Projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych (23-57), Mechatronika ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
i NAUKI
Anna Kordowicz-Sot
Projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń
i systemów mechatronicznych 311[50].Z1.02
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2005

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
0
Recenzenci:
dr inż. Jerzy Gustowski
dr hab. Inż. Krzysztof Pacholski
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Konsultacja:
dr inż. Janusz Figurski
Korekta:
mgr Joanna Iwanowska
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[50].Z1.02
Projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych
zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
3
2. Wymaganiawstępne
4
3. Celekształcenia
5
4. Materiał nauczania
6
4.1. Struktura układów elektropneumatycznych
6
4.1.1. Materiał nauczania
6
4.1.2.Pytania sprawdzające
11
4.1.3. Ćwiczenia
12
4.1.4. Sprawdzian postępów
13
4.2. Przygotowanie sprężonego powietrza
13
4.2.1. Materiał nauczania
13
4.2.2. Pytania sprawdzające
19
4.2.3. Ćwiczenia
19
4.2.4. Sprawdzian postępów
20
4.3. Czujniki i przetworniki pomiarowe
20
4.3.1. Materiał nauczania
20
4.3.2. Pytania sprawdzające
28
4.3.3. Ćwiczenia
29
4.3.4. Sprawdzian postępów
31
4.4. Projektowanie układów pneumatycznych
31
4.4.1. Materiał nauczania
31
4.4.2. Pytania sprawdzające
37
4.4.3. Ćwiczenia
37
4.4.4. Sprawdzian postępów
40
4.5. Projektowanie układów elektropneumatycznych
40
4.5.1. Materiał nauczania
40
4.5.2. Pytania sprawdzające
43
4.5.3. Ćwiczenia
44
4.5.4. Sprawdzian postępów
47
5. Sprawdzianosiągnięć
53
6. Literatura

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
48
1. WPROWADZENIE
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o projektowaniu układów
elektropneumatycznych
urządzeń i systemów mechatronicznych.
W poradniku znajdziesz:

wykaz umiejętności, jakie musisz posiadać, aby bez trudności opanować materiał
niniejszej jednostki,

wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,

materiał nauczania – „pigułka” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
treści jednostki modułowej,

zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś podane treści,

ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,

sprawdzian postępów, dzięki któremu odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy potrafisz
wykonać zadania przewidziane w materiale jednostki modułowej,

sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Zaliczenie testu potwierdzi
opanowanie materiału całej jednostki modułowej,

literaturę uzupełniającą.
W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
2.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:

definiować podstawowe pojęcia z zakresu pneumatyki,

interpretować podstawowe prawa fizyczne wykorzystywane w układach
pneumatycznych,

klasyfikować elementy układów pneumatycznych ze względu na budowę
i przeznaczenie,

wyjaśniać zasadę działania siłowników i silników pneumatycznych,

stosować prawa fizyczne i zależności matematyczne do prostych obliczeń w układach
pneumatycznych,

interpretować informacje techniczne zawarte na schematach układów pneumatycznych,

dobierać typowe elementy układów pneumatycznych,

łączyć proste układy pneumatyczne na podstawie schematów,

stosować zasady bhp obowiązujące na stanowisku pracy,

korzystać z różnych źródeł informacji,

obsługiwać komputer,

współpracować w grupie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]