜‚Š†‚†™“—“›œ
!!
#$%$##&#()
bc]FO
,
O
,
vw
y
!"#%&’%"()
*+,-/012245,6/65/012289:55;87289:5<1026/0:285=65
,:=621/?<1@8<6:C/D
6
54-158=2645068/65+T5,01O:<6R5265,:=+6<85=621/?5
=:C<6=/0621/?0,:=:;21/?:;84-<M68@28:=48G24G5
,08O8+0/08PC/621268@1:0-@26R<6:CRO:=GGj
o
08+6<:2:<6;/6/?E6FG:65
H8+86JJM68NO8:=46+1/021/?8++:+G24:<:,:+15
:45:;/08P5Q65,01,6=4-<5<+,:724655C/62158=2:4:285
4:<:28<1O6:<628O:@8;1R,08,:<6=0:28;80G@1/65
4:O,G865*5,641/852@128+485+2885<885,:96O-<5
,:0<66N/1/?26<1026/0828O:O82-<0926N/1/?+<8S
<2T021/?UN:2,,:96O1VWXZ/6246[;60GN/1268:5
\GO6]G;:,/6<,:96O6/?4:2+G4/121/?1,G^_\_‘5
9=085265;84T52646=65+T5-<2:O87285:;/N@8285:5<6:C/5
<1246N/8505:;/08P5,6/65/012289:59G2G5a68@150<-/R5
G<69T5@85825:+625+,:+-;5,:84:<6265:;G=:<15<14:,G5
8+:;6/0:21=G@1O;T=8O<1246N/1O028G<09T=26265
+:15<+,-,6/159G2G5054:2+G4/N5*5,01,6=4G5:;G=-<5
9T;:4/?5<14:,-<5<8:4:285,:=,61/?5<5/?5626085
+61/0285268@15+:+:<6R5O8:=15G<09T=26N/85<+,-,6/T5
9G2G5C/62155,:=,6R5,:0<66N/85265:48C8285,08O8+0S
/08P5C/62155,01896N/89:5882G5<546@=856085<14:26265
4:2+G4/5Q:564/?5268@N5O8:=15,:=:@65+,T@1+89:5:605
88O82-<+4:P/0:21/?L
c8:=65,:=:@65+,T@1+89:52601<6265<5:;/:T01/0285S
86G085Jd5O8:=N5O:=GG5+01<2:C/5,:=:@65<5O68O6S
1/021O5O:=8G5:;/082:<1O5:;G=:<15<14:,G5G<09T=S
265282:<15O:=8506/?:<62659G2G5:60589:5<+,-,6/T5
054:2+G4/N5<546@=856085858606/5584+,:66/5H:2S
+G4/6506;80,8/06N/65C/62T5<14:,G58+564:<626564:5
;846+,T@1+66<6:CR,:0:O89::=,:G+,T@1+89:9G2S
G<:0,61<621O,G24/88+<,:+,:,:/:2626=:,:S
0:O1/?,08O8+0/08PC/621<1O+6O1O,G24/8:,+6265
26+T,GN/1O-<2628OJde
D
,
,015
:;/N@82GG;,01:=/N@82G5
*6=N585O8:=158+5645@85<1;-5<6:C/54
?
5=8/1=GN/85
:5<1246/?5:;/08P5+5<8<2T021/?55,08O8+0/08P58+5
G=2156528,86/6580G6-<5=1+4G+12655<1O696N/65:=5
,:846265:;G=:<15<14:,G5=G@89:5=:C<6=/08265a68@15
,:=48CR5@858+5:5O8:=65;6=0:5,:,G67265<C-=5,:84S
62-<5C/625<14:,-<5+2885<885,:96O-<54:O,G8:S
