PrywatnaPraktyka3-Odcinek16-FearofFlying, Prywatna praktyka, sezon 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{425}{478}Rano zostawi�a� swoje majtki w moim domu.{514}{558}Szuka�am ich.{562}{618}Przysz�a� do pracy bez majtek?{632}{666}Wr�ci�a?{668}{726}- Kto? Co?|- Violet.{728}{774}Wyjecha�a 2 tygodnie temu.|Zniszczy�am jej wszystkie kwiaty doniczkowe.{776}{854}- Wr�ci�a?|- Nie, jeszcze nie.{866}{932}Jest w�ciek�a na Violet.{934}{949}Wcale nie.{951}{983}Tylko, �e Cooper jest na wakacjach z Violet.{985}{1042}I nie mo�e przyzna�,|�e brakuje jej Coopera, wi�c...{1107}{1134}Co ty robisz?{1136}{1189}Czekam na Sama.|Sprawi�, �e zacznie ze mn� gada�.{1191}{1239}- Sprawisz?|- W ci�gu ostatnich kilku tygodni{1241}{1285}zupe�nie unika� swojego biura,{1288}{1320}zamawia� operacj� po operacji.{1322}{1400}Ale dzi� razem mamy pacjenta|i porozmawia ze mn�.{1402}{1444}Wiem, �e nie chcesz us�ysze�|jeszcze raz tego samego, ale...{1446}{1522}- Nie ma prawa gniewa� si� na ciebie, Pete.|- Ma prawo.{1524}{1552}Powiedzia�a� mu, �e nie mo�esz by� z nim{1554}{1623}- i zacz�a� sypia� ze mn�.|- Ale ty nie jeste� ex-m�em mojej przyjaci�ki.{1625}{1663}Wiesz, �e to mnie dra�ni.{1665}{1736}Nie dra�ni ci� to, �e Violet odesz�a?{1738}{1805}Nie jest z jakim� tam facetem.|Jest z Cooperem{1807}{1862}i dotykaj� ma�p, czy jak tam si� one nazywaj�.{1864}{1908}Poza tym, dzi� wraca.{1942}{1977}Dzie� dobry Sam.{1979}{2047}Dobry Addison, Pete.|Jak si� macie?{2062}{2118}Dobrze, a ty?{2120}{2161}�wietnie.{2163}{2219}Dobrze. To dobrze.{2221}{2287}Ok. Dobrze ci� widzie� Pete.{2317}{2345}Co si� sta�o?{2347}{2380}Porozmawia� z tob�.{2382}{2455}Mam 15 minut|przed moim pierwszym pacjentem.{2457}{2501}Zdejmij te majtki.{2503}{2531}Ale on tak po prostu zagada� ze mn�.{2533}{2577}Majtki w d�, teraz.{2845}{2895}Mo�emy zas�oni� okno, je�li chcesz.{2897}{2956}- Znaczy je�li to ci przeszkadza.|- Zostaw otwarte.{2967}{3034}Violet powiedzia�a,|�e dobrze jest nic nie zamyka�.{3062}{3106}Violet pozwala pacjentom m�wi� po imieniu, nie?{3108}{3149}Powiedzia�a, �e ka�dy kto prze�y� to co ja,{3151}{3206}mo�e tak m�wi�.{3405}{3478}Gdyby� mog�a tak l�ej mnie �ciska�.{3492}{3531}Przepraszam.{3558}{3588}Dzi�kuj�, �e to robisz.{3590}{3625}Je�li moja siostra nie wychodzi�aby za m��,{3627}{3691}- mog�abym poczeka� na Violet.|- Ca�a przyjemno�� po mojej stronie.{3952}{4018}Dobrze. Po prostu oddychaj.|Dasz rad�.{4020}{4077}Tak, dam rad�.{4220}{4272}Teraz znajd� w sobie cz�stk� spokoju.{4280}{4315}Pomy�l o San Francisco,{4317}{4387}�lubie, swojej rodzinie.{4434}{4479}Powoli, w porz�dku?{4522}{4554}Pope�ni�am b��d.{4556}{4587}Nie dam rady.{4589}{4643}Dasz rad�. Po prostu spr�buj my�le�,|�e jeste� na ziemi.{4645}{4680}Teraz! Zatrzyma� samolot!|Musz� wysi���.{4682}{4715}Musisz si��� z powrotem.|W�a�nie zostawili�my schody.{4717}{4744}Nie, rozbijemy si�!{4746}{4789}Rozbijemy si� i ludzie si� spal�.{4791}{4845}Bra�a udzia� w wypadku lotniczym nr 97|zesz�ego roku.{4914}{4949}Ju� dobrze Natasha...{4952}{5053}- Natasha!|- Nie. Pozw�lcie mi wysi��� z tego samolotu!{5093}{5140}- Prosz� pani, prosz�!|- Nie rozbijemy si�!{5142}{5290}Private Practice 3x16 [Fear of Flying]| T�umaczenie i korekta: Gozdi{5314}{5359}Teatr Ta�ca Alvina Ailey'a.{5361}{5421}- Nikt nie mo�e zdoby� na to bilet�w. |- Ja mog�.