Prorok1 - zasadnicze sprawy w naszym czasie do przemyślenia i samorozpoznania, KAZANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prorok
G³os serca,
odwieczna Prawda, odwieczne Prawo Boga,
dane przez prorokiniê Boga dla naszych czasów
_________________________________________________________________________________________________________________________
Czerwiec 96/rocznik 1 ukazuje siê nieregularnie nr 1
Zasadnicze sprawy w naszym czasie
do przemylenia i do samorozpoznania
Prorokini Boga w ¯yciu Uniwersalnym s³yszy g³os serca. Jest to g³os Boga,
g³os Prawdy, który prorokini przekazuje ludziom w swojej mowie ojczystej.
Prorok daje wszystkim ludziom z prawa Bo¿ego impulsy do przemylenia
i udziela odpowiedzi na pytania dotycz¹ce powi¹zañ i bezprawia panuj¹cych na
tym wiecie. Mówi równie¿ o swoim zadaniu i w ten sposób tak¿e o sobie.
W tym wydaniu jeden z przyjació³ Chrystusa stawia prorokini Boga w ¯yciu
Uniwersalnym kilka pytañ:
Pytanie przyjaciela Chrystusa:
Gabrielo, dlaczego w Christusstaat owiadczy³a, ¿e usuwasz siê na bok?
Odpowied proroka:
Prawo Bo¿e, prawo mi³oci i m¹droci, mówi w moim sercu. Gdyby ludzie
nauczyli siê wgl¹du w s³owa, mogliby zrozumieæ co z tego, co wydaje siê im
niezrozumia³e. Odsuniêcie siê oznacza dla mnie przyst¹pienie do krêgu odpowie-
dzialnych, zamiast samotnego niesienia odpowiedzialnoci.
___________________________________________________________________________
Pismo Prawdy Prorok nr
1
Strona 2
W tym wiecie norm¹ jest, ¿e ludzie tak d³ugo utrzymuj¹ siê na odpowiedzial-
nych stanowiskach, a¿ zostaj¹ zmuszeni do ust¹pienia lub te¿ w wyniku choroby
zwalniaj¹ swoje miejsce. Czêsto skutkiem tego jest to, ¿e nie ma nikogo, kto
móg³by przej¹æ odpowiedzialne zadania za tego, kto ust¹pi³ lub zosta³ usuniêty,
tak ¿eby podstawowy zakres pracy lub odpowiedzialnoci móg³ byæ kontynuowa-
ny bez wiêkszych trudnoci lub zawirowañ.
W ci¹gu wielu lat mojej dzia³alnoci przyjmowa³am na siebie ataki skierowa-
ne na ¯ycie Uniwersalne i na mnie, gdy¿ wielu braci i wiele sióstr, którzy stali
u mojego boku musia³o najpierw zostaæ wzmocnionych i przygotowanych. Ponie-
wa¿ s³yszê g³os serca, wiem tak¿e, kiedy nadchodzi czas, ¿eby ci, którzy s¹
u mojego boku, przejêli odpowiedzialne zadania i ¿ebym ja w³¹czy³a siê do ich
krêgu. Nie mia³o wiêc miejsca przejêcie w³adzy, nie zosta³am usuniêta ze stano-
wiska ani nie jestem chora. Ust¹pi³am tylko miejsca stabilnej kolejnej generacji
i stojê u jej boku, ¿eby byæ pomoc¹ i podpor¹ dla moich sióstr i braci dopóki
stopniowo nie zaczn¹ myleæ i postêpowaæ zgodnie z g³osem serca w swoim wnê-
trzu i coraz bardziej spe³niaæ prawa Boga.
Prorok nie przechodzi na emeryturê. Nie jestem wiêc emerytk¹, ale uczyni-
³am to, czego nie praktykuje siê w innych grupach. Zbudowa³am kr¹g odpowie-
dzialnych, którzy dalej poprowadz¹ wielkie dzie³o Pana i którzy bêd¹ mogli byæ
pewni, ¿e wspiera ich nadal proroczy g³os serca. Wiele duchowych wspólnot
i grup rozpada siê po odejciu ich za³o¿yciela. To nie zdarzy siê w ¯yciu Uniwer-
salnym, poniewa¿ zatroszczy siê o to g³os serca, za którym ja idê.
Pytanie przyjaciela Chrystusa?
