Propozycje zabaw logopedycznych, logopedia, Logopedia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zajħcia logopedyczne
Propozycje ęwiczeı
Propozycje zabaw logopedycznych
Chciaþabym przedstawię swoje notatki z bardzo poŇytecznych zajħę
logopedycznych jakie odbyþy siħ w Dolince Bħdkowskiej. W wersji
oryginalnej ukaŇĢ siħ niedþugo, opracowane przez prowadzĢcĢ zajħcia
PaniĢ Brygidħ.
Ęwiczenia logopedyczne sĢ bardzo proste ale w zaleŇnoĻci od stopnia
zaawansowania choroby ich wykonywanie moŇe spotkaę siħ z niechħciĢ
chorych, zþoĻciĢ a takŇe mogĢ okazaę siħ po prostu zbyt trudne,
niewykonalne. Gdyby siħ okazaþo ,Ňe choę jedna osoba z tego skorzysta,
to uwaŇam, Ňe warto je przekazaę, nawet w takiej bardzo skrtowej
i maþo profesjonalnej formie.
Do wiħkszoĻci ęwiczeı uŇywa siħ bardzo prostych akcesoriw np.: miskħ
z wodĢ, wiatraczek, przyrzĢd do puszczania baniek mydlanych, Ļwiece,
balony, rurki, waciki, instrumenty muzyczne Î dmuchane itp.
Jak podkreĻliþa prowadzĢca nie wszystkie ęwiczenia wykonuje siħ
za jednym razem. Czas ich trwania to 3 - 5 minut ale kilkakrotnie w ciĢgu
dnia. Dlatego ęwiczeı tych powinni nauczyę siħ czþonkowie rodziny by mc
to robię, w kaŇdej wolnej chwili. Ęwiczenia sĢ bardzo proste, ale dla
chorego na pewnym etapie choroby juŇ nie. Jednak w kaŇdej sytuacji
sĢ bardzo poŇyteczne, pomagajĢ w przeþykaniu, w mwieniu. Wymagaę
wiħc mogĢ wiele cierpliwoĻci zarwno od chorego jak i prowadzĢcego
ęwiczenia. W niektrych ęwiczeniach moŇe uczestniczyę maþe dziecko, ktoĻ
bliski, traktujĢc to jako zabawħ. Stosowanie ęwiczeı i ich dobr zawsze
zaleŇy od stadium choroby, KaŇde niepowodzenie traktowaę naleŇy
z przymruŇeniem oka. Ęwiczenia traktowaę jako zabawħ, a takŇe jako
poŇyteczny sposb przerwania biernoĻci chorego.
Ęwiczenia obejmujĢ miħdzy innymi:
¶ ęwiczenia prawidþowego oddychania
¶ ęwiczenia gþosowe
¶ ęwiczenia narzĢdw artykulacyjnych
¶ ęwiczenia pomagajĢce w prawidþowym poþykaniu
¶ propozycje zabaw áintelektualnychÑ
Nie wszystkie ęwiczenia chory wykonuje chħtnie. Niektrych w ogle nie
chce wykonywaę, uwaŇajĢc je za infantylne, niepowaŇne, idiotyczne, zbyt
proste. Chory moŇe nawet czuę siħ upokorzony gdy proponuje mu siħ
takie ęwiczenia. NaleŇy cierpliwie Mu wytþumaczyę, Ňe nawet te najbardziej
proste sĢ bardzo poŇyteczne bo pomogĢ mu w przyszþoĻci w poþykaniu,
mwieniu, bo gimnastykujĢ podniebienie, jħzyk, wargi.
Zawsze trzeba pamiħtaę, Ňe im bardziej aktywni fizycznie i umysþowo sĢ
nasi chorzy tym pŅniej przyjdzie nastħpny etap choroby.
TO CO ROBIMY SAMI Î CZYNI NAS LEPSZYM
I SZCZĦĺLIWSZYM!!!
ODDYCHANIE
Oddycha kaŇdy ale inaczej. Kobiety oddychajĢ klatkĢ piersiowĢ, mħŇczyŅni
brzuchem. A prawidþowo oddychaę powinno siħ naprzemiennie.
Prawidþowe oddychanie chorobie HD jest nadzwyczaj waŇne bo wpþywa
na jakoĻę poþykania.
Proponowane ęwiczenia :
¶ poþoŇyę siħ na wznak, rħce uþoŇyę na klatce piersiowej
¶ wdech Î powiħkszyę brzuch maksymalnie
¶ wydech Î powiħkszyę klatkħ piersiowĢ.
