Protokół do wykonania zadań na ćwiczeniach ssaki, WYKŁADY itp, Zoologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Protokół do wykonania zadań na ćwiczeniach –SSAKI
Zadanie -1. topografia ciała myszy.
Obejrzyj dokładnie otrzymany preparat. Po ułoŜeniu myszy na boku zrób jej zdjęcie za
pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego. Przenieś zdjęcie do komputera, a następnie w
programie Powerpoint lub AdobePhoroshop opisz go zaznaczając strzałkami: włosy
zatokowe, łuski na ogonie, małŜowinę uszną, oko, stopy (wpisz ile funkcjonalnych palców
zwierzę ma w stopie kończyn przednich, a ile tylnych).
Zadanie – 2. Sekcja myszy.
UłóŜ preparat brzuszną strona do góry. Zlokalizuj sutki piersiowe i pachwinowe. Wykonaj
sekcję korzystając z zamieszczonych poniŜej fotografii. Zrób analogiczne zdjęcia, a następnie
przenieś je do komputera. W programie Powerpoint lub AdobePhoroshop wprowadź
oznaczenia, nazywając te narządy, które zaznaczone zostały białymi polami na poniŜszych
zdjęciach (od 2 do 5). Zwróć uwagę, Ŝe na zdjęciu 5 oznaczone są tylko narządy Ŝeńskiego
układu rozrodczego.
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
Zadanie 3 –
Wykorzystanie technik mikroskopii
ś
wietlnej do analizy budowy 3 typów
tkanek mi
ęś
niowych u ssaków.
Pod binokularem wypreparuj niewielki fragment mięśnia z uda, serca oraz wytnij fragment
naczynia krwionośnego z krezki. Przenieś je do kropli płynu fizjologicznego w kolejnych
„oczkach” godetki. Odciągnij płyn fizjologiczny za pomocą pipety (uwaŜaj, aby nie zassać
tkanek) i wymień go na kilka kropli roztworu formaliny. Utrwalaj tkanki ok. 15 minut.
Odciągnij utrwalacz (formalinę) i zalej tkanki roztworem soli fizjologicznej na ok. 3 min., a
następnie wymień go na roztwór Falloidyny Texas-Red. Inkubuj tkanki w barwniku ok. 20
min. Nanieś kroplę zalepiacza do preparatów fluorescencyjnych na szkiełko podstawowe i
umieść w niej preparat, który następnie zamknij pod szkiełkiem nakrywkowym. Pozostaw
preparat na ok. 10 minut do wyschnięcia. Poproś asystenta, aby wykonał z tobą zdjęcia przy
pomocy mikroskopu fluorescencyjnego.
Zadanie 4-
Budowa anatomiczna układów pokarmowego i rozrodczego (m
ę
skiego lub
Ŝ
e
ń
skiego).
UŜywając noŜyczek i pęset wypreparuj nie rozrywając wyŜej wymienione układy. RozłóŜ je
na kartce papieru, sfotografuj. Zdjęcia przenieś do komputera, a następnie opisz je uŜywając
jednego z edytorów obrazu (Powerpoint lub AdobePhoroshop). Obok nazwy narządu wpisz
informację o funkcji jaką pełni.
Zadanie 5 –
Charakterystyka wybranych grup ssaków – wykorzystanie zasobów
Internetu.
Zbierz z Internetu informacje dotyczące następujących ssaków: humbaka, butlonosa i uchatki.
Wypisz w punktach cechy dotyczące: ogólnej budowy morfologicznej, pokrycia ciała,
sposobu poruszani się, umieszczenia i funkcjonowania nozdrzy, sposobu odŜywiania się
(budowa zębów), narządów zmysłów, rozmnaŜania się. Jakie cechy budowy tych zwierząt
umoŜliwiają im Ŝycie w środowisku wodnym? – przedstaw charakterystykę w kilku zdaniach
i poroś asystenta o zaliczenie zadania.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]