PROMAT Zakresy specjalne, zabezpieczenia ppoż

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Podręcznik A2.
Ochrona przeciwpożarowa
w zastosowaniach
specjalnych
W niektórych obiektach, szczególnie w budownictwie przemysło-
wym i inżynieryjnym, mają zastosowania nietypowe rozwiązania,
które wymagają niestandardowych zabezpieczeń przeciwpoża-
rowych. Promat oferuje odpowiednie rozwiązania dla takich przy-
padków.
Konstrukcje dla szybów dźwigowych
Konstrukcje szachtów z płyt PROMATECT
®
, z reguły stosowane
w przypadku późniejszych, dodatkowych instalacji dźwigów
i dostosowane do istniejących warunków w danym obiekcie.
zaKResY
Okładziny dla tryskaczowych przewodów rurowych
Konturowe okładziny z płyt PROMATECT
®
-L lub skrzynkowe z płyt
PROMATECT
®
-H do zabezpieczenia przewodów doprowadzają-
cych wodę w instalacjach tryskaczowych.
Systemy Promat® dla przestrzeni międzypodłogowych
Odpowiednie rozwiązania dla uszczelniania przejść instalacyjnych
występujących w przestrzeni międzypodłogowej.
specjalne
Okładziny z płyt PROMATECT
®
, obciążenie ogniem wg krzy-
wej węglowodorowej
Okładziny stosowane przede wszystkim do wykonywania zabez-
pieczeń w obiektach petrochemicznych.
Okładziny z płyt PROMATECT
®
do zabezpieczania tuneli
Płyty stosowane do zabezpieczeń ścian i stropów w tunelach, jak
również kabli elektrycznych i innych instalacji.
Materiały Promat
®
do wykonywania zamknięć przeciwpoża-
rowych
Głównie płyty PROMATECT
®
stosowane jako zamknięcia np.
taśmociągów.
Konstrukcje PROMATECT
®
dla kontenerów
Płyty PROMATECT
®
wykorzystane jako różnego rodzaju zabezpie-
czenia m.in. do zwiększenia klasy odporności ogniowej ścian
i stropów w kontenerach.
Przewód spalinowy z płyt PROMATECT®-L
Okładzina z płyt PROMATECT
®
-L jako zabezpieczenie przewodu
spalinowego.
Płyty PROMINA
®
do specjalnych zastosowań
Specjalne płyty konstrukcyjne PROMINA
®
na bazie cementu do
stosowania wewnątrz (gł. w pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności) oraz na zewnątrz budynków.
Płyty DURASTEEL
®
Płyty warstwowe z cementu i stali do wykonywania specjalnych
elementów konstrukcyjnych, gdzie stawia się szczególnie wysokie
wymagania pod względem właściwości mechanicznych.
18
69
Zakresy specjalne
Próby ogniowe wykonywane są w oparciu o krzywe normowe,
co umożliwia zaklasyfikowanie badanych elementów zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.
Dla budowli, w stosunku do których wymagania przeciwpoża-
rowe są szczególnie wysokie, np. tunele, elektrownie, zakłady
petrochemiczne, kopalnie itd. opracowano inne modele do oceny
przebiegu pożaru.
Zasadniczo występują następujące krzywe do badań
symulujących przebieg pożaru:
Krzywa pełzająca (tlenie)
W szczególnych przypadkach konstrukcyjno-materiałowych wolno
rozwijający się, początkowo niegroźny pożar, może w niekorzystny
sposób zamienić się w pożar rozwinięty. Elementy takie należy
badać dodatkowo wg w/w krzywej.
Krzywa tunelowa RABT
Wg tej krzywej badane są w Niemczech budowle podziemne,
szczególnie tunele komunikacyjne.
Krzywa normowa (ETK wg DIN 402)
Ten model stosowany jest szeroko w świecie do prób ogniowych
w budownictwie lądowym.
Krzywa tunelowa Rijkswaterstaat
Na podstawie tej krzywej badane są w Holandii tunele komunika-
cyjne. Krzywa ta osiąga najwyższą temperaturę pożaru ze wszyst-
kich modelowych krzywych „temperatura – czas“.
Krzywa węglowodorowa
Podczas pożaru ropy naftowej lub innych łatwopalnych substancji
dochodzi do szybszego wzrostu i większych temperatur pożaru.
krzywa zewnętrzna.
Próby ogniowe nienośnych przegród zewnętrznych (np. ścian
osłonowych) odbywają się za pomocą ograniczonej krzywej nor-
mowej, gdyż przyrost temperatury po stronie nieogrzewanej jest
mniejszy wskutek chłodzenia powietrzem zewnętrznym.
