Prorocy pełni natchnienia (hymn brew.1), Adwent

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prorocy pełni natchnienia
m. oprac. tynieckie:
adaptacja pie%ni Bo#e wieczny
!
#
#
#
#
#
#$
#
#
#
#
1.
Pro-ro - cy pe! - ni natch-nie - nia
#
#
#
#
#
#
#
#
zwias-tu - j" Bo-#" no-wi - n$:
!
#
#
#
#
# #
#
#
#
Ju# wkrót - ce Chrys-tus na-dej - dzie
#
#
#
#
# #
#
#
#
zba-wie - nie nio-s"c ludz-ko% - ci.
!
#
#
#
#
#
A - men.
2.
Dlatego %wiat!o poranka
Przenika serca z weselem,
A przysz!ej chwa!y zapowied&
Ju# d&wi$czy w hymnie radosnym.
3.
Gdy pierwszy raz Jezus przyszed!,
To nie dla s"du nad %wiatem,
Lecz aby rany uleczy'
I uratowa' gin"cych.
4.
A drugie przyj%cie ostrzega,
(e Pan do bramy ko!acze;
Nagrodzi wtedy wybranych
Wieczno%ci" swego królestwa.
5.
Szukamy Ciebie, o Chryste,
By ujrze' Twoje oblicze,
A maj"c udzia! w Twym szcz$%ciu,
Wys!awia' Trójc$ na wieki. Amen.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Uwielbiajcie Pana Śpiewy Liturgii Godzin
Hymny” nr 11 mel. 2
Kraków 1987
[ Pobierz całość w formacie PDF ]