<1/?[VW^_^Q_ppq*WXXXW^rQjaj\_XW]4-8+N5
,:<+08/?285<5G@1/G5V:<+6858=2645,1628526585<1245
:;/08P+NO6:=628,:-<21<6280221OO8:=6O:605
0508/01<+1O5<6:C/6O52,5,08O8+0/08P5a65,:=+6<85
<8G5,6/5<14:2621/?5<5M646=085p8:8/?2455\G=:<5
V:=08O21/?5V:8/?245*6+06<+485Jg5O:@265+<8=0R5
@85:0;8@2:C/5<5<1246/?5+N5265185=G@85@85:;/0:285<6S
:C/5,08O8+0/08P5268@15G8626R5s5,:-<2GN/505=621O5
0,:O6-<2608/01<+1/?,:=:;21/?:;846/?5
‘08/650526/0TC/85+:+:<621/?5O8:=6588O82-<5+4:PS
/0:21/?5s58:81/0285,:0<66526;6=085=:46=285:;/06R5
,08O8+0/08265:60526,T@82655:=4+06/8265<588O826/?5
:;G=:<15<14:,G506-<2:5<50648+85+,T@1+1O56458@5
05G<09T=2828O5282:<1/?5068@2:C/5=659G2G56564@85
=654:2+G4/5@8;8:<858+5:58=1265O8:=656261/0265
=:5<1026/06265:=,T@8265=265<14:,G5:=4+06/8P5,:=:S
@65<5+N+8=0<85<14:,G5:605:+6=6P5,01891/?5;G=:<5
0G<09T=2828OG<6+<8269G2G648@0:@:21/?4+06S
-<4:2+G4/<,084:G<,628L
8=21O505,:=+6<:<1/?5/01224-<5=8/1=GN/1/?5:5<12S
46/?62601+61/028:;G=-<9T;:4/?<14:,-<006+:+:S
<628OcjU8+<1;-O:=8G9G2Ga88+:8=264<1;-75
=:<:215_;/08265<14:2G85+T5,:96O6O54:O,G8:<1S
O4-8<1,:+6@628+N,0806G:-<<:48C:21,648O:S
=859G2-<5*5O8/?62/859G2-<5+:+G85+T5+46+14:<6285
,080p1/0O6P+489:Ju26+T,GN/8O:=889G2-<5
h5O:=885+,T@1+:=86285,6+1/0285:5+:<601+0:21O5
,6<85,12T/6550::,:<85,:<80/?25,6+1/02:C/5
E:G:O;6c:?65‘8+/5vG;86sc+8+6v82/4189:5QG/S
486V6986Y
h5O:=885+,T@1+:,6+1/0285:5<0O:/282G50::,:<1O5
1,G:;T:C/:<89:02e
s546+1/0285O:=885+62G5411/0289:5E6O5E615c:=8=5
E6OE61Y
s5O:=88+62G411/0289::<0O:/282G4:O;2:<621O5
2,a:x1i
s5O:=885y/6,z5:5<0O:/282G54:O;2:<621O52,5V{x:S
+6v|896}87O886L
Q:5626015+61/0285C/625<14:,-<5<5,641/8526/0TC/85
+:+G85+T5+,T@1+:=86285,6+1/0285O:=88505<6G248O5
,6+1/02:C/5E:G:O;6c:?65G;5QG/486V69865:60546S
+1/028O:=88+62G411/0289:E6OE61c:=8=E6OE615
/?,01=62:CR<12460O68/0;1,66O8-<O:=8G6485
268@1<1026/01R,:=/06+;6=6P98:8/?2/021/?6O62:<S
/85/0815[j5~5
5/]5G;5,TR5[=:=64:<:5