W poprzednich rozdziałach przedstawiono rozwiązania konstruk-
cyjne Promat dla obiektów nadziemnego budownictwa lądowego.
Dla specjalnych obiektów budownictwa Promat rozwinął szereg
rozwiązań, badanych na podstawie ww. krzywych modelowych.
Niektóre z nich przedstawiają karty katalogowe nr 802 – 809.
18
70
Zakresy specjalne
Szyby dźwigowe
jak również innych środków transportowych, które zarówno
pionowo jak i poziomo lub ukośnie przechodzą przez różne strefy
pożarowe budynku.
Liczne, urzędowo sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne Promat,
również w tym przypadku wychodzą na przeciw oczekiwaniom
i spełniają wymagania inwestorów i projektantów.
Ochrona przeciwpożarowa szybów
dźwigowych i transportowych
Przepisy budowlane ściśle określają wymagania przeciwpożarowe
dla ścian i stropów szybów dźwigowych oraz transportowych.
Szczególnie w budynkach o wymaganiach specjalnych, elementy
oddzielających szyby od innych pomieszczeń muszą posiadać
określoną odporność ogniową. Dotyczy to:
• dźwigów osobowych,
• dźwigów towarowych,
• przenośników taśmowych,
Konstrukcja z płyt PROMATECT
®
dla szybów dźwigowych
802
Opis rysunków
1
stalowe profile obudowy szachtu
2
ściana z PROMATECT
®
-H, konstr. 450.81
3
pasma PROMATECT
®
-H
4
zamknięcie przeciwpożarowe
5
kabina
6
ściana z PROMATECT
®
-H, konstr. 450.40
7
profil usztywniający
8
ściana masywna
Aprobata Techniczna: Patrz konstr. nr 450.81 i 450.40
Odporność ogniowa: W zależności od systemu i wymagania.
Ważne wskazówki
Konstrukcje szachtów z płyt PROMATECT
®
zasadniczo mają miej-
sce w przypadku dodatkowych, późniejszych instalacji dźwigów,
gdy muszą być one dostosowane do istniejących, faktycznych
warunków. W takich sytuacjach stosowane są systemy ścian
z PROMATECT
®
, konstr. nr 450.
Detal A
Szyby do późniejszych instalacji np. dźwigów osobowych wyma-
gają szkieletu nośnego z profilów stalowych. Wymiary profili
zróżnicowane są w zależności od konstrukcji dźwigu i wysokości
szybu.
Dla spełnienia wymagań przeciwpożarowych konstrukcja stalowa
obudowy szachtu obłożona jest płytami PROMATECT
®
-H (karta
katalogowa nr 450.81). Zamocowanie okładziny następuje za
pośrednictwem pasm PROMATECT
®
-H.
Detal B
Niewielkie dźwigi towarowe zasadniczo umieszczane są w naroż-
nikach ściennych lub niszach. Do wydzielenia dźwigu i konstrukcji
obudowy stosuje się ścianę bezszkieletową z PROMATECT
®
-H,
wg konstr. nr 450.41. Umocowanie okładziny z PROMATECT
®
-H
do graniczących ścian – poprzez pasma PROMATECT
®
-H .
18
7
Zakresy specjalne
Instalacje
tryskaczowe
deformacji i pękania przewodów, musi być zagwarantowane to,
że nie spadną one w przypadku pożaru na dół. Na podstawie
przeprowadzonych badań ogniowych Promat opracował rozwią-
zania zapewniające instalacjom tryskaczowym pełną funkcjonal-
ność przez co najmniej 90 minut.
Ochrona przeciwpożarowa rurowych
przewodów tryskaczowych
Tryskaczowe przewody rurowe mogą być prowadzone bez dodat-
kowych zabezpieczeń wyłącznie w pomieszczeniach chronionych
przez tryskacze. Ponieważ jednak przewody te często przechodzą
przez strefy nie chronione tryskaczami, powinny być one w tych
pomieszczeniach zabezpieczone przed działaniem ognia.
Oprócz zapewnienia funkcjonalności omawianych przewodów
przez co najmniej 90 minut, tzn. uniemożliwienia nadmiernych
Okładziny z płyt PROMATECT
®
dla tryskaczowych przewodów rurowych
803
Opis rysunków
1
pkładzina PROMATECT
®
-L, d = 40 mm
2
płyta PROMATECT
®
-L500, d = 40 mm
3
pasma PROMATECT
®
-L500, d = 40 mm
4
tryskaczowy przewód rurowy
5
kołek rozporowy z tworzywa sztucznego oraz wkręt
6
zawiesie z metalowym kołkiem rozporowym
7
masywny element budowlany
Odporność ogniowa:
Zachowanie funkcjonalności
ł
90 min
Ważne wskazówki
Przewody doprowadzające wodę w instalacjach tryskaczowych
mogą być zabezpieczone okrągłymi okładzinami PROMATECT
®
-L
(1) lub skrzynkową okładziną z płyt PROMATECT
®
-L500 (2).
