Projektowanie -Wyznaczyczyc moment krytyczny belki wolno podpartej, Budownictwo, BUDOWNICTWO

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
P
olitechnika
P
oznańska
I
nstytut
K
onstrukcji
B
udowlanych
Z
akład
K
onstrukcji
M
etalowych
Przykład 1.2
Wyznaczyć wartość momentu krytycznego dla belki stropowej
wolnopodpartej wykonanej z dwuteownika walcowanego I 300PE ze stali St3S
podpierającą strop obciążony statycznie.
I 300PE
Charakterystyka geometryczna przekroju:
I 300PE
I 300PE
A

53
,
80
cm
2
;
I

125900
cm
6
;
I

20
,
cm
4
;

T
I

8360
cm
4
;
I

604
cm
4
;
X
Y
W

557
,
0
cm
3
;
W

80
,
cm
3
;
X
Y
i
X

12
,
50
cm
;
i
Y

3
35
cm
;
h

300
mm
;
t
W

7
,
mm
;
t
f

10
,
mm
;
b
f

150
mm
;
r

15
,
mm
;
m

42
,
kg
/
m
Określenie
klas
y przekroju


215

f
1
-
Środnik
b

h

2
t
f

r
)
t
t
w
(tabl. 6)
300

2
10
,

15
,
0
)
248
,


35
01

39


39
,
00
7
,
7
1/4
,
© by Marcin Chybiński
 P
olitechnika
P
oznańska
I
nstytut
K
onstrukcji
B
udowlanych
Z
akład
K
onstrukcji
M
etalowych
-
Stopka
b

0
b
f

t
w

2
r
)
t
t
f
(tabl. 6)
0
150

7
,

2

15
,
0
)
56
,
45


5
28

9

9
00
10
,
7
10
,
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 2.
Określenie momentu krytycznego na podstawie załącznika 1PN, dla belki
jednoprzęsłowej.
M


A

N

 
z
A

N
2

B
2

i
2

N

N
(wzór Z1-9)
cr
0
y
0
y
s
y
q
r
- ramię asymetrii
0

y
- wsp
ółr
zędna środka ś
cinania (symetria względem osi x)
cm
s

i
0


i
2

i
2

12
,
50
2

3
35
2
12
,
94
x
y
i 94
0

- biegunowy promień bezwładności względem środka ciężkości
cm
12
,
cm
i
s
94

- biegunowy promień bezwładności względem środka ścinania
0
12
,
b
- parametr zginania
cm

a
s

- różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia

15
,
00
siły
0

- współrzędna punktu przyłożenia obciążenia względem środka
ciężkości
15
,
cm
2/4

Według tablicy Z1-1:
0
a 00
© by Marcin Chybiński
P
olitechnika
P
oznańska
I
nstytut
K
onstrukcji
B
udowlanych
Z
akład
K
onstrukcji
M
etalowych
Moment bezwładności względem osi y
4
8360 cm
,
00
Wycinkowy moment bezwładności
6
125900 cm
,
00

Moment bezwładności przy skręcaniu
4
20 cm
,

- współczynnik długości wyboczeniowej przy wyboczeniu giętnym
1
y


- współczynnik długości wyboczeniowej przy wyboczeniu skrętnym
61


A
1

0
A
2

0
53
B

1
14
Siła krytyczna przy ściskaniu osiowym – wyboczenie giętne względem osi y
2

E

I
2

20500

604
,
00
N
 
 
kN
Y


307
,
90
(wzór Z1-4)
y

l
2
1
0

630
,
00
2
Y
Siła krytyczna przy ściskaniu osiowym – wyboczenie skrętne
1


2

E

I

N

G

Iz
i
2
 
l
2
T
s

(wzór Z1-5)
1


2

20500

125900
,
008000

20
,
70

12
,
94
2
 
1
00

630
,
00
2

1372
,
28
kN
Wartość momentu kryt
ycznego dla belki wynosi
 
z


A

N

A

N
2

B
2

i
2

N

N
(wzór Z1-9)
cr
0
y
0
y
s
y
M
cr


 


28

7
95

307
,
907
,
95

307
,
90
2

1
14
2

12
,
94
2

307
,
90

1372
,
M
cr


2447

,
81

5991749
,
32
91945542
,
19
M
cr


2447

,
81

9896
,
33
7448
,
52
kNcm
3/4
I
y

I

I
T

Według tablicy Z1-2:
1
M
© by Marcin Chybiński
P
olitechnika
P
oznańska
I
nstytut
K
onstrukcji
B
udowlanych
Z
akład
K
onstrukcji
M
etalowych
Wyznaczenie współczynnika zwichrzenia
Smukłość wzglę
dna p
rzy zwi
chrzeniu


cr
1

M
R

1
15
11975
,
50
1
46
(wzór 50)
L
M
7448
,
52
Współczynnik zwichrzenia
444
a

(tabl. 11)
"

L
0
Uwaga!
W nawiasach podano numerację wzorów w PN-90/B-03200.
4/4
15
"
0

© by Marcin Chybiński
[ Pobierz całość w formacie PDF ]