]5<5,01,6=4G5
28+:<601+0:289:,6<6,12T/6‘18+6O:s,TR,66O8S
-<[p

c
ƒ
]:,+G846+1/028O:=88+62G411/0289:5
E6OE6155c:=8=5E6OE615a6:O6+5<1;-5;6=0850:@:S
21/?O:=89G2G<1O696N/1/?=:=64:<1/?;6=6P6;:6S
:121/?
…‡‰
,:<282;1R,:,08=0:216260N4:+0-<L
Q:5:;/08P5cjU5+:+G85+T5,:96O154:O,G8:<85,:5
G,08=2O5/?5,088+:<62G550<814:<62G5<124-<5:;S
/08P5a6/0TC/85+:+:<6285:5VXWrU5MU_X5v
Š
Q^_pj_5
f4
?
1[0]5 5 5 5 5 [g]
*,641/8<14:01+G8+T=<6:0<N0626e
hO8:=T;8426,:=,:6/?+,T@1+1/?,:0<66N/N:;/06R5
+1<,:=,6/6/?+1<8<2T028<C/628:;G=:<1645
-<28@:/826R8,08O8+0/0826<14:01+GN/2,1,:S
<8,:96O1=:62601G+:-<6O:<1/?i
hO8:=T;8426,:=,:6/?+,T@1+:,6+1/021/?G<09T=S
26N/N962/028<6:C/,6/6:=,:G:606G:O61/0285
=:4:2GN/N8=1+1;G/:==061<6P9G2G26C/62TL
*14:01+G85+T5G5O:=85,:=:@65<248:<+489:50=8S
2:<62106:@828O:068@2:C/,:OT=01:+6=628O=:<:S
289:,G24G,:<80/?2+,T@1+89:,:=:@66,:2:<1O:;S
/N@828O8=2:+4:<1O<1O,G24/8a68@10<-/RG<69T5
26-@2/8,:OT=01?,:80N*2486608/01<+N,6/NC/6S
21,:==62N=0662G:;/N@8P,:0:O1/?_,-/0,66O8-<5
:;/082:<1/?<1O82:21/?,:<1@8,:08;21/?<,:84S
:<62G5C/625O8:=6O546+1/021O5268@15=:=64:<:5:48S
CR5<6:CR5<+,-/01224654
?
5=65-@21/?59G2-<5
,:=6<62658+5<5962/6/?5:=5l5=:5gmm5canO
g
5c:@265N58@5
:48C6R5265,:=+6<85;6=6P5,8+:O81/021/?5=16:O88O5
G;,-;21/?:;/N@8P,:0:O1/?C/621a6;6=08<619:=S
28+N<6:C/,66O8-<G01+4628028,86/[0<626015
<+8/028],:O6-<,08O8+0/08PC/62:;84-<22NO:@S
<:C/N58+5G068@28285<6:C/54?5:=5O:=GG5:=4+06/8265
!"#%&’%"()
j
m
,
0
54-89:5285O:@265G:@+6O6R5
085<+,-/012248O5+01<2:C/5,:=:@650=82:<621O5,0805
*24865a858+5:25O8062N5<84:C/N501/02N5/?66481S
+1/02N=69G2G8/0,66O88O:;/082:<1OG=21O=:5
C/+89:0=82:<626<,01,6=4G,:84:<626C/62<14:S
,-<689:<6:CR068@1:=+01<2:C/C/621[j]98:O85
G46=G5<6G24-<59G2:<1/?55:0O6-<5,:<80/?2526/S
+4G52659G25*6:CR5<+,-/01224654
?
*+,-..001.35679:.;5=>?@.A+3.7B@C>01.D5.>0>F@.G50H
