protokoł ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, BHP, bhp dokumenty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
pieczątka pracodawcy
Protokół Nr
/
r.
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony:
...............................................................................................................
nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy
...............................................................................................................
adres siedziby pracodawcy
1)
NIP REGON PESEL
1)
...............................................................................................................
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy
kod PKD
2. Zespół powypadkowy w składzie:
1) ............................................................................................ ..........................................................................................
imię i nazwisko funkcja
2) ............................................................................................ ..........................................................................................
imię i nazwisko funkcja
dokonał w dniach od ....................................... do .................................... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy, jakiemu w dniu ................................................. o godzinie ............................................ uległ (a)
Pan (i) ................................................................................................................. imię ojca ............................................
urodzony(a) ..................................................... w ................................................................................................................
data miejscowość
zamieszkały(a) w ................ ........................................................ ............................................ ............... .................
kod pocztowy miejscowość ulica numer domu numer lokalu
....................................................................
PESEL NIP
2)
2)
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość poszkodowanego
zatrudniony(a) w ......................................................... na stanowisku ..........................................
komórka organizacyjna nazwa stanowiska kod zawodu
3)
3. Wypadek zgłosił(a) ...................................................................................................... w dniu .....................................
4. Ustalono następujące okoliczności wypadku:
4)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. Ustalono następujące przyczyny wypadku:
4)
-
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
-
stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
(wskazać
dowody)
:
4), 5)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
-
stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących
przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa
(wskazać dowody)
:
4)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
-
stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub
substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy
(wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych
substancji w organizmie – zamieścić informację o tym fakcie)
:
4)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. Skutki wypadku
(rodzaj i umiejscowienie urazu)
:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
7. Stwierdza się, że wypadek: JEST NIE JEST
6)
6)
6)
- wypadkiem przy pracy
- traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
co uzasadnia się następująco:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
6)
4)
8. Rodzaj wypadku:
6)
indywidualny zbiorowy śmiertelny ciężki powodujący czasową niezdolność do pracy
9. Wnioski i zalecenia profilaktyczne:
4)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
10. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku:
1) ........................................................................................... 2) ...........................................................................................
czytelny podpis
czytelny podpis
11. Protokół sporządzono:
......................................................
data
12. Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
13. Poszkodowanego / członka rodziny zapoznano z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia do
protokołu uwag i zastrzeżeń
(zgłoszone uwagi i zastrzeżenia należy dołączyć do protokołu).
6)
............................................................................................... ............................................. .............................................
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny data podpis
14. Protokół zatwierdzono:
............................................ ...............................................................................................
data podpis pracodawcy
15. Potwierdzenie odbioru protokołu:
..............................................................................................................................
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny
Data: doręczenia / przesłania protokołu:
6)
.......................................... ................................................................................
podpis / nr przesyłki poleconej
16. Wykaz załączników do protokołu:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
I.
POUCZENIE
Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu poszkodowanego pracownika, a w razie wypadku śmiertelnego,
uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwagi i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego
II.
– sądu pracy w .................................................................................................................. z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na
podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również
organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. Roszczenia ze stosunku pracy są wolne od opłat
sądowych.
W przypadku wykorzystania komputera do sporządzenia protokołu dopuszcza się wersję czarno-białą druku.
III.
1)
Jeżeli nie został nadany NIP lub REGON, podać PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
pracodawcy.
2)
Jeżeli nie został nadany numer PESEL lub NIP, podać numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
poszkodowanego.
Podać pełny kod zawodu (specjalności), tj. sześciocyfrowy symbol zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności.
Jeżeli zabraknie miejsca na druku, należy go uzupełnić kolejną stroną podpisaną przez członków zespołu powypadkowego.
Przez inne przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia rozumie się np. przepisy o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, przepisy
prawa geologicznego i górniczego, budowlanego, o ruchu drogowym.
Niepotrzebne skreślić.
3)
4)
5)
6)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]