Proste konstrukcje lampowe audio (Tatuś A.), Elektronika

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Spis treści3W stęp.............................................................................................................................. 61. Wyposażenie warsztatu..........................................................................................71.1.N a rzę d z ia....................................................................................................................................... 81.1.1.1.1.2.1.1.3.1.2.Warsztat mechaniczny.............................................................................................................8Warsztat elektryczny............................................................................................................... 9Przyrządy pomiarowe............................................................................................................10Z asilacz n ap ięcia p rz e m ie n n e g o ............................................................................................ 101.2.1. Zasada działania......................................................................................................................111.2.2. M ontaż...................................................................................................................................... 121.2.3. Uruchomienie............................................................................................................................ 131.2.4. Zestawienie elem entów ........................................................................................................... 131.3.Z a sila cz n ap ięcia a n o d o w e g o .................................................................................................141.3.1. Zasada działania..................................................................................................................... 141.3.2. M ontaż...................................................................................................................................... 171.3.3. Uruchomienie.......................................................................................................................... 171.3.4. Zestawienie elem entów.............................................................181.3.5. Obwód drukowany..................................................................................................................191.4.P ły tk a p ro to ty p o w a ...................................................................................................................201.4.1. Zasada działania.....................................................................................................................201.4.2. M ontaż..................................................................................................................................... 211.4.3. Zestawienie elem entów......................................................................................................... 221.4.4.Obwód drukowany.................................................................................................................221.5.P ro sty tester la m p ...................................................................................................................... 232. Opisy konstrukcji...................................................................................................292.1.W zm a c n iac z 2 x 1,5 W S E n a la m p ach E C L 8 2 ............................................................. 30Zasada działania.....................................................................................................................30M ontaż..................................................................................................................................... 33Uruchomienie..........................................................................................................................38Pomiary parametrów w zm acniacza.................................................................................... 40Zestawienie elem entów .........................................................................................................442.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.2.W z m a c n ia c z 2 x 1,5 W S E n a la m p ach E L 9 5 , E C 9 2 .................................................. 44Zasada działania.................................................................................................................... 44M ontaż..................................................................................................................................... 47U ruchom ienie......................................................................................................................... 51Pomiary parametrów w zm acniacza.................................................................................... 52Zestawienie elem entów .........................................................................................................55Obwód drukowany.................................................................................................................562.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.4Spis treści2.3. W zm acniacz 2 x 2,5 W SE na lam pach E C L 8 6 ............................................................562.3.1. Zasada działania................................................................................................................ 572.3.2. Montaż................................................................................................................................ 602.3.3. Uruchomienie..................................................................................................................... 652.3.4. Pomiary parametrów wzmacniacza................................................................................. 662.3.5. Zestawienie elementów..................................................................................................... 672.3.6.2.4.Obwód drukowany.............................................................................................................68W zm acniacz 2 x 3,0 W SE na lam pach 6 m n - E B /6 H 2 r i- E B .................................69Zasada działania................................................................................................................ 69Montaż................................................................................................................................ 72Uruchomienie.....................................................................................................................76Pomiary parametrów wzmacniacza.................................................................................78Zestawienie elementów.....................................................................................................79Obwód drukowany............................................................................................................ 802.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.2.4.6.2.5.W zm acniacz 2 x 3,0 W SE na lam pach E B L 21/E F 22.................................................81812.5.1. Zasada działania.....................................................................2.5.2. Montaż................................................................................................................................. 832.5.3. Uruchomienie......................................................................................................................892.5.4.Pomiary parametrów wzmacniacza................................................................................ 