Proroctwo dla Polski, Czasy ostateczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Proroctwo dla Polski, Cindi Jacobs z Anglii MP-3Dekret Papie�a Paw�a VI o ObjawieniachW aktach "Apostolica Sedis" 58/16 z dnia 29 grudnia 1966 r. zosta� og�oszony Dekret Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r. �e Papie� Pawe� VI w dniu 14 pa�dz. 1966 r. dopu�ci� i og�oszenie tego zaleci�. Dekret ten z moc� obowi�zuj�c� po trzech miesi�cach od daty jego og�oszenia znosi rozporz�dzenie kanon�w 1399 i 2318 Kodeksu Prawa Kanonicznego o cenzurze ksi��ek ko�cielnych. Tym samym drukowanie i rozpowszechnianie pism i ksi��ek o nowych objawieniach, nadprzyrodzonych wydarzeniach, przepowiedniach, przyrzeczeniach i cudach, itp. bez imprimatur, tj. ko�cielnego przyzwolenia nie jest zabronione.My�l �w. Paw�a 1 list do Tesaloniczan 5, 19-21 �Ducha nie ga�cie, proroctwa nie lekcewa�cie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie�Ja wzbudz� wielk� i pot�n� armi�. To b�dzie najwi�ksza armia Modlitewna jak� widzia� �wiat. Ona b�dzie burzy� warownie ba�wochwalstwa. Pan m�wi: nie m�wcie, �e �niwo jest dopiero za 4 miesi�ce, bo pola s� ju� bia�e do �niwa. Nie ma dla Mnie niczego niemo�liwego. Ja wzywam Polak�w, �eby powstali. Tak jak stawiali�cie op�r Hitlerowi, to stawcie op�r diab�u, a on ucieknie. Dlatego, �e Ja da�em wam namaszczenie, �eby stawi� op�r wrogowi tego narodu.Wy jeste�cie moim ruchem oporu i b�dziecie stawia� op�r dzieciom ciemno�ci, bo szatan boi si� polskich chrze�cijan i b�dziecie stawia� op�r diab�u w ca�ej Europie, na Bliskim Wschodzie. Ja po�o�y�em Moj� d�o� na Polsce � m�wi Pan. Nie my�lcie, �e jeste�cie ma�ymi, nic nie znacz�cymi lud�mi � m�wi Pan. Dlatego, �e w Moich oczach nie jeste�cie ma�ym, niewa�nym narodem. Jeste�cie �renic� Mojego oka, jeste�cie Moimi umi�owanymi. Jeste�cie si�� na ziemi. I dlatego szatan stara� si� tak bardzo was zniewoli�, bo tak bardzo si� was boi. Pan m�wi: jeste�cie wielcy w Moich oczach. Jeste�cie zwyci�zcami w Moich oczach. Tak jak Hitler zosta� obalony, tak Ja obal� ba�wochwalstwo � m�wi Pan. Ja wzywam to pokolenie, �eby walczy�o. Jeste�cie w Mojej armii m�wi B�g. I nieprzyjaciel b�dzie jeszcze zaskoczony, dlatego, �e oto czyni� rzecz now�, m�wi B�g. Ja wzbudz� M�j lud w Polsce i powstaniecie i staniecie si� wojownikami.St�jcie spokojnie i ogl�dajcie zbawienie Boga, dlatego, �e wielu z was znajduje si� w miejscu wielu trudno�ci. Ale Ja wam powiadam: to Morze Czerwone si� rozst�pi i zajmiecie swoj� ziemi� obiecan�, dlatego, �e Ja wywo�uje M�j lud z niewoli, Ja wywo�uje M�j lud z tradycji i m�wi�: Polska jest wasz� ziemi� obiecan�. Ja robi� to dlatego, �e was kocham. Ja wprowadz� ten wielki ruch znak�w i cud�w, bo w kraju powstanie wielka Armia ludzi, kt�rzy b�d� czyni� znaki i cuda. To przebudzenie przyjdzie nie Tylko do jednego miasta, dlatego, �e Polska zap�onie dla Mnie � m�wi Pan.Polska b�dzie znana jako ogie� Europy, b�dzie miejscem przebudzenia w Europie. Poniewa� M�j lud wo�a� do Mnie � m�wi Pan � nie omijaj nas! Nie chcemy Tylko s�ysze� o przebudzeniach w innych krajach. Chcemy, �eby Polska tak�e Dozna�a przebudzenia! Ja s�ysza�em wasze wo�anie, m�wi Pan i nadchodzi Przebudzenie tak wielkich rozmiar�w, takiej jako�ci, �e trudno wam to sobie wyobrazi�. B�d� pracowa� z m�odymi i starszymi i powo�am Jozu�w i Kaleb�w. Ja przychodz� do tego kraju � m�wi B�g. Ja przychodz�, aby dokona� przemiany tego narodu. Dlatego stawcie op�r nieprzyjacielowi. Ja szukam takiej armii i to jest ten dzie�, aby powsta� i powiedzie�: oto jestem Panie po�lij mnie. Nie tylko ba�wochwalstwo upadnie, ale katedry b�d� pe�ne ludzi, kt�rzy b�d� ta�czy� i uwielbia� Mnie � m�wi B�g. Dlatego, �e teraz nast�puj� zmiany warty. Ja pracuje w�r�d sfer rz�dowych � m�wi B�g. Patrzcie na przyw�dztwo. Ja sprawi� przebudzenie w polskim rz�dzie m�wi B�g. Oni sk�oni� swoje kolana i przyprowadz� nar�d do Chrystusa, bo nie ma innego imienia przez kt�re mo�na by� zbawionym.Ja zmieni� rz�d w Polsce. Ja postawi� chrze�cijan w rz�dzie i Moje imi� b�dzie wywy�szone w tym rz�dzie. Ja zmieni� ten nar�d, Ja uzdrowi� sytuacj� ekonomiczn� Polski, je�eli b�dziecie si� modli�. Polska b�dzie ogniem Europy. Tutaj b�dzie p�on�� ogie� przebudzenia i ludzie B�d� przyje�d�a� z ca�ego �wiata. Iz 22:22: �I po�o�� na jego ramieniu Klucz Dawida i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, gdy on zamknie, to nikt nie otworzy.�Cindy Jacobs [ Pobierz całość w formacie PDF ]