Wykonanie okładziny PROMATECT
®
-L w oparciu o kartę katalo-
gową nr 445.80, okładzina skrzynkowa z płyt na podstawie kart
katalogowych 471/472.
Detal A
W przypadku gdy przewody instalacji tryskaczowych zamocowane
są bezpośrednio na ścianie lub pod stropem, można wykonać
okładzinę 3-stronną. Ilość pasm PROMATECT
®
-L500 (3) zależy
od średnicy przewodu rurowego (4).
18
Detal B
Przewody rurowe podwieszone mogą być obudowane skrzyn-
kowo z czterech stron płytami PROMATECT
®
-L500 (2). Maksy-
malne naprężenia rozciągające w istniejących zawiesiach stalo-
wych nie mogą przekraczać wartości 6 N/mm
2
, siła działająca na
jedną kotwę nie może być większa niż 500 N.
Należy stosować specjalne stalowe kotwy posiadające atest użyt-
kowania w ochronie przeciwpożarowej, w przeciwnym wypadku
kotwy muszą być osadzone 2 razy głębiej niż wartości podane
w dokumentach dopuszczających, jednak nie mniej niż 60 mm.
W przypadku gdy istniejące zawiesia nie spełniają podanych
powyżej warunków, należy uzupełnić ich ilość uwzględniając
ciężar okładziny z płyt PROMATECT
®
-L500 (2).
Dla zapewnienia funkcjonalności przewodów elektrycznych zasila-
jących instalacje tryskaczowe należy korzystać z wytycznych karty
katalogowej nr 490.1.
72
Zakresy specjalne
Podłogi podniesione –
uszczelnienie przejść
instalacyjnych
o wymaganej odporności ogniowej muszą również spełniać okreś-
lone techniczno-przeciwpożarowe wymagania. Palne instalacje
techniczne, np. kable i przewody elektryczne czy przewody rurowe
mogą przechodzić przez te ściany tylko wtedy, gdy zastosowane
zostaną środki uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia
i dymu do innych stref.
Dla takich przypadków Promat oferuje zestaw rozwiązań spraw-
dzonych w badaniach ogniowych.
Ochrona przeciwpożarowa instalacji
technicznych w przestrzeniach
międzypodłogowych
Instalacje techniczne w przestrzeniach międzypodłogowych, np.
kable elektryczne, przewody wentylacyjne oraz rury z materiałów
palnych, traktowane są podobnie jak instalacje w przestrzeniach
międzysufitowych. Występujące pod podłogą fragmenty ścian
Systemy Promat
®
dla przestrzeni międzypodłogowych
804
Opis rysunków
1
podłoga podwójna wraz z konstrukcją wsporczą
2
ściana korytarza w klasie np. REI 30
3
wewnętrzna ściana oddzielenia przeciwpożarowego
4
przejście kablowe PROMASTOP
®
Typ A
przejście kablowe z zaprawy PROMASTOP
®
Typ S
przejście rur palnych
przejście:
kanałów kablowych PROMATECT
®
przewodów wentylacyjnych PROMADUCT
®
Aprobata Techniczna: Jak dla konstr. nr 470, 490, 500 i 600
Odporność ogniowa: W zależności od systemu i wymagania
Ważne wskazówki
Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne odnoszą
się również do przejść instalacyjnych występujących w przestrzeni
międzypodłogowej. Należy stosować do nich takie same środki
zaradcze, jak dla tradycyjnych, występujących ponad podłogą
przepustów.
Detal A i B
Ściany o założonej odporności ogniowej spełniające funkcje
wydzielające, ściany oddzielające drogi ewakuacyjne, ściany
oddzielenia przeciwpożarowego, wznoszone są do góry od
poziomu posadzki surowej pod podwójną podłogą.
Instalacje techniczne, np. kable i przewody elektryczne, przewody
rurowe mogą przechodzić przez te ściany tylko wtedy, gdy zasto-
sowane zostaną środki uniemożliwiające rozprzestrzenianie się
ognia i dymu do innych stref.
Występujące w przestrzeni międzypodłogowej kanały kablowe
PROMATECT
®
oraz przewody wentylacyjne PROMADUCT
®
prze-
chodząc przez ściany również ograniczają przejście ognia i dymu
do sąsiedniej strefy.
18
73
[ Pobierz całość w formacie PDF ]