902.5.5. Zestawienie elementów..................................................................................................... 912.6. W zm acniacz 2 x 4 W SE na lam pach EL84, E C C 8 3 .................................................. 922.6.1. Zasada działania.................................................................................................................922.6.2. Montaż.................................................................................................................................952.6.3. Uruchomienie..................................................................................................................... 992.6.4. Pomiary parametrów wzmacniacza............................................................................... 1002.6.5. Zestawienie elementów................................................1012.6.6. Obwód drukowany........................................................................................................... 1022.7. W zm acniacz 2 x 4 W SE na lam pach 6V6, 6 S L 7 ......................................................1032.7.1. Zasada działania.............................................................................................................. 1032.7.2. Montaż...............................................................................................................................1062.7.3.2.7.4.2.7.5.2.7.6.2.8.Uruchomienie................................................................................................................... 109Pomiary parametrów wzmacniacza............................................................................... 111Zestawienie elementów................................................................................................... 112Obwód drukowany...........................................................................................................113W zm acniacz 2 x 6 W PP na lam pach P C L 8 6 ............................................................. 114Zasada działania.............................................................................................................. 114Montaż..............................................................................................................................117Uruchomienie................................................................................................................... 121Pomiary parametrów wzmacniacza...............................................................................123Zestawienie elementów...................................................................................................124Obwód drukowany.......................................................................................................... 1252.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.8.5.2.8.6.Spis treści52.9.Wzmacniacz 2x9 WP Pna lampach 6V6, 6SL7................................................125Zasada działania............................................................................................................126Montaż............................................................................................................................129Uruchomienie.................................................................................................................134Pomiary parametrów wzmacniacza.............................................................................135Zestawienie elementów................................................................................................ 136Obwód drukowany........................................................................................................ 1392.9.1.2.9.2.2.9.3.2.9.4.2.9.5.2.9.6.2.10. Wzmacniacz 2 x 12 WP Pna lampach EL84, ECC83........................................ 1392.10.1.2.10.2.2.10.3.2.10.4.2.10.5.2.10.6.Zasada działania............................................................................................................139Montaż............................................................................................................................142Uruchomienie................................................................................................................ 145Pomiary parametrów wzmacniacza.............................................................................147Zestawienie elementów................................................................................................ 148Obwód drukowany........................................................................................................1503. Układy pomocnicze.............................................................................................1513.1.3.2.Filtr zasilania......................................................................................................... 152Opóźnione załączanie zasilania............................................................................ 154Opóźnione załączanie, wersja 555.............................................................................. 155Opóźnione załączanie, wersja 4541........................................................................... 1583.2.1.3.2.2.Dodatek. Przykładowe karty katalogowe lamp.................................................. 161Literatura.............................................................................................................................225Z końcem lat sześćdziesiątych lam py praktycznie ustąpiły m iejsca tranzystorom .Zakończyła się trw ająca kilkadziesiąt lat era „próżni” , podczas której doskonalonokonstrukcje i param etry osiągane przez przyrząd próżniow. Lam py pozostały je d y ­nie w niszow ych zastosow aniach, gdzie półprzew odniki nie sprostały w ym aganiom(stopnie końcow e dużej m ocy nadajników radiow ych) lub są m ocno zakorzenio­ne (w zm acniacze gitarow e). W X X I w ieku lam py przeżyw ają renesans - przedew szystkim za spraw ą układów audio. W iele firm w znaw ia i rozw ija produkcję naj­częściej używ anych typów, na rynek trafiają także zapasy lam p - części zam ien­nych używ anych w sprzęcie m ilitarnym .D laczego w ięc nie w ykorzystać pow stałej sytuacji, odryw ając się na m om ent (lubna chw ilkę dłuuuużej) od procesorów , układów program ow alnych i całej now oczes­nej elektroniki i nie spróbow ać sił w budow ie w łasnych konstrukcji lam pow ych?Z achęcam gorąco, m am nadzieję, Czytelniku, że książka, którą w łaśnie m asz w rę­kach, pozw oli zainteresow ać C ię lam pow ym hobby.D ołożyłem w szelkich starań, aby książka była praktycznym przew odnikiem poprostych konstrukcjach lam pow ych audio; jeżeli założenie udało się spełnić cho­ciaż w części, za jak iś czas na Tw oim biurku stanie mały, słabow ity, o skrom nymwyglądzie, ale zrobiony w łasnym i rękam i w zm acniacz lam powy. M oże rozczarujeparam etram i, a m oże jed n ak zachęci do dalszego rozw ijania w łasnych konstrukcji- czego serdecznie życzę.N ie m ogę niestety zagw arantow ać, że urucham ianie odbędzie się bez problem ów .K ażdy opisany w książce układ został zm ontowany, uruchom iony i w szechstronnieprzetestow any, jed n ak że ze w zględu na m ożliw ość stosow ania różnych elem entówosiągnięte w yniki m ogą się znacznie różnić - oby były lepsze. Z apew ne każdejkonstrukcji m ożna pośw ięcić trochę czasu i spróbow ać ją udoskonalić. P olecam sa­m odzielne eksperym enty.N ie staw iam specjalnych w ym ogów przed rozpoczęciem budow y opisyw anychkonstrukcji, trzeba m ieć jed yn ie podstaw ow e dośw iadczenie w m ontażu i urucha­m ianiu urządzeń elektronicznych oraz uzupełnić w iedzę z zakresu teorii lam p, którącelow o w książce pom inięto.W zory płytek drukow anych zam ieszczonych w książce m ożna pobraćze strony internetow ej [ Pobierz całość w formacie PDF ]