Prowadzenie ksi g, Studia, Rachunkowość

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROWADZENIE KSI
ġ
G RACHUNKOWYCH
Inwentaryzacja
Ogół czynno
Ļ
ci zmierzaj
Ģ
cych do ustalenia faktycznego stanu maj
Ģ
tku jednostki nazywa
si
ħ
inwentaryzacj
Ģ
.
Inwentaryzacja stanowi podstaw
ħ
do:

doprowadzenia danych wynikaj
Ģ
cych z ksi
Ģ
g rachunkowych do ich zgodno
Ļ
ci ze
stanem faktycznym,

rozliczenia osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki maj
Ģ
tku,

dokonania oceny gospodarczej przydatno
Ļ
ci składników maj
Ģ
tku jednostki,
przeciwdziałania nieprawidłowo
Ļ
ciom w gospodarce maj
Ģ
tkiem firmy.
Dobre praktyki inwentaryzacji:

zasada uniwersalna
,

zasada terminowo
Ļ
ci i cz
ħ
stotliwo
Ļ
ci,

zasada rachunku ekonomicznego,

zasada „zamkni
ħ
tych drzwi”
,

zasada dokładno
Ļ
ci,

zasada ograniczonego zaufania,

zasada kolejnych czynno
Ļ
ci,

zasada zespołowo
Ļ
ci,

zasada uczestnictwa osoby materialnie odpowiedzialnej,

zasada zaskoczenia
,
zasada kompletno
Ļ
ci i kompleksowo
Ļ
ci.
Formy inwentaryzacji:
1.
inwentaryzacja pełna okresowa,
2.
inwentaryzacja pełna ci
Ģ
gła,
3.
wyrywkowa inwentaryzacja okresowa lub ci
Ģ
gła.
Dokumentacja obejmuje inwentaryzacji:
1.
zarz
Ģ
dzenie kierownika jednostki o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
2.
regulamin lub instrukcj
ħ
inwentaryzacyjn
Ģ
,
3.
arkusze spisowe,
4.
potwierdzenia sald,
5.
protokoły badania dokumentów,
6.
zarz
Ģ
dzenie kierownika jednostki o rozliczeniu inwentaryzacji.