{5423}{5443}William.{5445}{5497}Wiesz, obiady i kwiaty{5499}{5545}oraz podarunki...{5561}{5632}Pr�bujesz tak po prostu zaci�gn�� mnie do ��ka?{5634}{5676}Poniewa� jestem doros�� kobiet�.{5678}{5744}- Mo�esz zapyta�.|- Jestem bardzo �wiadomy twojej kobieco�ci.{5746}{5802}W pewnym momencie zapytam si� ciebie.{5804}{5874}W�a�nie teraz, tym niemniej podrywam ci�.{5876}{5901}Tak.{5903}{5962}Podjecha� po ciebie o 19:00?{5964}{6006}Ok. 19:00.{6214}{6249}Taki pi�kny obraz:{6255}{6302}bogaty, brudny, starszy szef|i jego seksowna pracowniczka.{6304}{6329}Chcesz co�?{6331}{6401}- Czy po prostu cieszy ci� dr�czenie mnie?|- Jest s�odko wygl�daj�ca para,{6403}{6437}kt�ra nie umie trzyma� z dala �ap od siebie{6439}{6506}- czekaj�ca na ciebie w holu.|- Ok, dzi�ki.{6602}{6642}Jest co� jeszcze?{6644}{6685}Lubisz takich facet�w?{6687}{6735}Teraz lubi� takich facet�w.{6770}{6827}Nie chc� nigdy wi�cej widzie� ksi��ki.{6829}{6866}Nie by�o tak �le.{6868}{6894}Dla ciebie.{6896}{6969}To typ faceta, kt�ry bez nauki �wiruje.{6971}{7006}To obrzydliwe.{7008}{7084}Hej Elisha i Esau.|Jak tam szcz�liwa parka?{7086}{7122}Sko�czyli�cie ju� studia?{7124}{7172}Tak, obronili�my prace w zesz�ym tygodniu.{7174}{7224}Komisja pokocha�a go.|Polubili kopalni� wiedzy.{7226}{7266}Powinnam by� zazdrosna, ale zwisa mi to.{7268}{7330}Poko�czyli�my szko�y|i jutro wybieramy si� do Las Vegas.{7332}{7379}�lub w Las Vegas?{7381}{7448}- Chcemy, by Elvis udzieli� nam �lubu.|- Elvis?{7450}{7520}- Esau kocha Elvisa.|- To Elvis, Las Vegas.{7522}{7564}To ostatecznie ameryka�ski �lub.{7566}{7590}Prawda.{7649}{7718}Ok wygl�da na to,|�e nie mo�emy da� ci tylko tyle bada�.{7720}{7733}Przynios�e� druk?{7735}{7793}- Tak, tutaj go mam.|- �wietnie.{7809}{7845}Moja wiza wygas�a.{7847}{7905}Potrzebuj� tych bada�,|aby zaakceptowali zielon� kart�.{7907}{7963}Ok, gotowa?{8033}{8100}W porz�dku, dziecko jest donoszone.|Mo�na odbiera� por�d w ka�dej chwili.{8102}{8142}Czy by�y jakie� zmiany w jego sercu?{8144}{8215}Badanie doplerowskie nie wykaza�o zmian w budowie.{8217}{8301}- Jest transpozycja wielkich pni t�tniczych.|- Zaplanujesz operacj� serca?{8303}{8365}- Jak szybko?|- Wykonam pierwsz� w przeci�gu tygodnia od porodu.{8367}{8418}A p�niej b�dziemy mogli|znale�� spos�b na reszt� plan�w{8420}{8452}jak dziecko doro�nie.{8653}{8697}Miejmy nadziej�, �e dziecko ma twoje p�uca, nie?{8699}{8751}- Tak.|- W porz�dku. Zabierzmy ci� na to badanie,{8753}{8788}sprawdz� ten kaszel.{8880}{8888}Wr�ci�a�.{8890}{8919}Chodzi o czas...{8953}{8990}To nie ca�kiem ta osoba,|kt�rej szukasz?{8993}{9061}- Co ty tutaj robisz?|- Aktualizuj� notatki jednej z pacjentek Violet.{9063}{9126}Przetrwanie katastrofy lotniczej|wygrywa�o z jej strachem przed lataniem...{9128}{9152}dop�ki nie mia�a za�amania,{9154}{9214}ale ca�kowicie wyzdrowia�a pod moj� opiek�.{9216}{9267}Jak posiad�wa u koleg�w i zabicie ich psa?{9269}{9355}- Dzi�kuj�. To sprawi�o, �e poczu�em si� lepiej.|- Jeszcze nie wr�ci�a.{9383}{9421}Kto tak robi?{9423}{9471}Rzuca wszystko w jednej chwili i znika?{9473}{9505}Tak naprawd� rozmawiamy o Cooperze.{9507}{9539}Nie.{9553}{9617}- By�em pod wra�eniem, �e zerwali�cie ze sob�.|- Zerwali�my.{9619}{9668}Pokazywali�my nienawidz�cych si� nawzajem{9685}{9718}do �lubu Mayi.