67G:.0;.JKJLM3.0>1B@.;>?P>Q.5.6;>CDF107.>G.?5H
D1.5R5DG>.F56>.CU7D5C>0@V.D5.>=5@?7.5;5=>?5C>0>.
.F.1F1C9.;5D:W5DFQ.D5.C@0GXC.5U:F1Y.Z>>?1@.?1H
:W>0:F01.C@F@?>5R:5C1..5DG6F>:105C1.;5D5B>.0>1B@.
;F@?5C>Q.0>.;5D6>C1.C6P;0@:W.67DXC.[1:@D79:1.F0>H
:F101.?>.76>101.C>5R:.?5D77.5DG6F>:10>.+
\
‘“““ ““““ ”‘“““ ”““““ •‘“““ •““““ ‘“““ ““““ ‘“““ •““““ •‘’
““““
‘“““
.FC>6F:F>.
F1.CF=PD7.0>.609.0105C5RQ.F>:W5C>0>.=707.]>5R:.
?5D77.+
\
•““““
•‘“““
.C@F0>:F501.0>.;5D6>C1.5U61C>:.;F1?16F:F1Y.
5U1GXC.69.FC@G1.;>5G501.CPG6F1.5D.C>5R:.F.U>D>Y.>H
U5>5@0@:W.7U.5D:F@>0@:W.F.05?@._.Z5D:F>6.5U61C>:.
R:>0@.=PU5G1=5.C@G5;7.C.]>6F>C1.ab.;F1;5C>DF505.
?15D9.>0>F@.C61:F01.5:10P.W;51@:F01.C>5R:.?5D77.
5DG6F>:10>.7.;5:1Y6G1=5.c>.@6.d.;F1D6>C505.D@6G1H
@F>:P.5U6F>7.0>.@6.-.5U>F.F1:F@C6@:W.;F1?16F:F1Y.;5H
F5?@:W.R:>0@.C@G5;7.>.0>.@6.b.C@0G.5U:F1Y.D>.6F1R:7.
G5?U0>:.C>5R:.G9>.>:>.C1C0PF01=5..6;X05R:.;F@.
;F1DF>1.C>5R:.?5D77.5DG6F>:10>.5D.eb.D5._f\.AZ>.
]>5R:.?5D77.6;PB@65R:.7.;5:1Y6G1=5.C@F0>:F501.
0>.;5D6>C1.>0>F@.C61:F01.D>.GX@:W.7F@6G>05..0>H
U>DF1.?>5D>01.;5XC0@C>01.F.F1:F@C6@?.C>5H
R:.;F1?16F:F1Y.;5F5?@:W.R:>0@.ID>.g.h.\\aN.C@056F9.
+.i.jfb.a\kAZ>.c>1B@.;>?P>Q.B1.C>5R:.?5D7XC.5DH
G6F>:10>.F>1B9.5D.C1G5R:..G170G7.5DG6F>:1Y.5>F.5D.
6>07.0>;PB10>.FC9FG.69.601.0105C1.;F@.5D:9B>07.
5>F.;F@.?>@:W.5DG6F>:10>:W.Ig.j.\amN.?5D7@.69.GG>H
G501.CPG6F1.0B.;F@.5U:9B>07..;F@.D7B@:W.5DG6F>H
:10>:W.Ig.FPD7._.D5.bmN.,U:F501.0>.;5D6>C1.C>5R:.
05<?5C@:W.I_-.AZ>.D>.7.;5:1Y6G1=5N.;F1?16F:F10>.
;5F5?1.>0>F5C>01.R:>0@.U@@.F0>:F01.CPG6F1.5D.5U61H
C5C>0@:W.C.F1:F@C65R:.>.0>C1.R:>0>.01.F>:W5C@C>>.
6>1:F05R:.[>1=5.0>1B@.D9B@Q.D5.5:10@.C>5R:.?5D77.
5DG6F>:10>.=707.0>.;5D6>C1.U>D>Y.opqs.t56F.>G:W.
U>D>Y1601C6;X?1<0@D5G5F@R:C@0G>9:@:WF56F:FPDH
05R:C;51G:1F>U1F;1:F10>C@G5;72
”““““
”‘“““
““““
‘“““
–—˜›œž˜Ÿ
¡£⁄¥¡
˜
¡
ž
¡§⁄
¤“«£¡¥

