Prowadzenie działalności gospodarczej -rejestracja, AGH Mechatronika, mgr sem.2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Prowadzenie działalnościgospodarczej -rejestracjaPojęcie działalności gospodarczej•zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa,budowlana i usługowa oraz poszukiwanie,rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, a takżedziałalność zawodowa, wykonywana w sposóbzorganizowany i ciągły.Nazwa i zakres działalności•Nazwą firmy osoby fizycznej jest jej imię inazwisko.•wszystkieosobyfizyczneprowadząceindywidualnie działalność gospodarczą lubzawodową muszą w nazwie swojej firmyzamieścić swoje własne imię i nazwisko.•Dodatkowo, do celów łatwiejszej identyfikacjifirmy warto w nazwie zawrzeć informację oprofilu działalności lub inną unikalną nazwęWpis do ewidencji działalnościgospodarczej•zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej. CEIDGprowadzi w systemie teleinformatycznymminister właściwy do spraw gospodarki.Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jestidentyfikacja tożsamości osoby której wniosekdotyczy oraz podpisanie wniosku.Numer REGON załatwiamy w UrzędzieStatystycznym•numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotówgospodarki narodowej (numer REGON).•W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o naszej firmie:nazwa i adres siedziby oraz nazwisko i imiona oraz miejscezamieszkaniai identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL) właściciela,forma prawna i forma własności, wykonywana działalność, w tymrodzaj przeważającej działalności, data powstania, rozpoczęcia,zawieszenia, zakończenia działalności, nazwa organu rejestrowegolub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadanyprzez ten organ.•Numer REGON niezbędny w kontaktach z Urzędem Skarbowym iZakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz do zawierania umów zkontrahentamii w rozliczeniach z nimi. Numer REGON powinien byćtakże zamieszczany na pieczęciach firmowych i drukachurzędowych. [ Pobierz całość w formacie PDF ]