Cz
ħ
stotliwo
Ļę
i metody inwentaryzacji
Lp.
Element maj
Ģ
tku
Metoda
inwentaryzacji
Cz
ħ
stotliwo
Ļę
1.
ĺ
rodki trwałe
Spis z natury
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na 4 lata.
Zapasy znajduj
Ģ
ce
si
ħ
na
składowiskach
strze
Ň
onych i obj
ħ
te
ewidencj
Ģ
ilo
Ļ
ciowo-
warto
Ļ
ciow
Ģ
2.
Spis z natury
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na 2 lata.
Zapasy składowane
w magazynach
niestrze
Ň
onych i
obj
ħ
te ewidencj
Ģ
warto
Ļ
ciow
Ģ
3.
Spis z natury
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na rok.
ĺ
rodki pieni
ħŇ
ne
b
ħ
d
Ģ
ce
bezpo
Ļ
rednio do
dyspozycji (w kasie
jednostki)
4.
Spis z natury
Na ostatni dzie
ı
ka
Ň
dego roku
obrachunkowego.
5.
Rzeczowe składniki
maj
Ģ
tku
niedost
ħ
pne do
spisu z natury
Porównanie
danych z ksi
Ģ
g
rachunkowych
z dokumentami
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na 4 lata.
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na rok.
6.
Zapasy obce
Spis z natury
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na rok.
7.
Rachunki kredyty
bankowe
Potwierdzenie
sald
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na rok.
8.
Nale
Ň
no
Ļ
ci i
zobowi
Ģ
zania
Potwierdzenia
sald
Pozostałe składniki
aktywów i pasywów
niedost
ħ
pne dla
spisu z natury i
potwierdzenia sald.
9.
Porównanie
danych z ksi
Ģ
g
rachunkowych
z dokumentami
W ci
Ģ
gu ostatniego kwartału roku
obrotowego i pierwszej połowy pierwszego
miesi
Ģ
ca nast
ħ
pnego roku, nie rzadziej ni
Ň
raz na rok.
Ustalenie wyniku finansowego
Ustalenie wyniku finansowego dla rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
Amortyzacja
Wynik
finansowy
Przychody ze
sprzeda
Ň
y
1
14
Zu
Ň
ycie mat. i
energii
2
Pozostałe przychody
operacyjne
Usługi obce
15
3
Podatki i opłaty
4
16
Przychody
finansowe
Wynagrodzenia
5
Zyski
nadzwyczajne
Ubezp. społ. i
inne
Ļ
wiadczenia
Pozostałe koszty
rodzajowe
17
6
7
Wart. sprzed.
tow. i mat.
Rozliczenie
kosztów
8
9
Pozostałe koszty
operacyjne
10
Koszty finansowe
11
Straty
nadzwyczajne
12
Podatek
dochodowy i inne
obci
ĢŇ
enia
13
Saldo „Ma” -
zysk
Saldo „Wn”
- strata
Ustalenie wyniku finansowego dla rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
Koszt sprzedanych
produktów
Wynik
finansowy
Przychody ze
sprzeda
Ň
y
1
9
Wart. sprzed.
tow. i mat.
Pozostałe przychody
operacyjne
10
2
Koszty sprzeda
Ň
y
Przychody
finansowe
11
3
Koszty ogólnego
zarz
Ģ
du
Zyski
nadzwyczajne
12
4
Pozostałe koszty
operacyjne
5
Koszty finansowe
6
Straty
nadzwyczajne
7
Podatek
dochodowy i inne
obci
ĢŇ
enia
8
Saldo „Ma” -
zysk
Saldo „Wn”
- strata
Składniki ksi
Ģ
g rachunkowych
Przez
ksi
ħ
gi rachunkowe
nale
Ň
y rozumie
ę
utrwalone na papierze lub innym trwałym
no
Ļ
niku zbiory zapisów ksi
ħ
gowych dotycz
Ģ
cych operacji gospodarczych
charakteryzuj
Ģ
ce si
ħ
okre
Ļ
lonym w przepisach prawa oraz standardach
uporz
Ģ
dkowaniem:
1.
kompletno
Ļ
ci
Ģ
rejestrowanych danych,
2.
systematyczno
Ļ
ci
Ģ
zapisywanych operacji (odpowiednie grupowanie),
3.
chronologicznym (według kolejno
Ļ
ci wyst
ħ
powania operacji) układem zapisów,
4.
okresowym uzgadnianie prawidłowo
Ļ
ci zapisów za pomoc
Ģ
zestawienia sald i
obrotów kont ksi
ħ
gowych.
W skład ksi
Ģ
g rachunkowych wchodz
Ģ
:
1.
dziennik,
2.
ksi
ħ
ga główna,
3.
ksi
ħ
gi pomocnicze,
4.
zestawienia obrotów i sald kont ksi
ħ
gi głównej i ksi
Ģ
g pomocniczych,
5.
wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
Dziennik
jest przeznaczony do rejestrowania zapisów ksi
ħ
gowych dotycz
Ģ
cych operacji,
które wyst
Ģ
piły w danym okresie obrachunkowym w uj
ħ
ciu chronologicznym.
Niezale
Ň
nie od postaci graficznej, zapis w dzienniku powinien przynajmniej obejmowa
ę
:

kolejny numer wpisu,

dat
ħ
zapisu,

oznaczenie dowodu ksi
ħ
gowego na podstawie którego dokonano zapisu,

tre
Ļę
operacji gospodarczej,

kwot
ħ
rejestrowanego zdarzenia.
Ksi
ħ
ga główna
obejmuje konta ksi
ħ
gowe uj
ħ
te w zakładowym planie kont (polityce
rachunkowo
Ļ
ci). Ewidencja operacji gospodarczych w ksi
ħ
dze głównej powinna
odbywa
ę
si
ħ
z zachowaniem zasady podwójnego zapisu. Zapisy w ksi
ħ
dze głównej
powinny by
ę
to
Ň
same z zapisami dokonanymi w dzienniku.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]