‹¡
Ÿ
¤¥¡
¯°

˜Ÿ
¤
¯
⁄‹
—ž
⁄†“··
µ
uxyz{yz|}|

y
‚ƒ
|

z|
{}

}
…„†€„‡
|
ˆ‰
Š
=5D01.F.5F;5F9DF101?.A3]J.ae.;51G>0.C6;X01.
F.=151:W0G1?.5G1R>.G>1=5P.=151:W0:F09.F>D>0>.GXH
>.D11<?071.6G>P.C@?>=>Y.5F;5F0>0>.=151:W0:F01=5.
F5B505R:.>0>F.;51G5C@:W.G501:F05R:.?5055C>0>.
55:F10>.;.

:>0@.=PU5G:W.C@G5;XC.F=5D01.F.F>1:10>H
?.05<?@.a.F>:F>.6P.FC@G1.D5.0>C@B6F1.
Œ
.d.G>1=5.
>.@G5.C.;566F@:W.;F@;>DG>:W.D5._.G>1=5.=151:W0:FH
01.Z5C5D71.5.FCPG6F501.C@?>=>0>.D5@:F9:1.5F;5F0>H
0>D5G7?10>:=151:W0:F01c15;>:>6P56F:FPDF>Q0>.
U>D>0>:W.;5D5B>.
Š
0>:F101.>G5R:.U>D>Y.16.U>DF5.D7B1.
>;5F5<0156F:FPD05R:FC@G1;5C5D79C15G501CPG6F1.
D5D>G5C1G56F@U7D5C@[5=PU5G:WC@G5;XC01?5B0>.
6565C>QD>0@:WF_5D056F9:@:W6PD5;@G:W;56>D5C1Y.
]6G>F>01.16.G5F@6>01.F.5G>0@:W.D5RC>D:F1Y..5U61C>H
:.:5.;5FC>>.70G09Q.C17.UPDXC..7D05R:.[5C5D1?.
1=5.69.0>F7:>01.;F1F.F>=>0:F0@:W.6;1:>6XC.F.GX@:W.
;5?5:@:WP01G5F@6>95U:@0C165F@;F1DFC01C@?>H
=>0>5FC9F>0>;5:W5DF9:1FF7;10100@:W1=50XC2
[5;51G5C>0>R:>0=PU5G:WC@G5;XC;5F1U01690>H
6P;79:1;>>?1@.
.C>R:C5R:F@:F01=70XCO
.;>>?1@C@F@?>5R:5C1:>G5C111G@C01G9>:>.
C1C0PF01=56;X05RQO
.C6;X:F@00G;>:>6;5:F@0G5C1=5t
\
–—˜