W pozycji leŇĢcej poþoŇyę na brzuchu ksiĢŇkħ
¶ wdech Î unieĻę ksiĢŇkħ /zrobię duŇy brzuch/
¶ wydech Î opuĻcię.
Takie huĻtanie ksiĢŇki na brzuchu.
LeŇĢc na plecach
¶ wdech Î unieĻę rħce do gry
¶ wydech uþoŇyę z powrotem na piersiach
Ęwiczenie pojemnoĻci pþuc:
wdech i na wdechu wypowiedzieę gþoskħ ásÑ Î minimum to 10 sekund,
wynik dobry to 20-25 sekund, wynik bardzo dobry, osiĢgalny przez
Ļpiewakw, to 60 sekund.
WýAĺCIWE ODDYCHANIE TO DOBRE POýYKANIE !!!
¶ Studzenie herbaty w kubku Î krtki wdech i powoli wydmuchiwaę
nabrane powietrze
¶ ýĢka Î symulujemy wdychanie zapachu, wdech Î zatrzymujemy
powietrze w pþucach i po chwili ,powoli wypuszczamy powietrze.
¶ Dmuchanie na wiatraczek, gaszenie ádmuchemÑ Ļwiecy ale tak by
nie zgasię pþomienia.
KaŇde z tych, w sumie prostych ęwiczeı naleŇy wykonywaę powoli, bez
przymusu i z umiarem, bo nawet przy tak prostej czynnoĻci jak
dmuchanie moŇe choremu zakrħcię siħ w gþowie. Co go zniechħci.
Ęwiczenia naleŇy wykonywaę tak jak chory potrafi bez nakazw
i przymusu.
¶ ýdka Î w misce napeþnionej wodĢ poþoŇyę piþeczkħ pingpongowĢ
i przedmuchiwaę piþeczki z jednej strony na drugĢ. Dobra zabawa w
ktrej moŇe braę udziaþ maþe dziecko.

¶ Dmuchanie na ozdoby zawieszone na nitce, np z bibuþki. Wykonywaę
to z rŇnym natħŇeniem.
¶ Gotowanie wody Î do kubka z wodĢ wþoŇyę rurkħ i dmuchaę,
bulgotaę
¶ Nadmuchiwanie balonikw
¶ Gwizdanie okreĻlonych melodii
Wszystkie te z pozoru proste ęwiczenia sĢ bardzo przydatne i waŇne
bo gimnastykujĢ wargi, podniebienie miħkkie!!! A jest to waŇne,
bo podniebienie sprawnie funkcjonujĢce zasþania drogħ z ust do nosa.
Zapobiega niekontrolowanemu dostawaniu siħ poŇywienia do nosa,
co czħsto siħ zdarza i jest bardzo przykre i niebezpieczne dla chorego.
Bardzo dobrym ęwiczeniem jest prba grania na instrumentach
dmuchanych Î flecie, harmonijce ustnej, grzebieniu.
¶ Rozdmuchiwanie kropel wody, farby na papierze z wydawaniem
dŅwiħku áhhhyyyyÑ Ęwiczenie wypowiadania gþoski áhaÑ
¶ Zasysanie lekkich przedmiotw Î by przenieĻę je w inne miejsce i tu
przydatne mogĢ byę rurka i wacik.
Ęwiczenia gþosowe
Wykonywanie tych ęwiczeı jest bardzo przydatne bo powodujĢ
rozluŅnienie krtani i masaŇ.
Gþos kierowany jest wtedy na podniebienie i masuje je.
¶ Ziewanie Î dobrze jest, po przebudzeniu nabraę powietrza, þagodnie,
przez nos i ziewajĢc wypowiadaę áaaaaaÑ lub ámmmmmÑ. Ęwiczenie
to powoduje dotlenienie mzgu, drŇenie krtani. Gþoska áaaaÑ ęwiczy
doskonale podniebienie, czyli prawidþowe przeþykanie !!!
¶ ĺpiewanie samogþosek; GþoĻno , Ňwawo Î áAAAAÑ , w rŇnej tonacji i
ukþadzie.
¶ NaĻladowanie echa Î wypowiedzieę sþowo áechoÑ i powtarzaę coraz
ciszej.
¶ Wypowiadanie gþoĻno gþosek átÑ, ápÑ Î papapapa, popopo, pypypya.
Im wiħcej, dþuŇej chory wykonuje te ęwiczenia tym dþuŇej dobrze je.
A wiadomo, Ňe wraz z rozwojem choroby coraz trudniej choremu wþaĻciwie
uþoŇyę jħzyk. Chory po prostu nie wie jak go uþoŇyę w jamie ustnej.
