Prowadzenie księgi handlowej(1), ekonomia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJMaria MichalakProwadzenie ksiąg rachunkowych341[03].Z4.01Poradnik dla uczniaWydawcaInstytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut BadawczyRadom 2006„Projekt współfinansowany ześrodkówEuropejskiego Funduszu Społecznego”Recenzenci:mgr Teresa Jerzykowska-Słupskamgr Krystyna KielanOpracowanie redakcyjne:mgr Małgorzata SiennaKonsultacja:dr Bożena ZającPoradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z4.01„Prowadzenie ksiąg rachunkowych” zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodutechnik handlowiec.WydawcaInstytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006„ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiego Funduszu Społecznego”1SPIS TREŚCI1. Wprowadzenie2. Wymagania wstępne3. Cele kształcenia4. Materiał nauczania4.1. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej4.1.1. Materiał nauczania4.1.2. Pytania sprawdzające4.1.3.Ćwiczenia4.1.4. Sprawdzian postępów4.2. Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej4.2.1. Materiał nauczania4.2.2. Pytania sprawdzające4.2.3.Ćwiczenia4.2.4. Sprawdzian postępów4.3. Ewidencjonowanie zmian w składnikach aktywów i pasywów4.3.1. Materiał nauczania4.3.2. Pytania sprawdzające4.3.3.Ćwiczenia4.3.4. Sprawdzanie postępów4.4. Zasady poprawiania błędów księgowych4.4.1. Materiał nauczania4.4.2. Pytania sprawdzające4.4.3.Ćwiczenia4.4.4. Sprawdzanie postępów4.5. Dzielenie iłączeniekont4.5.1. Materiał nauczania4.5.2. Pytania sprawdzające4.5.3.Ćwiczenia4.5.4. Sprawdzanie postępów4.6. Dowody księgowe4.6.1. Materiał nauczania4.6.2. Pytania sprawdzające4.6.3.Ćwiczenia4.6.4. Sprawdzanie postępów4.7. Kategorie wynikowe i zasady ich ewidencji4.7.1. Materiał nauczania4.7.2. Pytania sprawdzające4.7.3.Ćwiczenia4.7.4. Sprawdzanie postępów4.8. Techniczne formy rachunkowości4.8.1. Materiał nauczania4.8.2. Pytania sprawdzające4.8.3.Ćwiczenia4.8.4. Sprawdzanie postępów5. Sprawdzian osiągnięć6. Literatura„ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiego Funduszu Społecznego”35677799111212151516171722232526262728293030323235363639404142424747495151535354556021. WPROWADZENIEPoradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu zasad i metod prowadzeniarachunkowości w jednostkach gospodarczych. Celem działalności gospodarczej jest osiąganiezysku, jednostka musi zatem efektywnie gospodarować swoimi zasobami. Rachunkowość jestsystemem, który pozwala czuwać nad efektywnością gospodarowania, sprawować kontrolę nadposiadanymi zasobami oraz ułatwiać podejmowanie decyzji gospodarczych.Poradnik ten zawiera:1. Wymagania wstępne, obejmujący niezbędne umiejętności i wiadomości, które powinieneś miećopanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej.2. Cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem.3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonaniaćwiczeńi zaliczenia sprawdzianu.4. Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonaniaćwiczenia.5.Ćwiczenia,które pomogą Ci wykorzystać wiadomości i ukształtować umiejętnościpraktyczne.6. Sprawdzian postępów, zawierający zestaw pytań sprawdzających Twoje wiadomościi umiejętności po wykonaniućwiczeń.Na pytania sprawdzianu postępów, odpowiadaj tak lubnie. Sam możesz ocenić, czy i w jakim stopniu opanowałeś materiał jednostki modułowej.7. Sprawdzian osiągnięć w formie testu, którego zaliczenie potwierdzi opanowanie materiałucałej jednostki modułowej.8. Literaturę uzupełniającą.Jeżeli udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania lub wykonanie niektórychćwiczeńsprawi Citrudność zawsze możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela.Bezpieczeństwo i higiena pracyW czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higienypracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy tepoznasz podczas trwania nauki.„ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiego Funduszu Społecznego”3341[03].Z4Finanse i rachunkowośćprzedsiębiorstwa handlowego341[03].Z4.01Prowadzenie ksiąg rachunkowych341[03].Z4.02Gospodarowanie zasobami finansowymi341[03].Z4.03Ewidencja majątku przedsiębiorstwahandlowego341[03].Z4.04Ustalanie wyniku finansowego i sporządzaniesprawozdań finansowych341[03].Z4.05Obsługa systemu finansowo-księgowegoSchemat układu jednostek modułowych„ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiego Funduszu Społecznego”4 [ Pobierz całość w formacie PDF ]