Protokół kontrolny - statystyki dla fryzjerstwa, Artykuły z zakresu dezynfekcji, Fryzjerstwo i kosmetyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Informacja n.t.świadczeniausług w zakładach fryzjerskich,kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuaŜu z terenu województwawielkopolskiegopodkątemspełnianiawymagańsanitarnychrozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. (Dz.U.2004 r. Nr31, poz. 273) w okresie od 1.01.2008 r. do 30.10.2008 r.1. Działalność kontrolno – represyjnaTabela Nr 1.Rodzajdziałal.usługo-wejZakładyfryzjer.ZakładykosmetyczneZakładytatuaŜuZakładyodnowybiologicznejInnezakłady*Liczbaobiekt.skontr. w2008 r.LiczbkontroliLiczbadecyzjimerto-rycznychLiczbadecyzjiopłatowychLiczbanałoŜo-nychmandatówKwotanałoŜon.mandatówLiczbposta-now. onałoŜeniugrzywnyKwotanałoŜ.grzywieńLiczbazawiadomieńw trybie art.30 ust. o PIS1550841851285285006350044491130455428685131337767534192011531152362316626374188113003502400125501341410021007006400149Razem*zakłady, w którychświadczonesą łącznie więcej niŜ jedna z w/w usługW analizowanym okresie na terenie województwa wielkopolskiego skontrolowano2868 (63,7%) obiektów, przeprowadzono 3419 kontroli sanitarnych w tym 663 rekontrole,wydano 415 decyzji w tym152 merytorycznych i 263 opłatowych (dot. opłat za kontrolekwestionowane). NałoŜono 81 mandatów na kwotę 12550,00 zł, wydano 9 zawiadomieńw trybie art. 30 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 14 postanowień o nałoŜeniugrzywny na kwotę 6400,00 zł.2. Dostosowanie grup obiektów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia17 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 273)przedstawia tabela Nr 2.strona 1z 5Tabela Nr 2.RodzajdziałalnościusługowejLiczbaobiektów wg.ewidencjiLiczbaobiektówskontrolowanychw 2008 r.Liczbaprzeprowadzo-nych kontroliw 2008 r.Liczbaobiektówdostosow. dowymagańzawartych wobowiązującymrozp. M.Z.% obiektówdostosowanych wstosunku doobiektów skontr.w 2008 r.ZakładyfryzjerskieZakładykosmetyczneZakładytatuaŜuZakładyodnowybiologicznejInnezakłady*23976801154086344911550449113045542868184151313377675341915314449300539282398,898,981,898,797,398,4Razem*zakłady, w którychświadczonesą łącznie więcej niŜ jedna z w/w usługW 2008 r. na terenie województwa wielkopolskiego zewidencjonowano 2397zakładów fryzjerskich, 680 gabinetów kosmetycznych 11 zakładów tatuaŜu, 540 zakładówodnowy biologicznej, 863 innych zakładówświadczącychwięcej niŜ jedną z usługfryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej lub tatuaŜu. Do końca października2008 r. w ewidencji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych było łącznie 4491wszystkich wymienionych w tabeli Nr 2 grup obiektów. Tylko 1,6% zakładów spośródskontrolowanych w 2008 r. nie dostosowało się do wymagań zawartych w wyŜej cytowanymrozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakimpowinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuaŜu i odnowy biologicznej.W tabeli Nr 2 ujęto liczbę zakładów spełniających wymagania rozporządzeniaMinistra Zdrowia przede wszystkim pod względem technicznym.Wszystkiezakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej oraz inne zakłady,w których sąświadczonełącznie więcej niŜ jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznychitd.spełniające wymagania wyŜej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia posiadałym.in.wyodrębnione wejście do zakładu,wydzieloną szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług,wydzielone pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usługi zatrudnionych w zakładzie,strona 2z 5wydzielone miejsce lub pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymaniaczystości, wyposaŜone w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew lubzawór ze złączką do węŜa oraz wpust podłogowy z syfonem,wydzielone szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystejbielizny,wydzielone pojemniki do składowania brudnej bielizny,wydzielone kosze, w których gromadzone były odpady oraz miały zawarte umowy naodbiór tych odpadów.Prawidłowo przeprowadzały dezynfekcję sprzętu a sposób przechowywania czystychnarzędzi nie budził uwag słuŜb sanitarnych.Sterylizacjanarzędziprowadzonabyłaprawidłowo,równieŜsposóbichprzechowywania nie budził uwag słuŜb sanitarnych. Przy wykonywaniu usług mogącychpowodować naruszenie ciągłości tkanki stosowno wyłącznie jałowe materiały, któreprzechowywanebyływpakietachsterylizacyjnych.Postępowaniezodpadaminiebezpiecznymi było prawidłowe.W skontrolowanych grupach obiektów: fryzjerskichświadczonesą usługi w zakresieregeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów; zakładach kosmetycznych - regeneracji,pielęgnacji i upiększania ciała; zakładach odnowy biologicznej - regeneracji ciała poprzezćwiczeniafizyczne, opalanie i masaŜ; zakładach tatuaŜu – wprowadzania barwników do skórylubśluzówek;w grupie obiektów innych - przewaŜają zakłady fryzjersko-kosmetycznez solarium lub odnową biologiczną.SłuŜby sanitarne sporadycznie stwierdzały przeterminowaneśrodkidezynfekcyjne lubich brak. Uchybienia usuwane były na bieŜąco, często w takich przypadkach nie wystawianodecyzji merytorycznych lecz tylko opłatowe w trybie art. 36 ustawy o Państwowej InspekcjiSanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U.2006 Nr 122, poz.851 z późn. zm).3. Rodzaj prowadzonej sterylizacji w poszczególnych zakładach.Tabela Nr 3.RodzajdziałalnościusługowejZakładyfryzjerskieZakładykosmetyczneZakłady tatuaŜuZakładyodnowyLiczba obiektówskontrolowanychw 2008 r.SterylizatorkulkowyAutoklawChemicznaWykonywanaprzez firmęzewnętrzną15504491130440435021444077823451strona 3z 5biologicznejInne zakłady*55428683471103264413161839124Razem*zakłady, w którychświadczonesą łącznie więcej niŜ jedna z w/w usługW skontrolowanych w 2008 r. 1550zakładach fryzjerskich –w 404 (26,1%) stosujesię sterylizatory kulkowe, 440 (28,4%) prowadzi sterylizację w roztworach chemicznych,34 (2,2%) zleca sterylizację firmom zewnętrznym.Na skontrolowanych 449zakładów kosmetycznych -350 (77,9%) stosujesterylizatory kulkowe, 14 (3,1%) posiada autoklawy, 78 (17,4%) prowadzi sterylizacjęnarzędzi w roztworach chemicznych, 51 (11,3%) zleca sterylizację firmom zewnętrznym.W 11zakładach tatuaŜu- 2 (18,2%) posiadają sterylizatory kulkowe, 4 (36,4%)stosuje autoklawowanie narzędzi, 2 (18,2%) prowadzi sterylizację narzędzi w roztworachchemicznych.W skontrolowanych 304 zakładachodnowy biologicznejprowadzona jest główniedezynfekcja powierzchni przy pomocy dostępnychśrodkówdezynfekcyjnych.W grupieinnych zakładówskontrolowano 554 obiekty. W 347 (62,6%) stosowanebyły sterylizatory kulkowe, 26 (4,7%) posiadało autoklaw w 131( 23,6%) prowadzona byłasterylizacja w roztworach chemicznych, 39 (7,0%) zlecało sterylizację firmom zewnętrznym.We wszystkich grupach obiektów - łącznie w 2868 zakładach, w 1103 (38,4%)stosowano sterylizatory kulkowe, 44 (1,53 %) posiada autoklawy, 618 (21,5 %) prowadzisterylizację narzędzi w roztworach chemicznych a 124 (4,3%) zleca sterylizację firmomzewnętrznym.Podstawowym sposobem ochrony klientów przed zagroŜeniem przeniesienia choróbzakaźnych oraz bakteryjnych i grzybiczych w skontrolowanych zakładach, była dezynfekcjanarzędzi przy pomocy chemicznychśrodkówdezynfekcyjnych oraz dezynfekcja rąk,dezynfekcja skóry i powierzchni. Najczęściej stosowanymśrodkiemdezynfekcyjnym dodezynfekcji narzędzi był Aldesan i Lysoformin 3000. Do dezynfekcji łóŜek w solariachstosowano m. in. San Clear Med., Incidur, Solar Guad. W skontrolowanych obiektach słuŜbysanitarne nie prowadzą oceny skuteczności dezynfekcji i sterylizacji narzędzi.Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych słuŜby sanitarne informowałypersonel zakładów, iŜ priorytetową metodą sterylizacji narzędzi wielokrotnego uŜytkunaruszających ciągłość tkanek jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w (autoklawach).Jedynie narzędzia wykonane z materiałów wraŜliwych na wysoką temperaturę i/lubstrona 4z 5wilgotność powinny być poddawane dezynfekcji wysokiego poziomu skuteczności przezzastosowanie preparatów o działaniu sporobójczym.Zwracano równieŜ uwagę na pranie i dezynfekcję bielizny (ręczników, peleryn,prześcieradeł). Odnotowano pojedyncze przypadki prania bielizny fryzjerskiej i kosmetycznejw mieszkaniu właściciela. Obecnie coraz częściej w zakładach stosowana jest bieliznafryzjerska i kosmetyczna jednorazowego uŜytku.Personelświadczącyusługi klientom zaopatrzony jest w odzieŜ ochronną i rękawiceochronne.4. Wnioski:1. Wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r.(Dz. U z 2004,Nr 31, poz.273) spełniają 2823 (98,4%) zakłady.2. Spośród skontrolowanych 2868 zakładów w 2008 r. 45 (1,6%) nie zostało dostosowanychdo wymogów wyŜej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r.3. Stan sanitarno – techniczny omawianej grupy obiektów sukcesywnie ulega poprawie,co związane jest z rosnącą konkurencyjnością na rynku usług oraz koniecznościąprzystosowania tych zakładów do przedmiotowego rozporządzenia.KierownikOddziału Higieny Komunalnejmgr Mariola BissingerRW/BSstrona 5z 5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]