Przeczystej Panny Oblubieńcze, dla organistów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przeczystej Panny Oblubieńcze.


Prze
czys
tej
Pan
ny
Ob
lu
bień
cze
świę
ty,

Bo
ga
Czło
wie
ka
tros
kli
wy
pias
tu
nie,


rzyj
łas
ka
wie
na
lud
czcią
prze

ty,

Przyjm
proś
by
na
.
sze
moŜ
ny
O
pie
ku
nie!
2. Ty, coś Jezusa na ręku piastował, gorliwie bronił od wszystkiego złego,
Przed złością ludzką ucieczką ratował, racz i nas bronić od grzechu kaŜdego.
3. Czciłeś Maryję, wiernie Jej słuŜyłeś, jako Oblubienicy Ducha Świętego,
Radość i boleść z Nią chętnie dzieliłeś, spełniając wolę Ojca Przedwiecznego.
4. Zjednaj nam łaskę Jezusa przy zgonie, uproś opiekę Maryi łaskawą,
Za Twą przyczyną, święty nasz Patronie, niech nas Bóg postawi na stronę prawą.
5. Byśmy z świętymi policzeni w niebie, Boga chwalili, aŜ na wieki wieczne,
śeśmy Jezusa, Maryję i Ciebie, za Ŝycia swego kochali serdecznie.


Spoj
Salve Pater.
M. J.S.Bach

Sal
Sal
ve
va
Pa
Cus
ter
tos
Sal
re
va
dem
to
pto
ris!
ris!
Io
Io
seph
seph
ter
ter
a
mi


ma
ra
bi
bi
lis.
lis.
Sal
ve,
Spon
se
Ma
tris
De
i,Io
seph
vir
an
ge
li
ce!
Sal
ve,
hos
pes


Ie
su
me
i,
vir
Io
seph
se
ra
fi
ce.


[ Pobierz całość w formacie PDF ]