Prowadzenie robót regulacyjnych, ebook, poradniki, Technik budownictwa wodnego

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
9933
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Piotr Miłosz
Prowadzenie robót regulacyjnych 311[49].Z2.01
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Recenzenci:
mgr inż. Kacper Stępień
mgr inż. Daniel Kózka
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Lucja Zegadło
Konsultacja:
mgr inż. Krzysztof Wojewoda
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[49].Z2.01
„Prowadzenie robót regulacyjnych” zawartego w modułowym programie nauczania dla
zawodu technik budownictwa wodnego
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
3
1. Wprowadzenie
2. Wymagania wstępne
5
3. Cele kształcenia
6
4. Materiał nauczania
7
7
4.1. Zasady ogólne regulacji rzek i potoków górskich
4.1.1. Materiał nauczania
7
4.1.2. Pytania sprawdzające
12
4.1.3. Ćwiczenia
12
4.1.4. Sprawdzian postępów
13
14
4.2. Podstawy projektowania regulacji rzek
4.2.1. Materiał nauczania
14
4.2.2. Pytania sprawdzające
25
4.2.3. Ćwiczenia
25
4.2.4. Sprawdzian postępów
26
4.3. Warunki przystąpienia do robót regulacyjnych
27
4.3.1. Materiał nauczania
27
4.3.2. Pytania sprawdzające
30
4.3.3. Ćwiczenia
30
4.3.4. Sprawdzian postępów
31
4.4. Wykonywanie budowli regulacyjnych
32
4.4.1. Materiał nauczania
32
4.4.2. Pytania sprawdzające
47
4.4.3. Ćwiczenia
47
4.4.4. Sprawdzian postępów
50
51
4.5. Wykonywanie umocnień brzegów
4.5.1. Materiał nauczania
51
4.5.2. Pytania sprawdzające
60
4.5.3. Ćwiczenia
61
4.5.4. Sprawdzian postępów
64
4.6. Dokładność wykonania i odbiór robót regulacyjnych
65
4.6.1. Materiał nauczania
65
4.6.2. Pytania sprawdzające
66
4.6.3. Ćwiczenia
66
4.6.4. Sprawdzian postępów
67
68
4.7. Konserwacja i remonty budowli regulacyjnych
4.7.1. Materiał nauczania
68
4.7.2. Pytania sprawdzające
69
4.7.3. Ćwiczenia
69
4.7.4. Sprawdzian postępów
70
5. Sprawdzian osiągnięć
71
75
6. Literatura

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
1.
WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach i sposobie prowadzenia
robót regulacyjnych niezależnie od charakteru rzeki, celu regulacji, położenia linii
regulacyjnych w stosunku do brzegów istniejących oraz położenia rzeki w planie. Wiedz, że
każdy ciek, a nawet każdy odcinek rzeki w wyniku różnorodnych cech lokalnych ma swoją
indywidualność, do której należy dostosować wszelkie przedsięwzięcia związane
z projektowaniem i wykonaniem budowli regulacyjnych.
W poradniku znajdziesz:

wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane,
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,

cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,

materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki
modułowej,

zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści,

ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,

sprawdzian postępów,

sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie
materiału całej jednostki modułowej,

literaturę uzupełniającą.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
W czasie pobytu w pracowni, na stanowiskach pracy i w wyznaczonym terenie, musisz
przestrzegać regulaminów, przepisów bhp, ochrony środowiska
oraz instrukcji
przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
311[49].Z2
Technologia budownictwa wodnego
311[49].Z2.01
Prowadzenie robót regulacyjnych
311[49].Z2.02
Planowanie zabudowy potoków górskich
311[49].Z3.03
Prowadzenie robót ziemnych
i pogłębiarskich
311[49].Z2.04
Wykonywanie budowli piętrzących
311[49].Z2.05
Eksploatacja budowli wodnych
311[49].Z2.06
Kosztorysowanie robót hydrotechnicznych
Schemat układu jednostek modułowych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]