promotor artykul 2008 10 22062[1], BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Inicjatywy
Ocena ryzyka na budowie
Uwaga na rusztowania!
Unikaj ryzyka, dostosuj miejsce pracy do pracownika, nadążaj za rozwojem
technologicznym, angażuj pracowników w ocenę ryzyka, zapewnij zatrudnionym
odpowiedni instruktaż i szkolenie oraz pamiętaj, że środki ochrony zbiorowej
powinny mieć pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej.
– To główne przesłania ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe
w budownictwie” – wylicza Joanna Janecka
z CIOP-PIB. – Tym razem chcieliśmy,
aby w ramach konferencji poświęconej
praktycznym aspektom oceny ryzyka
zawodowego przy robotach budowlanych
poznali je przedstawiciele małych, średnich
i mikroprzedsiębiorstw w województwie,
w którym dochodzi do największej
liczby wypadków przy pracy (warmińsko-
mazurskim) – dodaje. W spotkaniu
wzięło udział wielu przedstawicieli firm
budowlanych, dla których przygotowano
prezentacje z zakresu: bezpieczeństwa
przy pracach budowlanych na wysokości
oraz robotach ziemnych, zagrożeń
biologicznych w aspekcie oceny ryzyka
zawodowego czy wpływu czynników
środowiska pracy na zagrożenia
zdrowotne pracowników zatrudnionych
w budownictwie. – Niestety pracodawcy
i sami pracownicy nagminnie zapominają
o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą praca
na źle ustawionych i niezabezpieczonych
rusztowaniach – ubolewa Włodzimierz
Wiśniewski, inspektor z OIP w Olsztynie.
– Na polskich budowach nie stosuje się
sprzętu chroniącego przed upadkiem,
nie umieszcza balustrad w miejscach
szczególnie niebezpiecznych, a osoby
zatrudnione przy montażu i demontażu
rusztowań nie posiadają odpowiednich
kwalifikacji – dodaje. Jak wynika z danych
OIP w Olsztynie, na miejscowych placach
budów rzadko można spotkać rusztowanie
uziemione oraz wyposażone w instalację
piorunochronną. Brak jest także asekuracji
ze strony innych współpracowników.
– Przypominam, że pracą na wysokości jest
każda praca wykonywana na powierzchni
znajdującej się co najmniej 1,0 m nad
poziomem podłogi lub ziemi, ale uczulam,
że należy odpowiednio zabezpieczyć
i mniejsze wysokości, ponieważ znane są
przypadki śmiertelnych upadków z 80 cm
– ostrzega Wiśniewski.
Przeprowadzając ocenę ryzyka
zawodowego, powinno się dodatkowo
pamiętać o biologicznych zagrożeniach
budynków – przekonywał słuchaczy
konferencji Witold Gacek z CIOP-PIB.
– Czynniki biologiczne występują nie
tylko w glebie, ale również w elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych,
urządzeniach oraz pyłach czy powietrzu.
Są to ogromne kolonie bakterii, grzybów
pleśniowych, mszaków i porostów,
które wydzielają alergeny do powietrza,
zagrażając zdrowiu pracowników
– zapewniał.
W trakcie konferencji zaprezentowano
także praktyczne aspekty oceny ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach
pracy w budownictwie oraz pokazano
najnowsze rodzaje i zastosowanie środków
ochrony indywidualnej przy robotach
budowlanych. Organizatorem spotkania
było Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby BHP, CIOP-PIB
oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
Na wielu polskich
budowach nie stosuje
się sprzętu chroniącego
przed upadkiem,
nie umieszcza balustrad
w miejscach szczególnie
niebezpiecznych,
a osoby zatrudnione przy
montażu i demontażu
rusztowań nie posiadają
odpowiednich kwalifikacji.
[Redakcja]
Kogo nie było, niech żałuje – słuchacze podczas prezentacji
Najnowsze wydawnictwa prasowe poświęcone budow-
nictwu zaprezentował również CIOP-PIB
20
Promotor 10/08
[ Pobierz całość w formacie PDF ]