–Ÿ
¤£
Ÿ—

˜
¤†⁄§¤
Ÿ
⁄¥¤†
Ÿ
¤§¤
˜Ÿ
£
Ÿ
¤¥¡†⁄
Ÿ
⁄§¤«£¡¥


—ž
⁄†“··
µ
.C5D5;F1;76F:F>05RQC>6C=70XC;O
.=>0:F0@5;X;5D5B>2
Š
>6>D0:F1F0>:F101?>>:50>0@D5UX;>>?1XCGX@.
16.0>7D016F@?.F>D>01?.C.5U:F>07.G5067G:.C6;XH
DF>>9:@:W.F.=701?.Z>>?1@.C@F@?>5R:5C1.=707.
;F@?5C>01D55U:F1Y;>:>5D;5769D5;1C01=565;H
0>.;>>?1>?.5U:F105C@?.015D;5C>D>9:@?.R:R1.
C1G5R:5?.F@:F0@?.5F@?@C>0@?.F.U>D>Y.=707.]>5H
R:.;>>?1XC.=707.01.69.6>1.F>1B9.5D.6>07.0>;PB10>.
C.5F;>@C>0@?.;70G:1.]>5R:.G9>.>:>.C1C0PF01=5.
.6;X05R:.=707.5>F.C6;X:F@00G.t
5
O
.?5D7@.5DG6F>:10>.7U.R:RC5R:..;>>?1@.G5065D>H
:@01O
!!
#$%$##&#()
.?>9.F>6>D0:F1.F0>H
:F101;F@C@F0>:F>075U:9B1YF05G1R>07;>:>=707.
0>.5U7D5C@.=PU5G:W.C@G5;XC.]>R:C1.C@F0>:F101.:W.
C>5R:.16.01FUPD01.C.G>BD1.F.F1:W.5;6>0@:W.;5C@B1.
?15D.>0>F@.6>@:F01.R:>0.=PU5G:W.;5DF1?..F771.
C.D1:@D79:@.6;56XU.0>.C@0G.5U:F1Y.;F1?16F:F1Y..6.
 !"#%&’%"()
*+*,-0,1235678,95:0+057;:7*+;,5;7=>5:99?+>*5
*@:>201,,B>*:929@:7201,B7*+C7201,,+C7=+/,+C75
@+7*9E5*+B7G2H57=2H8+I5;099H21235,95G29,-5*1B7:K5
L+7+,+5;7G*9;20+,9505=K;>*5?+95*5M+?20+235*1N
B909158+5*97G25BH959295*+*,-0,+C75O5CK,>*5,+N
@:7@1235790509@-:20+C75BH95O
2
5CK,>*5@:7@1235@H59?5
7
5L97G27?51?57;:7*9;9H5*97G25
*@:>201,,B>*:929
T?,?9,+U:92+201,,+V5 5 W
93
XYQYYQRD
XYPZY[\4
L1,B5:7?9>*57;:7*9;9H2+5*97G27?5:9295@:7N
201,B7*+C75701?9,751B75*509;B235:01:9;B9235]K?9N
2015@-575,+K237,,1?5:0+?+@020+,9?57=K;>*5*5209@+5
C-=+,95*1B7:>*5L509C9,20,+5:9B12+5:7+B7*+5U,:5
,+?+2B+59?+1B9I@B+V5=9;07509;B75@:71B95@-5*97N
G25W
Y
5*-B@0+57;5YR55751B75*5CK,9235@9=1235^+*,1?5
:7*+;0+,+?5;7G*9;20+I509C9,20,1235@H5*1,B5:7?9N
>*@*70:7923,97=+B923?+9*L9@09*+U*1B7,9N
,123:0+0‘a66+7:7+B]‘VM9+81:9?-9E8+C;15
*5@H@+;0*+5*1B7:K50,9;KH5@-5=K;1,B5:7237:,+5:01N
?7*9,+5*97G25*@:>201,,B95:9295@:7201,B7*+C750=N
87,+C75;75:0+;09K5Yb5c5dYY5K?9207,+520-@75*0C-;9?5
=+0:+20+I@*95:7*9;05;750,920,+C75*07@K5*1:9;B7*+5
0*0*-B@07,+C7:929201,,+C79*B7,@+B*+,2*07@K5
*97G2?7?+,>*0C,9H2123*G29,+4
e;7@-:,123*1,B>*=9;9I*19,9@-0787,17=90:7N
=+?K6?77C7?,+C709@7=K;9,123;7G*9;209,1237905
;7@B7,9+,9+23,B=9;9ICK,>*:7?9>*,97=+B9235
*5;7=70+5:99?+>*5C+7+23,20,1235;75:7+B7*9,95
G29,5C-=7B235*1B7:>*5:707@9+5+@020+5*++5,+*19G,7N
,12309C9;,+I4
·

«–•
”–

’–’”•
«


–—’

•’›
»‚‚…
›’™—––—•’›
»‚¶


fijkmnokpqrmtuqrpvnkwxppmy{|}{jknky{~
^0+;@9*7,15:7*18+5*5?9-5K:70H;B7*9,157=905?+N
7;1B5:7+B7*9,95G29,5C-=7B235*1B7:>*5;9?+9,+5
0?+,9H509@9;155+CK15@7@7*9,95,7/?15+K7:+@B+5
M5
dZZSd5
K727;+5S5

+7+23,295;+@C,5c5^95d5:7720,+5,9N
01*9,+5
K7B7;+?5S5L+;KC5+5,7/?15;95B98;+5C+7+23N
,20,+@1K927=20+,7*+,9+81@:9*;0E201,+07@9,+5
:0+B7207,1589;+,5@7@7*,15@9,5C9,20,15
9,15C9,20,+5
?7CH5*1@H:E5*5:7;78K59=75*5B7,@KB25K=5+85H20,+5
*B7,@KB2:7;78K
:9*;0+,+@9,>*C9,20,123?78+5
07@9E*1B7,9,+09:7?72H+;,+0:7,8@0123?+7;K=235
B7?=,92

