Protokół kontroli złomu, teczka specjalisty ds. BHP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ISSN 1734-9036
SPECJALISTA ds. BHP
Nr 13
Listopad 2006
www.specjalistadsbhp.pl
Dokumentacja bhp
........................................
(piecz pracodawcy)
A
B
Protokół kontroli złomu
C
r. około godziny...... na terenie...........................................................................
dokonano kontroli dostarczonej partii złomu metali.
2. Złom dostarczył....................................................................................................................................................
3. W złomie znajdowały si zbiorniki i drobne zamknite naczynia, które zostały przygotowane do
przetworzenia oraz zabezpieczone przed oblodzeniem zgodnie z wymogami odpowiednich Polskich Norm.
4. W złomie znaleziono podejrzany niebezpieczny przedmiot, który zabezpieczono. Nastpnie – około godziny
...... – powiadomiono o tym jednostk Policji w..................................................................................................
5. Dostarczona partia złomu nie zawiera niebezpiecznych materiałów. Po załadowaniu jej do kontenerów
i zaopatrzeniu w odpowiednie napisy została przekazana do przetworzenia do.................................................
Dn...................
......................
2.
D
3.
E
4.
F
5.
G
..............................................................................................................................................................................
(nazwa huty, centrali złomu lub innego odbiorcy)
H
Kontrol złomu przeprowadziła/przeprowadził........................................................ ........................................
(imi, nazwisko i stanowisko)
I
(podpis)
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
................................................................. ........................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby upowanionej (miejscowo i data)
do składania owiadcze w jego imieniu)
Ż
Prenumeratę „SPECJALISTY ds. BHP” zamówisz faksem: 0 22 617 60 10, e-mailem: specjalistadsbhp@wip.pl lub pocztą: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
Bezpłatny „Elektroniczny Serwis dla Specjalistów ds. bhp” zamówisz na naszej stronie internetowej: www.specjalistadsbhp.pl
1.
1.
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ISSN 1734-9036
Dokumentacja bhp
SPECJALISTA ds. BHP
Nr 13
Listopad 2006
www.specjalistadsbhp.pl
A
Protokół odbioru technicznego rusztowania
1. Numer rejestracyjny protokołu:...........................................................................................................................
2. Data odbioru rusztowania:...................................................................................................................................
3. Wykonawca montau rusztowania:......................................................................................................................
4. Uytkownik rusztowania (zleceniodawca montau):...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. Miejsce montau rusztowania i jego powierzchnia (objto):...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. Typ rusztowania:..................................................................................................................................................
7.
Dopuszczalna nono podestów roboczych: 1,5 kN/m
2
, 2 kN/m
2
, 2,5 kN/m
2
,..................................................
8. Wykonawca przekazał uytkownikowi nastpujce dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacj techniczn (statyk) rusztowania,
b) instrukcj eksploatacji rusztowania,
c) inne:...............................................................................................................................................................
B
C
D
E
7.
F
G
H
9. Wykonawca stwierdza, e rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest kompletne, zostało zmontowane
zgodnie ze sztuk budowlan, dokumentacj techniczno-eksploatacyjn (dawniej DTR) i instrukcj montau
wydan przez producenta oraz wymogami bhp. Monta wykonali uprawnieni montayci. Komisja
odbiorowa stwierdza, e rusztowanie nadaje si do eksploatacji bez uwag (owiadczenie).
I
J
10. Skład komisji odbiorowej:
............................................................................. – uytkownik..........................................................................
............................................................................. – uytkownik..........................................................................
............................................................................. – wykonawca..........................................................................
(imiona i nazwiska) (podpisy)
K
L
Ł
11. Data zgłoszenia rusztowania do demontau:.......................................................................................................
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ź
Ż
Prenumeratę „SPECJALISTY ds. BHP” zamówisz faksem: 0 22 617 60 10, e-mailem: specjalistadsbhp@wip.pl lub pocztą: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
Bezpłatny „Elektroniczny Serwis dla Specjalistów ds. bhp” zamówisz na naszej stronie internetowej: www.specjalistadsbhp.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]