Projektowanie układów komunikacyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych (23-57), Mechatronika 1, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
i NAUKI
Artur Rudnicki
Projektowanie układów komunikacyjnych w urządzeniach
i systemach mechatronicznych 311[50].Z1.05
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2005
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
0
 Recenzenci:
dr inż. Stanisław Derlecki
mgr inż. Andrzej Rodak
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Konsultacja:
dr inż. Janusz Figurski
Korekta:
mgr Joanna Iwanowska
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[50].Z1.05.
Projektowanie układów komunikacyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
3
2.
Wymagania wstępne
4
3.
Cele kształcenia
5
4.
Materiał nauczania
6
4.1.
Komunikacja w mechatronice
6
4.1.1.
Materiał nauczania
6
4.1.2.
Pytania sprawdzające
9
4.1.3.
Ćwiczenia
9
4.1.4.
Sprawdzian postępów
10
4.2.
FELDBUS
11
4.2.1.
Materiał nauczania
11
4.2.2.
Pytania sprawdzające
20
4.2.3.
Ćwiczenia
21
4.2.4.
Sprawdzian postępów
22
4.3.
Projektowanie układów komunikacyjnych
23
4.3.1.
Materiał nauczania
23
4.3.2.
Pytania sprawdzające
27
4.3.3.
Ćwiczenia
27
4.3.4.
Sprawdzian postępów
28
5.
Sprawdzian osiągnięć
29
6.
Literatura
32
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o projektowaniu układów
komunikacyjnych i systemach mechatronicznych.
W poradniku zamieszczono:

wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez
problemów mógł korzystać z poradnika,

cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,

materiał nauczania, zbiór wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści
jednostki modułowej,

zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś materiał nauczania,

ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,

sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu
potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że opanowałeś wiedzę i umiejętności
z zakresu tej jednostki modułowej,

literaturę uzupełniającą.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
2. WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć:

czytać podstawowe schematy elektroniczne,

rozpoznawać urządzenia mechatroniczne,

stosować algebrę Boole’a,

tworzyć proste algorytmy i programy,

obsługiwać komputer na poziomie podstawowym,

korzystać z różnych źródeł informacji.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]