Czy to oznacza, ¿e dzie³o Boga zosta³o przyniesione na ten wiat przez Chry-
stusa poprzez s³owo prorocze, poprzez ciebie, Jego prorokiniê, i nadal bêdzie tak
jak do tej pory prowadzone przez prorocze s³owo, przez Chrystusa Bo¿ego?
Odpowied proroka:
Dzie³o Boga, dzie³o Jezusa Chrystusa sprowadzenia wszystkich dzieci Bo¿ych
do domu Ojca, z którego wyros³o ¯ycie Uniwersalne, by³o poprzez s³owo proro-
cze budowane z jednej ma³ej komórki, a¿ osi¹gnê³o stabilnoæ na ca³ym wiecie.
S³owo Boga przechodzi poprzez instrument Boga na ca³y wiat do milionów ludzi.
Powiedzia³am ju¿: Prorok nie mo¿e przejæ na emeryturê on nadal bêdzie,
zgodnie z g³osem serca, wype³niaæ wolê Boga, a¿ Bóg przywo³a go lub a¿ zakoñ-
czy siê jego ziemskie ¿ycie, a g³os serca powie: Teraz nasta³a dla ciebie zima,
odpocznij, znajd wejcie do królestwa Boga.
___________________________________________________________________________
Pismo Prawdy Prorok nr
1
Strona 3
Dla mnie zaczê³a siê jesieñ, która przynosi ze sob¹ pewne fazy spoczynku,
bêd¹ce jednoczenie fazami aktywnoci nastêpnej generacji. W trakcie mojej je-
sieni bêdê uczyæ wzrastaj¹ce pokolenie piêkna jesieni i bêdê mu pokazywaæ, co to
znaczy kwitn¹æ wiosn¹, dojrzewaæ latem, a pónym latem i jesieni¹ dawaæ dobre
owoce, co to znaczy przekazywaæ dalej dobre owoce; w jaki sposób mog¹ byæ
one dalej darowane. Dobre drzewo daje dobre owoce, z³e drzewo daje z³e owo-
ce. Moim zadaniem by³o przekazywanie dalej dobrych owoców i nadal jest to
moim zadaniem. Nie jestem wiêc oddzielona od moich braci i sióstr ani siê z nimi
nie rozsta³am, ani nie umar³am. ¯yjê, jestem siostr¹ dla mojego rodzeñstwa,
a wewnêtrzny g³os jest we mnie ¿ywy dla wszystkich ludzi we wszystkich naro-
dach tej ziemi, dla nastêpnego pokolenia, dla zdrowego, bliskiego ¿yciu porz¹dku
zak³adowego wed³ug prawa Kazania na Górze.
Pytanie przyjaciela Chrystusa:
Oznacza to zatem, ¿e równie¿ wprowadzisz tu, na ziemi, boskie prawid³owo-
ci prowadzenia zak³adów pracy w Duchu Bo¿ym. Czy tak jest?
Odpowied proroka:
Tak, zaczê³am ju¿ to robiæ. Ju¿ od d³u¿szego czasu dajê nastêpnemu pokoleniu
nauki i wskazówki z g³osu serca. Moi bracia i siostry dowiaduj¹ siê, co to znaczy
budowaæ pozytywn¹ komunikacjê, wprowadzaæ jednoæ miêdzy pracownikami
zak³adu i znajdowaæ w³aciwy sposób mylenia, który bazuje na tym, ¿e myli
pracowników decyduj¹ o wzrocie lub upadku danego zak³adu pracy. G³os serca
naucza przeze mnie Kazania na Górze nie tylko wed³ug s³ów, które znajduj¹ siê
w Biblii. G³os serca otwiera przeze mnie s³owa Kazania na Górze i pokazuje
w ten sposób odpowiedzialnym w Zak³adach Chrystusowych, co znacz¹ zawarto-
ci s³ów Kazania na Górze. My s³owem my w³¹czam siebie w szeregi ro-
dzeñstwa, w szeregi nastêpców Nazareñczyka zaczêlimy dok³adaæ codziennie
wszelkich starañ, aby stawa³a siê wola Pana, a królestwo Bo¿e w coraz wiêk-
szym stopniu ogarnia³o ziemiê.