{9720}{9755}Zaprowadzi� mnie do �azienki.{9757}{9779}D�uga historia.{9781}{9821}Mo�e po tej d�ugiej historii,{9823}{9879}Cooper pr�buje zrozumie� pewne rzeczy.{9881}{9918}A mo�e po prostu jest dupkiem.{10004}{10055}Wi�c, to jest ten facet.{10057}{10140}- Jestem facetem.|- Wiesz, zrezygnowa�am ze spotkania z kim�.{10142}{10222}Dlatego pobieramy moje jajeczka,|ale potem... bach.{10224}{10305}Jak cebulka bzu,|przedzieraj�ca si� przez zimowy �nieg...{10307}{10317}znik�d.{10319}{10381}Henry sprzedaje online|rzadkie sadzonki lilii peruwia�skich.{10383}{10407}Tak si� poznali�my.{10409}{10449}Googlowa�am wsz�dzie,|ale on by� tylko jedynym{10451}{10529}- kt�ry m�g� przetransportowa� je w nocy.|- Niewiele os�b rozumie r�nice mi�dzy liliami.{10531}{10620}- Nie spos�b zrozumie�.|- Taki los. Jeste�my jak Henry i June.{10622}{10665}Ale jeden miesi�c wy��czony.{10687}{10737}Nie roz�mieszaj mnie.|To mnie boli, gdy si� �miej�.{10739}{10818}- Ok, co boli?|- Lecia� a� tu na spotkanie ze mn�...{10831}{10877}Tak wi�c wida�, �e obydwoje wysy�ali�my{10879}{10939}e-maile, zdj�cia, czy dzwonili�my.{10941}{10995}I robili�my tak. Ty tak robi�e� Henry.{10997}{11089}- My�la�em, �e by�em delikatny...|- Ale ostaniej nocy by� nasz pierwszy raz.{11091}{11152}Nigdy wcze�niej nie czu�am takiego b�lu.{11154}{11235}Czuj� si� jakbym by�a w p�omieniach.{11237}{11312}Ok. W porz�dku.|Spojrzymy na to.{11314}{11395}- Cofniemy ci nogi, �e tak powiem, ok?|- Ok.{11573}{11594}Z nami dobrze?{11596}{11675}- Tak, dobrze.|- Nie, nie. Chodzi mi o mnie i Pete'a.{11682}{11711}Tak.|Wiem, o co ci chodzi.{11713}{11774}Poniewa�, chc� si� upewni�, �e znasz r�nic�.{11776}{11820}Ja i Pete to co innego, ni� ty i ja,{11822}{11880}poniewa� by�e� �onaty z Naomi,{11882}{11946}- a ona jest moja najlepsz� przyjaci�k�.|- Addison, nie musz� o tym rozmawia�.{11948}{11980}To ju� nieistotne.{11982}{12036}Pete, ciesz� si�, �e tu jeste�.|Spojrzysz na to?{12043}{12088}Esau ma naciek nowotworowy na p�ucu{12090}{12139}i wysi�k osierdziowy.{12141}{12187}My�l�, �e b�d� potrzebowa� konsultacji.{12189}{12243}Potrzebowa�e� konsultacji i wezwa�e� Pete?{12245}{12294}Tak, wezwa� mnie.{12296}{12355}W porz�dku ludzie, jestem dobry, wi�c ok?{12365}{12411}Nie s�dz�, �e to w�a�nie jest to.{12528}{12577}- Co si� dzieje?|- To jest dr Wilder.{12579}{12624}Jest specjalist� chor�b zaka�nych.{12626}{12654}Chcia�bym, aby�cie obydwoje to za�o�yli.{12656}{12718}Elisha, gdyby� mog�a tak przej��|na t� stron� pokoju, na chwilk�.{12725}{12774}Przera�acie mnie. Co jest nie tak?{12776}{12883}- Esau ma gru�lic�.|- Co? Nie, nie. Poza kaszlem, czuj� si� dobrze.{12885}{12900}�wietnie.{12902}{12965}Gru�lica rzadko kiedy daje|inne objawy poza kaszlem.{12967}{13028}- Ale to nic powa�nego.|- Nikt nie choruje na gru�lic�.{13030}{13103}Tu nie ma jej zbyt wiele,|ale w innych cz�ciach �wiata - tak.{13105}{13141}A co z Elish� i dzieckiem?{13143}{13181}- Co, je�li s� chorzy?|- Mo�emy j� zbada�.{13183}{13227}Je�li wynik b�dzie pozytywny,|mo�emy �mia�o j� leczy�.{13229}{13258}Maska powinna j� chroni�,{13260}{13291}ale w mi�dzyczasie,|chcieliby�my razem z Samem{13293}{13335}zatrzyma� ci� w szpitalu St. Ambrose,|wykona� kilka bada�,{13337}{13388}dowiedzie� si�, co to... [ Pobierz całość w formacie PDF ]