protokol sprawdzenia ochrony przeciwpozarowej urzadze n i instalacji na placu budowy, Elektryka, Wzory ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROTOKÓŁ SKUTECZNOŚCI
OCHRONY PRZECIWPORAśENIOWEJ
URZĄDZEŃ I INSTALACJI NA PLACU BUDOWY
Nazwa Firmy
wykonującej
pomiary
Protokół nr
. . . . . . . . .
sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej
urządzeń i instalacji na placu budowy
z dnia . . . . . . . . . . . . . . . .
Zleceniodawca
(nazwa i adres): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiekt
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-C TN-S TN-C-S TT IT
Napięcie sieci zasil. :. . . .V Napięcie pomierzone: U
p
= . . . . . . . . [V]
Dane techniczne i wyniki pomiarów rozdzielnicy budowlanej
:
typ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr fabr.:. . . . . . . . . ., producent:. . . . . . . . . . . . . . . .
rodzaj zabezp.: . . . . . . . . . . . . . . . , I
n
:. . . . . . . . .[A], I
a
: . . . . . . . [A],
Z
s dop
: . . . . . . . . . . [
], Z
s pom
: . . . . . . . . . [
W
], wynik badania:. . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego róŜnicowoprądowego
:
typ: . . . . . . . . . , rodzaj: zwykły/selektywny, producent (kraj): . . . . . . .zasilane obwody . . . . . . .
I
n
:. . . . . . . . . . [A], I
n
: . . . . . . .[mA], wymagany czas wyłączenia . . . . . . . [ms], k: . . . . ,
I
n
pom: . . . . . . . . [mA], czas pomierzony: . . . . . . . . [ms], sprawdzenie działania
przyciskiem “TEST” wynik pozytywny/negatywny Ogólny wynik badania: pozytywny/negatywny
Wymagania dotyczące badanych urządzeń:
U
B
dop:. . . . . . . . . . . [V], R
E
dop: . . . . . . . . . [W]
W
Tabela wyników badań urządzeń
Lp. Symbol
Nazwa badanego
urządzenia
Napięcie
dotykowe
U
B
[V]
Rezystancja
uziemienia R
E
[
Zapewnia
skuteczność
tak/NIE
W
]
1
2
3
4
Sprawdzenie wyłącznika róŜnicowoprądowego zabezpieczającego np. gniazdo wtyczkowe
gdzie:
U
p
- napięcie sieci pomierzone
I
n
- prąd znamionowy urządz. zabezpieczającego
U
B
- napięcie dotyku pomierzone
I
a
- prąd zapewnjący samoczynne wyłączenie
U
B
dop - napięcie dotyku dopuszczalne
I
n
- znamionowy róŜnicowy prąd zadziałania
Z
S
pom - impedancja pętli zwarć.- zmierzona
I
n
pom - zmierzony róŜnicowy prąd zadziałania
Z
S
dop - impedancja pętli zwar. – dopuszczalna
k - krotność I
n
zapewniająca samoczyne
R
E
- zmierzona rezystancja uziemienia wyłączenie w wymaganym czasie
R
E
dop - dopuszczalna rezystancja uziemienia
Przyrządy pomiarowe:
Lp.
Nazwa przyrządu
Producent
Typ
Nr. fabr.
1
2
3
4
Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orzeczenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomiary przeprowadził: Protokół sprawdził: Protokół otrzymał:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ Pobierz całość w formacie PDF ]