Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazje Państwowej Inspekcji Pracy, teczka specjalisty ds. BHP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wydawnictwo ,,Wiedza i Praktyka” sp. z o.o.
ISSN 1734-9036
SPECJALISTA ds. BHP
Nr 10
Sierpień 2006
Dokumentacja bhp
Proba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Pastwowej Inspekcji Pracy
*
A
Nr rejestru........................................
Inspektor pracy
Okrgowego Inspektoratu Pracy
Pastwowej Inspekcji Pracy
w...........................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
(adres)
B
C
D
Zwracam si z prob o uchylenie niej wymienionych decyzji zawartych w nakazie numer.........................................
z dnia........................................ r.:
E
decyzja numer........................................., o treci......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................,
z powodu.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................,
F
G
decyzja numer........................................., o treci......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................,
z powodu.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................,
H
I
decyzja numer........................................., o treci......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................,
z powodu.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
....................................................................... ........................................................................
(piecz i podpis pracodawcy lub osoby upowanionej (miejscowo i data)
do skadania owiadcze w jego imieniu)
Ź
*
– jeeli pracodawca nie zgadza si z zarzdzeniem inspektora pracy zawartym w nakazie/decyzji, moe w terminie 14 dni od dnia dorczenia
nakazu odwoa si do waciwego terytorialnie okrgowego inspektora pracy w celu zmiany lub uchylenia nakazu w caoci lub czci
Ż
Prenumeratę „SPECJALISTY ds. BHP” zamówisz faksem: 0 22 617 60 10, e-mailem: specjalistadsbhp@wip.pl lub pocztą: Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
Wydawnictwo ,,Wiedza i Praktyka” sp. z o.o.
ISSN 1734-9036
Dokumentacja bhp
SPECJALISTA ds. BHP
Nr 10
Sierpień 2006
A
Proba o zmian terminu realizacji decyzji inspektora pracy Pastwowej Inspekcji Pracy
B
Nr rejestru........................................
Inspektor pracy
Okrgowego Inspektoratu Pracy
Pastwowej Inspekcji Pracy
w...........................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
(adres)
C
D
E
Zwracam si z prob o zamian terminu realizacji niej wymienionych decyzji zawartych w nakazie numer..............
z dnia........................................ r.:
F
decyzja numer........................................., do dnia........................................ r., z powodu.........................................
...................................................................................................................................................................................,
G
decyzja numer........................................., do dnia........................................ r., z powodu.........................................
...................................................................................................................................................................................,
decyzja numer........................................., do dnia........................................ r., z powodu.........................................
....................................................................................................................................................................................
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
....................................................................... ........................................................................
(piecz i podpis pracodawcy lub osoby upowanionej (miejscowo i data)
do skadania owiadcze w jego imieniu)
Prenumeratę „SPECJALISTY ds. BHP” zamówisz faksem: 0 22 617 60 10, e-mailem: specjalistadsbhp@wip.pl lub pocztą: Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
[ Pobierz całość w formacie PDF ]