Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe, fragmenty-ksiazek-heliona

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Projektowanie serwisów
SPIS TRECI
WWW. Standardy sieciowe
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Jeffrey Zeldman
T³umaczenie: Janusz Grabis (rozdz. 1–9),
Szymon Kobalczyk (rozdz. 10–16, dod. A)
ISBN: 83-7361-394-3
Tytu³ orygina³
Format: B5, stron: 408
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Tworzenie serwisów WWW mo¿e byæ bardzo frustruj¹cym zajêciem. Jak¿e czêsto
spotykamy siê z sytuacj¹, kiedy dopracowany i przetestowany w jednej przegl¹darce
serwis WWW wygl¹da koszmarnie w innej? Ile razy trzeba by³o przepisywaæ kod
serwisu z powodu pojawienia siê nowej przegl¹darki i nowych „mo¿liwoci”?
Najwy¿szy czas na zmianê. Standardy projektowania serwisów WWW opracowano
w³anie po to, aby takie sytuacje nie mia³y miejsca. Maj¹ one pomóc projektantowi
w tworzeniu serwisów WWW, które bêd¹ wygl¹daæ tak samo dobrze w ka¿dej
przegl¹darce i na ka¿dym urz¹dzeniu.
Ksi¹¿ka ta jest nieocenionym ród³em informacji dla ka¿dego projektanta serwisów
WWW. Zawarte w niej informacje umo¿liwi¹ stworzenie serwisu, który nie tylko bêdzie
uniwersalny, czytelny, ³atwy w nawigacji, testowaniu i aktualizowaniu, ale tak¿e zgodny
ze wszystkimi wytycznymi konsorcjum W3C dotycz¹cymi projektowania sieciowego.
Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê:
• Dlaczego Twoje serwisy WWW wygl¹daj¹ inaczej w ró¿nych przegl¹darkach
• Czym kieruj¹ siê twórcy standardów sieciowych
• Jakie problemy wyst¹pi³y przy pierwszych próbach znormalizowania
metod projektowania
• Jak stworzyæ czytelny i uniwersalny kod z wykorzystaniem jêzyka XHTML
• W jaki sposób stworzyæ strony WWW tak, aby by³y poprawnie wywietlane
na ró¿nych urz¹dzeniach
• Jak zdefiniowaæ wygl¹d strony za pomoc¹ stylów CSS
• Jak poradziæ sobie z ró¿nymi przegl¹darkami
• Jak rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane z czcionkami na stronach WWW
• W jaki sposób zaimplementowaæ w serwisie WWW mechanizmy u³atwieñ dostêpu
• Jak wykorzystaæ na stronie skrypty oparte na modelu DOM
(Document Object Model)
Dodatkowym, bardzo pomocnym materia³em, jest zestawienie informacji o u¿ywanych
obecnie przegl¹darkach internetowych.
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treci
O Autorze ........................................................................................ 13
Wprowadzenie ................................................................................. 15
Nie wszystko dla wszystkich.............................................................................................15
Teoria a praktyka ........................................................................................................16
Układy hybrydowe: rychły koniec?............................................................................16
Cigło!", nie zbiór sztywnych reguł .................................................................................19
Pokazuj, nie sprzedawaj..............................................................................................19
Niech praca sprzedaje si) sama...................................................................................20
Sprzeda. domowa.......................................................................................................21
Zapach zmian ....................................................................................................................21
Cz I Houston, mamy problem.................................................23
Zanim zaczniesz .............................................................................. 25
Nakr)canie kosztów, zmniejszanie zwrotów ....................................................................25
Przerwanie cyklu starzenia si) ..........................................................................................27
Czym jest zgodno!" w przód?...........................................................................................28
2adnych zasad, .adnego dogmatu.....................................................................................29
Praktyka, nie teoria............................................................................................................31
Czy ta podró. jest naprawd) potrzebna?...........................................................................32
Rozdział 1. 99,9% witryn jest przestarzałych ...................................................... 35
Nowoczesne przegldarki i standardy sieciowe................................................................36
Nowy kod do nowej pracy..........................................................................................36
Problem „wersji”...............................................................................................................38
My!lenie wsteczne ............................................................................................................39
Przestarzałe znaczniki: dodatkowy koszt dla wła!cicieli witryn................................42
Zgodno!" wstecz.........................................................................................................43
Blokowanie u.ytkowników nie wpływa dobrze na interesy.......................................45
Droga do Pacanowa ....................................................................................................48
Dobre traktowanie złego kodu ..........................................................................................49
Lek.....................................................................................................................................51
  4
Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe
Rozdział 2. Projektowanie i budowanie z u%yciem standardów............................. 53
Pokonywanie trudno!ci .....................................................................................................55
Koszt projektowania przed wprowadzeniem standardów.................................................56
Nowoczesna strona starymi metodami..............................................................................57
Trzy elementy standardów sieciowych .............................................................................60
Struktura......................................................................................................................60
Prezentacja..................................................................................................................62
Zachowanie.................................................................................................................62
W praktyce ........................................................................................................................63
Zalety metod przej!ciowych..............................................................................................63
Projekt standardów sieciowych: przeno!no!" w zastosowaniu.........................................66
Jeden dokument dla wszystkich..................................................................................67
A List Apart: jedna strona, wiele widoków.......................................................................69
Projektowanie nie tylko z przeznaczeniem na ekran..................................................71
Oszcz)dno!" czasu i kosztów, wzrost zysków ...........................................................72
Co dalej?............................................................................................................................73
Przej!ciowa zgodno!" w przód...................................................................................73