Jest jeszcze wiele do przekazania i wiele do zrobienia, a¿ Kazanie na Górze
bêdzie wype³niane we wszystkich szczegó³ach we wszystkich zakresach ¿ycia:
w rodzinie, we wspólnym ¿yciu z przyjació³mi, w prawid³owych rozmowach
z klientami i interesantami. G³os serca bêdzie jeszcze naucza³ przeze mnie wielu
szczegó³ów, na przyk³ad, co to znaczy przynosiæ wiatu zdrowe po¿ywienie
i zdrowy sposób ¿ycia; jak promieniowanie cia³ niebieskich wp³ywa na najró¿-
niejsze gatunki rolin; kiedy powinno siê siaæ i sadziæ i jak nale¿y przygotowywaæ
ziemiê; tego, ¿e cia³a niebieskie i ¿ywio³y znajduj¹ siê w komunikacji z wszystki-
___________________________________________________________________________
Pismo Prawdy Prorok nr
1
Strona 4
mi nasionami i z ka¿dym gatunkiem rolin; na co powinni zwracaæ uwagê rolni-
cy; jak powinni pracowaæ piekarze i jak powinna byæ przygotowywana ¿ywnoæ,
¿eby cz³owiek by³ zdrowy i zdrowy pozosta³. U boku powstaj¹cej generacji jesz-
cze wiele jest do zrobienia dla proroka. Jesieñ jest zatem dla mnie, narzêdzia
Boga, twórczym czasem, w którym mo¿na daæ jeszcze wiêcej m¹droci ze ró-
d³a boskiej M¹droci.
Pytanie przyjaciela Chrystusa:
Oznacza to, ¿e pokazujesz ludziom, nam wszystkim, jak za³o¿yciel czy to
duchowej wspólnoty, czy jakiego przedsiêbiorstwa lub partii politycznej nadal
prowadz¹c i wspieraj¹c, udziela kolejnej generacji pomocy i wskazówek. W twoim
przypadku oznacza to jeszcze dodatkowo, ¿e Duch Chrystusa Bo¿ego jest inicja-
torem i przewodnikiem ¯ycia Uniwersalnego.
Odpowied proroka:
Mówisz o za³o¿ycielu. Tego s³owa nie chcia³abym odnosiæ do siebie, gdy¿
dzie³o Boga jest tylko dzie³em niebios i nie opiera siê na ¿adnej osobie, bez wzglê-
du na to, jak by³aby nazywana w tym wiecie: osobistoci¹ czy za³o¿ycielem.
Nigdy nie nazwê siebie, cz³owieka, za³o¿ycielk¹, gdy¿ by³oby to wtedy dzie³em
cz³owieka, które kiedy przeminie.
Dzie³o Boga jest ska³¹ Chrystusa. Ten, kto buduje na skale, jest wspó³budow-
niczym królestwa Bo¿ego na ziemi; ska³a jest fundamentem. To jest Chrystus.
Poniewa¿ wiat duchowy nie mówi jêzykiem ludzkim, potrzebuje instrumen-
tu. Zosta³am przygotowana przez wiat duchowy jako instrument. To przygoto-
wanie by³o dla mnie jako cz³owieka trudnym czasem, gdy¿ stale musia³am pod-
porz¹dkowywaæ moj¹ ludzk¹ wolê woli Boga, sk³aniaæ siê wiêc w pokorze przed
Tym, który wie o wszystkich rzeczach, który potrzebuje instrumentu, a nie zapa-
trzonego w siebie cz³owieka. Dopiero gdy po latach zda³am egzamin na instru-
ment Boga, m¹dry Duch wys³a³ mnie do ludzi. Nie jestem zatem ¿adnym za³o¿y-
cielem. Fundament dzie³a Bo¿ego spoczywa na skale, na Chrystusie.
Na wiecie mamy oczywicie za³o¿ycieli jakich przedsiêbiorstw, partii poli-
tycznych, zwi¹zków albo instytucji kocielnych, którzy og³aszaj¹ siebie za³o¿y-
cielami i przedstawicielami danej instytucji. Najczêciej potem jest tak, ¿e za³o-
¿yciel, który wypracowa³ sobie pozycjê, niechêtnie wypuszcza to z r¹k, gdy¿ jest
to jego dzie³o. Rzadko przygotowuje nastêpców, gdy¿ ¿yje w strachu, ¿e mogliby
oni odebraæ mu jego pozycjê.
