Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z produkcją filmową(2), Organizacja produkcji filmowej i ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Mariusz Winiarski
Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej
z produkcją filmową 313[07].Z2.03
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Recenzenci:
mgr Radosław Kacperczyk
mgr Dariusz Janik
Opracowanie redakcyjne:
mgr Mariusz Winiarski
Konsultacja:
mgr inŜ. Jacek Szydłowski
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 313[07].Z2.03
Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z produkcją filmową, zawartego
w modułowym programie nauczania dla zawodu technik organizacji produkcji filmowej
i telewizyjnej.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
3
2.
Wymagania wstępne
4
3.
Cele kształcenia
5
4.
Materiał nauczania
6
4.1.
Wybrane sposoby finansowania polskiej produkcji filmowej, dotacje,
poŜyczki i poręczenia z PISF
6
4.1.1.
Materiał nauczania
6
4.1.2.
Pytania sprawdzające
16
4.1.3.
Ćwiczenia
16
4.1.4.
Sprawdzian postępów
17
4.2. Dotacje z innych jednostek sektora publicznego i poza publicznego
18
4.2.1.
Materiał nauczania
18
4.2.2.
Pytania sprawdzające
22
4.2.3.
Ćwiczenia
22
4.2.4.
Sprawdzian postępów
23
4.3. Udziały koprodukcyjne
24
4.3.1. Materiał nauczania
24
4.3.2. Pytania sprawdzające
28
4.3.3. Ćwiczenia
28
4.3.4. Sprawdzian postępów
29
4.4. Kredyt bankowy, sponsoring, darowizna, przedsprzedaŜ praw, budŜet
filmu
30
4.4.1. Materiał nauczania
30
4.4.2. Pytania sprawdzające
59
4.4.3. Ćwiczenia
59
4.4.4. Sprawdzian postępów
60
5. Sprawdzian osiągnięć
61
6. Literatura
66
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o przygotowaniu i organizacji
produkcji filmu fabularnego.
W poradniku zamieszczono:
1.
Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś
mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej.
2.
Cele kształcenia realizowane w tej jednostce modułowej.
3.
Materiał nauczania umoŜliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń
i zaliczenia sprawdzianu. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz
inne źródła informacji.
4.
Ćwiczenia.
5.
Przykłady zadań oraz zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy
i umiejętności z zakresu całej jednostki.
6.
Wykaz literatury.
Wykonując sprawdzian postępów powinieneś dokonać wyboru wszystkich poprawnych
odpowiedzi (pytanie moŜe zawierać jedną, dwie, lub trzy poprawne odpowiedzi, podobnie jak
to jest na egzaminie państwowym). JeŜeli masz trudność ze zrozumieniem tematu lub
ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualnie sprawdzenie,
czy dobrze wykonujesz daną czynność.
313[07].Z2
Organizacja produkcji
filmowej
313[07].Z2.01
Planowanie produkcji filmu
fabularnego
313[07].Z2.02
Przygotowanie i organizacja
produkcji filmu fabularnego
313[07].Z2.03
Prowadzenie dokumentacji
finansowej związanej
z produkcją filmową
Schemat układu jednostek modułowych
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
2. WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
-
dokonywać analizy scenariusza pod kątem przygotowania materiałów i dokumentów
produkcyjnych takich jak: scenopis, teczka obiektów, wykaz środków inscenizacyjnych,
dokumentacja scenograficzna, plan nakładów na BHP, plan realizacji zdjęć
niebezpiecznych lub/i z udziałem efektów specjalnych,
-
sporządzać harmonogram prac w poszczególnych pionach realizatorskich grupy
produkcyjnej z wyznaczeniem konkretnych zadań,
-
wykonywać, we współpracy z kierownikiem produkcji, kalendarzowy plan zdjęć filmu
fabularnego oraz plan zdjęć kaŜdego innego rodzaju filmu (dokumentalnego,
animowanego, reklamowego, eksperymentalnego),
-
wykonywać, we współpracy z kierownikiem produkcji, szczegółowy plan filmu
zawierający: podstawowe dane filmu ze wskaźnikami produkcyjnymi, plan całej
produkcji z harmonogramem i wykazem obiektów zdjęciowych,
-
charakteryzować system pracy w produkcji filmowej,
-
wyjaśniać zakres kaŜdego z zawodów filmowych,
-
określać kwalifikacje zawodowe twórców i współtwórców filmu,
-
rozróŜniać zakresy obowiązków w poszczególnych zawodach, w róŜnych etapach
produkcji filmowej.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]