Prostowanie ramy podwozia(2), Technika samochodowa, Scania multi

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
11:01-02
Wydanie 2
pl
Prostowanie ramy podwozia
Poniższy opis dotyczy wyłącznie ram podwozi Scania.
Naczepa i nadwozie mogą być wykonane z materiałów,
których nie wolno ogrzewać lub prostować w sposób tutaj
opisany.
1 713 834
Scania CV AB 2003, Sweden
Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie
Przyczyny.................................................................3
Odkształcenie .........................................................4
Nadwozie.................................................................7
Wytrzymałość na zmęczenie .................................8
Sprzęt
................................................................................11
Ogrzewanie
Właściwości stali...................................................12
Prostowanie z zastosowaniem ciepła .................13
Efekt kurczenia wskutek ogrzewania ................14
Naprężenia szczątkowe i zmęczenie ..................16
Zbyt duża korekta................................................16
Pomiary
Pomiary ramy........................................................18
Przykład wypełnionego formularza testu
ramy w wypadku zgięcia poziomego (w
płaszczyźnie ramy) ...............................................20
Zgięcie poziome (w płaszczyźnie ramy)............21
Przykład wypełnionego formularza testu
ramy w wypadku zgięcia pionowego..................22
Zgięcie pionowe (w płaszczyźnie
prostopadłej do płaszczyzny ramy) ....................23
Przykład wypełnionego formularza dla
skręcenia................................................................26
Skręcenie...............................................................27
Pomiar ugięcia resoru ..........................................28
Przemieszczenie ukośne ......................................29
Odkształcenie miejscowe ....................................29
Przód ramy pochylony w jedną stronę...............30
Prostowanie
Czynności przygotowawcze do prostowania.....31
Dystans..................................................................31
Haki ramy..............................................................32
Kotew do siłownika roboczego i
podporowego........................................................33
Hydrauliczna prasa pionowa ..............................36
Pompy hydrauliczne.............................................37
Miejsce działania sił prostowania.......................38
Prostowanie różnego rodzaju uszkodzeń..........40
Czynności po wyprostowaniu
................................................................................48
Uwagi
................................................................................49
Formularz testu ramy
................................................................................51
2
Scania CV AB 2003, Sweden
11:01-02
 Wprowadzenie
Wprowadzenie
Przyczyny
Wszystkie belki i elementy konstrukcji
poddane jakiemukolwiek obciążeniu
ulegają odkształceniu. Jeśli obciążenie nie
było zbyt duże, obciążone części wracają do
pierwotnego kształtu po usunięciu
obciążenia. Nazywamy to odkształceniem
sprężystym. Jeśli obciążenie jest większe niż
granica sprężystości materiału,
odkształcenie będzie trwałe. Nazywamy to
odkształceniem plastycznym.
Asymetryczne obciążenie np. przez
zbiorniki paliwa lub nadwozie może
powodować że rama wygląda na
odkształconą nawet, jeśli wszystko jest
w porządku. Różnice ugięcia resorów
również mogą wywoływać takie wrażenie.
Naprężenie i zmęczenie spowodowane
nieprawidłową konstrukcją nadwozia
również mogą mieć taki wpływ na ramę.
Nawet w stanie nieobciążonym
i nieruchomym rama podwozia poddana
jest działaniu sił powstałych wskutek
działania masy kabiny i nadwozia. Siły te
powodują odkształcenie sprężyste belek
ramy i skręcenie ramy.
WAŻNE!
Jeśli rama podwozia wygląda na
wykrzywioną, rozpocznij od sprawdzenia,
czy źródłem problemu jest rzeczywiście
rama. Usuń nadwozie. Nie prostuj ramy
w celu usunięcia innych problemów.
Ramy podwozi charakteryzują się dużą
wytrzymałością na zginanie pionowe.
Występujące wtedy wygięcie nie ma zatem
znaczenia, nawet gdy ciężarówka jest
załadowana. Jednak rama podwozia jest tak
skonstruowana, że stosunkowo łatwo ulega
skręcaniu.
11:01-02
Scania CV AB 2003, Sweden
3
Wprowadzenie
Odkształcenie
Każdy z głównych przedstawionych tutaj
rodzajów odkształcenia plastycznego może
występować osobno. Zazwyczaj jednak
uszkodzenie obejmuje kombinację dwóch
lub więcej głównych typów odkształceń.
Zgięcie poziome
Zgięcie poziome to najczęściej występujący
rodzaj odkształcenia. Zazwyczaj jest
spowodowany działaniem sił bocznych, ale
może również być wywołany działaniem sił
ukośnych.
Jeśli podłużnica jest zgięta w pionie, jest
prawdopodobnie również zgięta w poziomie.
Zgięcie podłużnicy zazwyczaj pociąga za
sobą przemieszczenie poprzeczek ramy.
Mocowania poprzeczek zostają odkształcone
w taki sam sposób, jak w przypadku
odkształcenia ukośnego.
Zgięcie pionowe
Zgięcie pionowe jest zazwyczaj
spowodowane działaniem sił pionowych, ale
może być także wywołane skręceniem.
Rama zgięta w pionie jest zazwyczaj również
skręcona.
WAŻNE!
Jeśli rama jest zgięta pionowo,
zawsze sprawdzaj, czy jest również skręcona.
Jeśli tak: Skoryguj odkształcenie pionowe
przed przystąpieniem do korekty skręcenia.
4
Scania CV AB 2003, Sweden
11:01-02
Wprowadzenie
Skręcenie
Rama jest skręcona, jeśli podłużnice są
proste, ale nie leżą w tej samej płaszczyźnie.
Poprzeczki znajdujące się najdalej od osi
symetrii są poddane największym
naprężeniom i zmęczeniu i często ulegają
odkształceniu.
Poprzeczki znajdujące się najbliżej osi
symetrii poddane są skręcaniu. Poprzeczki
ramy, podobnie jak podłużnice to profile
o przekroju otwartym. Spotyka się także
przekrój skrzynkowy, np. niektóre
poprzeczki wózka napędowego. Te elementy
o przekroju otwartym ulegają skręceniu, nie
zostają jednak trwale odkształcone.
Elementy o przekroju skrzynkowym mogą
występować w nadwoziu. Przekrój
skrzynkowy daje dużą odporność na
skręcanie i w wyniku działania sił skrętnych
mogą ulec trwałemu odkształceniu lub
złamaniu. Porównaj zachowanie części
wewnętrznej i zewnętrznej pudełka zapałek.
11:01-02
Scania CV AB 2003, Sweden
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]