___________________________________________________________________________
Pismo Prawdy Prorok nr
1
Strona 5
Tak wiêc czêsto w polityce, w gospodarce, a tak¿e w instytucjach kocielnych
lub innych wspólnotach za³o¿yciele tych organów zatrzymuj¹ dla siebie w³adzê
i g³os decyduj¹cy a¿ do pónej staroci. Czêsto daj¹ wskazówki, których nie mo¿e
poj¹æ nastêpne pokolenie, gdy¿ czas ze swoimi rozpoznaniami poszed³ naprzód.
Aby utrzymaæ w rêkach ster rz¹du wielu przywódców przyjmuje agresywn¹,
dyktatorsk¹ postawê, nie dopuszczaj¹c ¿adnych dobrych rad, które ewentualnie
pochodz¹ od m³odszej generacji, maj¹cej inny obraz wiata.
Upór takich osobistoci mo¿e, w zale¿noci od warunków, doprowadziæ do
upadku ich dzie³o, instytucjê albo wspólnotê. Mylê tu o Marcinie Lutrze, który
w swoich tezach z pewnoci¹ chcia³ czego innego ni¿ to, czego wymaga³, co
praktykowa³ i co przekazywa³ dalej, w okresie swojej staroci, w okresach upo-
ru, nieugiêtej postawy, która by³a ukszta³towana przez rozczarowanie i rezygna-
cjê. Przyk³adem jest tak¿e tak zwany ojciec wiêty, papie¿ Kocio³a katolic-
kiego. Stary cz³owiek, znajduj¹cy siê w swojej zimie. Czy by³by w stanie s³u-
¿yæ jako rzecznik swojej instytucji, gdyby nie by³ podtrzymywany i stymulowany
przez lekarzy i otoczony, i wspierany przez kardyna³ów?
To jest czêsto smutny obraz, kiedy starzy ludzie, prze¿ywaj¹cy swoj¹ zimê,
nie spogl¹daj¹ w lustro i nie schodz¹ ze sceny zdarzeñ. Z kolei ten, kto w lecie
swojego ¿ycia wykszta³ci³ i przygotowywa³ nowe pokolenie, jesieni¹ mo¿e prze-
kazaæ ster nastêpcom i usuwaj¹c siê na bok wspieraæ ich i pomagaæ im. Jest to
jednak mo¿liwe tylko wtedy, kiedy Duch Bo¿y mo¿e natchn¹æ cz³owieka i tylko
we wspólnocie, której cz³onkowie nie s¹ ukierunkowani na cz³owieka, na osobi-
stoæ, ale wszyscy kieruj¹ siê na Jednego, na Chrystusa.
Chrystus Bo¿y jest wiêc ska³¹ dzie³a ¯ycia Uniwersalnego, które ca³y czas
niesie w wiat prawid³owoci mi³oci i m¹droci Bo¿ej poprzez instrument, któ-
rym wolno mi byæ, a który On nazywa swoj¹ prorokini¹. Na koñcu swojego Ka-
zania na Górze Jezus mówi³ o czynie. Prawid³owy, zgodny z nauk¹ Jezusa czyn
jest w coraz wiêkszym stopniu praktykowany w Zak³adach Chrystusowych po-
dobnie katolicki lub ewangelicki zak³ad powinien stosowaæ nauki katolicyzmu albo
protestantyzmu. Ten, kto siebie nazywa chrzecijaninem, powinien te¿ myleæ,
mówiæ i postêpowaæ zgodnie z nauk¹ Jezusa z Nazaretu. Nauka Jezusa, uniwer-
salnego Ducha, to prawid³owoci Kazania na Górze, których naucza³ i naucza
g³os serca, Duch Chrystusa Bo¿ego, któr¹ krok za krokiem wype³nia niewielka
wspólnota, nastêpne pokolenie ¯ycia Uniwersalnego, która wziê³a ster w swoje
rêce, z któr¹ bêdê nadal sterowaæ tak d³ugo, jak d³ugo bêdzie sobie tego ¿yczy³
Odwieczny. Chrystus Bo¿y pozostaje inicjatorem i przewodnikiem, ¿yciem
w Duchu Bo¿ym w ¯yciu Uniwersalnym.
___________________________________________________________________________
Pismo Prawdy Prorok nr
1
[ Pobierz całość w formacie PDF ]