T5?+7;9?9,9120,1?U7=20+,7*1?VD
T5,9:7;@9*+*1?9C9I:0+:@>*D
T5?+7;9?5;7G*9;209,1?5K=5,95:7;@9*+5:>=,12357=N
2H8+ID
T5?+7;H7=@+*921,H4
ƒ
:@9,+5*5++92+5?+7;15?+@020H5@-5*57=@090+5?+7;5
9,9120,123237298,7/?9@020+C>7*77:@K+09+2+,9;7N
120H2+5,:5?7;+5,K?+120,1235B>1235K5,+5:019209?5
^7;@9*7*H@7H
K7B7;KS+@*:7*9;0+,+20-G27*1235
*@:>201,,B>*5=+0:+20+I@*95*57;,+@+,K5;757=2H8+I5
7:7>*55:99?+>*5CK,>*57905:7;+GE5:7+B7*1235
:7+C9H21235,95B7?=,9292351235*@:>201,,B>*5

+,+9N
,+5?78,95@*+;0E58+5B7,@KB2+57:77*+5UG29,15C-=7N
B235*1B7:>*V5@:9*;095@-5*5@9,9235C9,20,1235,7G,7G25
U
€ƒ
V*B>123*101?97GECK,K:7;209@0,@020+,9K=5
,9;?+/,+C77;B@092+,9?9;+21;KH2+0,920+,+5
L5:K,B2+5Q[SP[5,7/?15
K7B7;5S5d5@7/?K7*9,+5@H5
015:7;+G295:7+B7*+5^75:0+9,907*9,K5?78*7G25
*:7*9;09,95*@:>201,,B>*520-G27*1235*1=9,759B75
?78*H5;7509@7@7*9,95*57?9*9,1?5:7,8+5:01B9;0+5
B7?=,92-Q0:+*@0+C7:7;+G29:7+B7*+C70,

T5:7;+G2+:7+B7*+d5
W7?=,929d

d
ˆ
6d
ˆ‰
d
Š
˜”™š›œ žŸ 
¡¢
Ž’”•’–—
£⁄ ¥ƒ
'


›”
«
–—

°
Рڠ
§
•’—

®

›”
«
–—
ڠ ڠ
§
’š
⁄•«¿ˆ‚
”––
“‚
˜»‚
›•—››’”•’
¯
˙
Àš›
«“
À
“ˆ
•›É
’”•’
¯

⁄¸
W7?=,929Q

Q
ˆ
6Q
ˆ‰
d4
L@:>201,,B520-G27*+5

d55

Q5;7120H57;;091*9I5K=5
@BKB>*57;;091*9I55*5,7/?+5:7;9,75+5*59=215

P5d5
L5:01:9;BK570*989,1235G29,57:77*1235:01?KH57,+5
*97G2:0+;@9*7,+*U9=dV5
e97;;091*9,+*:01:9;BKG29,*1B7:>*:01?K+@-5
2-895CK,K5,9:-8+,95*5CK,2+5:92+5CK,K552G,+,+5
*7;15CK,7*+57=2H8+,95@9+55:01787,+57;5B7,@KB25
7=2H8+,9,907?K@1B7*+,94
L@:>201,,B20-G27*+6d6Q;7120H:99?+>*CK,K5
:01?KH*97G209=21

[,7/?1
K7B7;SdU9=QV4
L97G27=20+,7*+:99?+>*C+7+23,20,123U

;
Œ
6
L@:>201,,B20-G27*+

d

Q

P;7120H2+7;:7K:01N
!"#%&’%"()
*5C9,29235PQRPSR
T?9B@1?9,+U:92+@:7201,B7*+V5 W
Y
¾’


¿
À–

›–—
«
—–’•”š’–›
¿
À–
“`†`
’–’

›–”–’”
«
Â
V*1N
:7*9;095@-505*97G252399B+1@120,1235095:7?72H5,9@-N
:KH2+C7>*,9,9


;
X

B
[ Pobierz całość w formacie PDF ]