Całkowita zgodno!" w przód......................................................................................75
Rozdział 3. Problem ze standardami................................................................... 79
Miło popatrze", trudno zakodowa"...................................................................................79
Wspólne zamiary, wspólne !rodki..............................................................................81
Przyj)cie standardów a rzeczywisto!"........................................................................82
2000 — rok, w którym przegldarki osign)ły dojrzało!" ...............................................83
IE5/Mac: przełczanie i powi)kszanie........................................................................84
Mocne posuni)cie Netscape’a.....................................................................................84
Przełamanie tamy........................................................................................................87
Za mało, za póEno?............................................................................................................88
CSS: pierwsze koty za płoty .......................................................................................88
Złe przegldarki prowadz do złych praktyk....................................................................89
Kltwa złego odwzorowywania..................................................................................90
Brak dziedziczenia......................................................................................................91
Złe zachowanie ...........................................................................................................92
Długo oczekiwany standard w j)zykach skryptowych...............................................92
Mało czytelne witryny, niezrozumiałe nazewnictwo........................................................93
Problemy akademickie a problemy ekonomiczne ......................................................94
Konsorcjum sugeruje, firmy sprzedaj .......................................................................95
Gwiadomo!" produktu a !wiadomo!" standardów......................................................95
Flash ..................................................................................................................................97
Warto!" Flasha............................................................................................................97
Problem z Flashem....................................................................................................100
Inny problem z Flashem............................................................................................100
Zgodno!" to brzydkie słowo ...........................................................................................101
Pot)ga j)zyka w formowaniu percepcji....................................................................101
Problem z inspiracj..................................................................................................101
Inne problemy...........................................................................................................102
Rozdział 4. XML podbija -wiat
(oraz inne opowie-ci o sukcesach standardów sieciowych) ............. 105
Uniwersalny j)zyk (XML) ..............................................................................................106
Porównanie XML-a i HTML-a.................................................................................106
Jeden rodzic, wiele dzieci .........................................................................................107
Niezb)dny element profesjonalnego oprogramowania.............................................108
Bardziej popularny ni. MTV....................................................................................110
Spis treci
5
Pi)" spraw !wiadczcych o pot)dze technologii ......................................................111
PokaEna dawka wynalazków ....................................................................................112
Narz)dzia do publikacji dla całej reszty ...................................................................113
Do twoich usług........................................................................................................115
XML a twoja witryna......................................................................................................115
Cigle w fazie przedszkola .......................................................................................116
Zgodny z natury ..............................................................................................................116
Era współpracy................................................................................................................117
Testy i specyfikacje...................................................................................................117
Jak mo.na ze sob współpracowa"?.........................................................................118
Standardy sieciowe i narz)dzia .......................................................................................119
Grupa zadaniowa Dreamweaver...............................................................................120
Narz)dzia WYSIWYG przełomu wieków (dwa z trzech nienajgorsze)...................121
FrontPage: niezgodny z zało.enia ............................................................................121
Nadej!cie układów CSS ..................................................................................................122
Kampania uaktualniania przegldarek......................................................................122
Pocztek potopu........................................................................................................125
Skd czerpa" style?...................................................................................................126
Chwilowa moda… o ustalonym przeznaczeniu........................................................129
Upowszechnianie standardów sieciowych......................................................................130
Witryny komercyjne daj si) ponie!" fali.................................................................132
Wired Digital zmienia technologi)...........................................................................133
Łcznie standardów z metodami tradycyjnymi ........................................................135
Do akcji wkracza W3C.............................................................................................137
Podsumowanie ................................................................................................................137
Cz II Projektowanie i budowanie...........................................139
Rozdział 5. Nowoczesny układ znaczników ....................................................... 141
Ukryty schemat kiepskiego kodu....................................................................................144
Przeformułowanie ...........................................................................................................146
Podsumowanie ................................................................................................................148
Który XHTML jest dla mnie najlepszy?.........................................................................148
10 najwa.niejszych powodów, dla których warto wybra" XHTML........................149
5 powodów, dla których nie warto wybiera" XHTML-a..........................................150
