przeciwciała badania,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przeciwciała jako narzędzia
badawcze
Co to są przeciwciała

Przeciwciała
lub
immunoglobuliny
–białka wydzielane przez
komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu
odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego (łac. humor –płyn),
które mają zdolność do
swoistego rozpoznawania antygenów
.
• Jako
część układu opornościowego
u człowieka i innych
kręgowców przeciwciała odgrywają zasadniczą rolę w
obronie
organizmu przed drobnoustrojami i pasożytami
• Głównym zadaniem przeciwciał jest wiązanie i immobilizacja
patogenu, co umożliwia z kolei zachodzenie innych procesów m.in.
fagocytozy, aktywacji dopełniacza itd.
• Są białkami syntetyzowanymi przez zwierzęta w odpowiedzi na
pojawienie się w ustroju obcych substancji
• Obca makrocząsteczka zdolna do wywoływania syntezy
przeciwciała jest nazywana
antygenem
(lub immunogenem)
• Białka, polisacharydy i kwasy nukleinowe są zazwyczaj
efektywnymi antygenami. Swoiste powinowactwo przeciwciał nie
dotyczy całej makrocząsteczki antygenu, ale pewnego jego
miejsca, zwanego
determinatąantygenową
(albo
epitopem
).
Schemat budowy przeciwciał
•Budowa przeciwciał wszystkich klas jest
podobna. Są to cząsteczki o
kształcie
zbliżonym do litery „Y”
zbudowane z
dwóch par identycznych łańcuchów
peptydowych. Dwa z tych łańcuchów,
określane mianem łańcuchów ciężkich
(H) – na rysunku kolor niebieski.
Pozostałe dwa łańcuchy, nazywane
lekkimi (L)– kolor zielony.
• Odcinki z N-końcówłańcuchów lekkich i
ciężkich (1) wykazują zmienność
sekwencji aminokwasowej, natomiast
sekwencja C-końców tych łańcuchów jest
stosunkowa stała (2)

Odcinki zmienne są miejscami wiązania
antygenu
•Jako narzędzia badawcze stosowane są
głównie immunoglobulin klasy G (IgG)
narzędzia w
metodach immunochemicznych
poliklonalne i monoklonalne
i monoklonalne - narzędzia w
metodach immunochemicznych
Przeciwciała poliklonalne-
preparat cząsteczek przeciwciała uzyskany z kilku różnych klonów
komórek limfocytów B jest nazywany przeciwciałem poliklonalnym. Jest to mieszanina cząsteczek
przeciwciał, które wiążą się z różnymi częściami antygenu (tzw.
epitopy
) z różnym
powinowactwem.
Przeciwciała monoklonalne
- przeciwciała wytwarzane przez pojedynczy klon komórek to
przeciwciała monoklonalne; wszystkie cząsteczki tych przeciwciał są identyczne i wiążą się z tym
samym miejscem antygenu (epitopem) z identycznym powinowactwem. Przeciwciała monoklonalne
można uzyskać w dużych ilościach dzięki fuzji pojedynczej komórki limfocytu B wytwarzającej
przeciwciało z komórką szpiczaka, w wyniku której powstaje tzw. hybrydoma. Hybrdoma, w
przeciwieństwie do limfocytów B, posiada zdolność nieograniczonych podziałów komórkowych.
Przeciwciała
Przeciwciała poliklonalne
Metody immunochemiczne
Zdolność przeciwciał do bardzo specyficznego
oddziaływania z antygenem wykorzystywana jest
w wielu technikach immunologicznych
(immunochemicznych)

Immunoprecypitacj
a

Chromatografia immunopowinowactwa

Immunocytochemia
(najczęściej z zastosowaniem
znaczników fluorescencyjnych)

ELISA
(najczęściej z zastosowaniem enzymów jako
znaczników)

Western blotting
(najczęściej z zastosowaniem
enzymów jako znaczniki
[ Pobierz całość w formacie PDF ]