Gimnastyka jħzyka jest trudna dla chorego. Jest to Ňmudna praca dla
niego. Jednym z ęwiczeı jest przyklejenie opþatka do podniebienia i prby
jego odklejenia.
¶ áSpiŇarkaÑ Î umieĻcię kħs jedzenia na podniebieniu np. nutelli
i zlizywanie jej, przy otwartych ustach. Jest to bardzo dobre
ęwiczenie.
¶ áKonikÑ Î wydawanie dŅwiħkw naĻladujĢcych klĢskanie konia
¶ áWindaÑ Î wyciĢganie naprzemienne jħzyka raz do grnej wargi raz
do dolnej.
¶ Oblizywanie jħzykiem warg
¶ áCukierekÑ Î naĻladujemy przekþadanie cukierka z jednej strony na
drugĢ
¶ áMþotekÑ - ęwiczenie bardzo trudne Î udawanie wbijania gwoŅdzia
¶ ņyrafa, sþoı Î polega na prbie zwiniħcia jħzyka w trĢbkħ,
¶ Zmħczony pies Î wysuniħcie jħzyka na zewnĢtrz i wydawanie
áhahahahaÑ
¶ NaĻladowanie gþosu pojazdu ÒdrrrrrrrryyyÑ
Ęwiczeı tych nie odpuszczamy choremu bo masujĢ jħzyk i ęwiczĢ jego
giħtkoĻę.
Ęwiczenia warg
Od sprawnoĻci warg zaleŇy to jak chory je, czy umie objĢę wargami
szklankħ, þyŇkħ . Zapobiega to Ļlinieniu siħ, wypuszczaniu pokarmu.
¶ Balonik Î nabraę powietrze w policzki ,nadĢę je i przebię palcem
¶ áGrubasÑ- nabraę powietrze i jak najdþuŇej przytrzymaę
¶ áNiejadekÑ Î Ļciskaę mocno wargi
¶ ÑParskanie Î áprrrrrrrÑ
¶ Wypowiadanie Î áSÑ, áDzÑ, áIÑ áOÑ
¶ Udawanie dŅwiħkw straŇy poŇarnej
¶ Zabawa w ákto jest silniejszyÑ Î umieĻcię kartkħ papieru miħdzy
wargami z chorym, z dwch stron. Kto dþuŇej utrzyma kartkħ? To
samo ęwiczenie z przytrzymaniem wargami rurki miħdzy nosem
a wargami. Dobrym ęwiczeniem warg jest ich nagryzanie.
Bardzo dobrym sposobem na mowħ jest gþoĻne czytanie przez chorego.
W sklepach sĢ dostħpne tzw. wierszyki logopedyczne. Specjalne zestawy
sþw, ktre gimnastykujĢ usta.
Ęwiczenia sprawnego poþykania
SĢ b. waŇne bo zapobiegajĢ przyszþym zachþyĻniħciem. Ęwiczenia te
naleŇy wykonywaę na Ļlinie, a nie na pþynach, Wypowiadanie wyrazw na
gþoski áliÑ, álililililililaÑ
Po kaŇdym poþkniħciu pokarmu chrzĢkaę. JeŇeli coĻ utkwiþo w przeþyku Î
schylię gþowħ i mocno chrzĢknĢę. W drastycznych sytuacjach podejĻę od
tyþu do chorego, objĢę rħkoma na wysokoĻci ŇoþĢdka i wykonaę
zdecydowanie ruch tzw. áhakÑ, ucisk przepony. Pamiħtaę teŇ o tym by
chory nie piþ zbyt gorĢcych napojw, bo stwierdzono, Ňe ma obniŇonĢ
wraŇliwoĻę na temperaturħ i þatwo moŇe siħ poparzyę. Nie czuje po prostu,
Ňe pþyn jest zbyt gorĢcy.
Bardzo przydatnymi ęwiczeniami jest ęwiczenie Ňuchwy Î np. przesuwanie
szczħki w prawo, w lewo, Ňucie gumy, ssanie.
Ęwiczenia, zabawy intelektualne
I tu bardzo dobrĢ formĢ ęwiczeı a takŇe poŇytecznego spħdzenia czasu
jest gra w karty, ukþadanie klockw áPussyÑ dostħpnych w ksiħgarniach
dydaktycznych, ,gra áLogikoÑ, Puzzle, krzyŇwki, rebusy, Suddoku.
No i to byþoby na tyle !!!!
Na koniec naleŇy tylko Wam Ňyczyę CIERPLIWOĺCI !!!
I POMYSýOWOĺCI !!! Czego i wam i sobie Ňyczħ.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]