Rozdział 6. XHTML: restrukturyzacja sieci........................................................ 151
Konwersja do XHTML-a: proste zasady, łatwe wytyczne .............................................152
Na pocztku poprawny typ dokumentu i przestrzeT nazw .......................................152
Zadeklaruj typ zawarto!ci strony..............................................................................154
Wszystkie znaczniki pisz małymi literami ...............................................................156
Warto!ci wszystkich atrybutów umieszczaj w cudzysłowach..................................158
Wszystkie atrybuty wymagaj warto!ci....................................................................159
Zamykaj wszystkie znaczniki ...................................................................................159
Zamykaj równie. „puste” znaczniki.........................................................................160
Zakaz stosowania podwójnych my!lników w komentarzach...................................161
Koduj wszystkie znaki < i &.....................................................................................161
Podsumowanie zasad XHTML-a..............................................................................161
Kodowanie znaków: toporne, bardziej toporne i najbardziej toporne ............................162
Unicode i inne zestawy znaków................................................................................162
Leczenie strukturalne ......................................................................................................163
Sensowne kodowanie dokumentu.............................................................................163
Swoboda w ustalonych ramach.................................................................................164
Elementy wizualne i struktura.........................................................................................167
6
Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe
Rozdział 7. Struktura w układzie -cisłym i hybrydowym:
gwarancja zwartych i trwałych stron............................................... 169
Czy ka.dy element musi by" strukturalny?.....................................................................170
div, id i inni pomocnicy ............................................................................................171
Odwa. si) robi" mniej ..............................................................................................174
Układy hybrydowe i spójny kod: co nale.y, a czego nie wolno.....................................175
Nazwijmy złe rzeczy po imieniu...............................................................................176
Powszechne bł)dy w układach hybrydowych...........................................................176
Znaczniki div s w porzdku ....................................................................................179
Pokocha" atrybut id...................................................................................................180
Zakaz stosowania nadmiarowych komórek tabel .....................................................181
Przeterminowane metody w paradzie .............................................................................183
Czas map...................................................................................................................183
Ci)cie i składanie......................................................................................................184
W obronie układów tabelek nawigacyjnych.............................................................186
Nadmiarowa rozwlekło!" tabel.................................................................................186
Powraca zły CSS.......................................................................................................187
Co dalej? ...................................................................................................................189
Rozdział 8. XHTML w przykładach: układ hybrydowy (cz9-: I) ........................... 191
Zalety metod hybrydowych zastosowanych w tym rozdziale.........................................191
Arkusze stylów zamiast JavaScriptu.........................................................................192
Podstawowe podej!cie (wst)p)........................................................................................192
Oddzielne tabele: korzy!ci pod wzgl)dem CSS i funkcji ułatwieT dost)pu.............193
Skip navigation — co i jak........................................................................................194
Dodatkowe atrybuty id..............................................................................................198
Pierwszy kod taki sam jak ostatni ...................................................................................199
Kod nawigacji: pierwsza tabela ................................................................................199
Prezentacja, semantyka, czysto!" i grzech................................................................200
Kod tre!ci (druga tabela)...........................................................................................201
Rozdział 9. Podstawy CSS ............................................................................... 203
Wst)p do CSS..................................................................................................................203
Korzy!ci z CSS .........................................................................................................204
Anatomia stylów .............................................................................................................204
Selektory, deklaracje, wła!ciwo!ci i warto!ci...........................................................205
Wielokrotne deklaracje.............................................................................................206
Biała przestrzeT i brak rozpoznawania wielko!ci znaków .......................................207
Warto!ci ogólne i alternatywne ................................................................................207
Selektory grupowe ....................................................................................................208
Dziedziczenie i jego rozłczanie...............................................................................209
Selektory kontekstowe (potomne) ............................................................................210
Selektory id i kontekstowe selektory id....................................................................211
Selektory klas............................................................................................................212
Łczenie selektorów do tworzenia zaawansowanych efektów.................................213
Style zewn)trzne, osadzone i inline ................................................................................215
Zewn)trzne arkusze stylów.......................................................................................215
Style inline ................................................................................................................218
Metoda „najlepszego mo.liwego scenariusza”...............................................................218
Od stylów osadzonych do zewn)trznych: metoda dwóch arkuszy...........................219
Wzgl)dne i absolutne !cie.ki plików........................................................................220
Korzy!ci płynce ze stosowania metod najlepszego mo.liwego scenariusza
i dwóch arkuszy stylów..........................................................................................220
[ Pobierz całość w formacie PDF ]