Przed wschodem słońca, zachomikowane (Misia Gdansk)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.00:00:02:movie info: DIV3 640x352 23.976fps 701.0 MB00:00:06:t�umaczenie napis�w Grzegorz Pi�kosz <gp77@o2.pl>00:00:51:PRZED WSCHODEM S�O�CA00:03:52:Wiesz o co si� k��cili?00:03:56:M�wisz po angielsku?00:03:59:S�ucham? Nie, przykro mi ale m�j niemiecki nie jest zbyt dobry.00:04:06:S�ysza�e� o tym �e ma��e�stwo, kt�re si� starzeje | traci umiej�tno�� wzajemnego s�uchania si�?00:04:11:Nie.00:04:13:No c�, przypu��my �e m�czy�ni trac� umiej�tno�� | s�yszenia d�wi�k�w w g�rnych tonacjach00:04:17:a kobiety nie s�ysz� tych w tonacjach niskich.00:04:20:To chyba kwestia wzajemnego dostrojenia si�, czy co� takiego.00:04:23:Chyba tak. Spos�b w jaki natura sama rozwi�za�a problem starzenia si� razem bez wzajemnego pozabijania.00:04:30:Co czytasz?00:04:31:No tak.00:04:35:A ty?00:04:53:Wiesz, pomy�la�em �e p�jd� do wagonu z barem, | Chcesz i�� ze mn�?00:04:58:Pewnie.00:05:00:Dobrze.00:05:21:Sk�d tak dobrze znasz angielski?00:05:23:W lecie chodzi�am do szko�y w Los Angeles.00:05:27:Mo�e by� to miejsce? | Tak, w porz�dku.00:05:30:P�niej sp�dzi�am troch� czasu w Londynie.00:05:34:A ty sk�d tak dobrze znasz angielski?00:05:37:Jestem Amerykaninem.00:05:38:Naprawd�? | Tak.00:05:40:Jeste� pewny? | Tak.00:05:43:Nie, jaja sobie robi�.00:05:44:Od razu wiedzia�am �e jeste� Amerykaninem.00:05:46:Oczywi�cie nie znasz �adnego innego j�zyka, zgadza si�?00:05:49:Powoli, powoli.... zaczynam �apa� o co chodzi00:05:52:Jestem tym g�upim, wulgarnym prymitywem z Ameryki, | przedstawicielem narodu bez dziedzictwa kulturowego... o to ci chodzi?00:05:57:Chyba nie jest tak �le, stara�em si�00:05:59:Uczy�em si� francuskiego przez cztery lata w szkole �redniej. | Kiedy pierwszy raz pojecha�em do Pary�a, | stan��em na peronie stacji metra.00:06:06:�wiczy�em. 'Un billet, s'il vous pla�t", no wiesz. | [poprosz� bilet]00:06:09:"bilet, bilet"00:06:13:Niewa�ne. "Bi.... bi....... bilet prosz�", | I wiesz co si� sta�o?00:06:15:Stan��em przy okienku, popatrzy�em na kasjerk� | a w g�owie pustka. I zacz��em....00:06:21: - teraz si� u�miejesz - powiedzia�em �e chc� bilet ...| po angielsku.00:06:27:No wi�c, gdzie si� wybierasz?00:06:29:Z powrotem do Pary�a.00:06:31:Zaj�cia zaczynaj� si� za tydzie�.00:06:32:Ci�gle chodzisz do szko�y? Do jakiej?00:06:35:Sorbona, wyobra�asz sobie? | No tak, jasne.00:06:40:Jedziesz z Budapesztu?00:06:42:Tak, mam tam babci�. Odwiedzi�am j�.00:06:44:Jak si� miewa?00:06:47:W porz�dku00:06:48:- W porz�dku? To dobrze. | - Tak, to bardzo dobrze.00:06:51:A ty? Gdzie si� wybierasz?00:06:52:Do Wiednia.00:06:55:Wiede�? Po co?00:06:56:W�a�ciwie to jeszcze nie wiem. Lec� tam jutro.00:06:58:Na wakacjach?00:07:04:Sam nie wiem. Po prostu | w��cz� si� po �wiecie.00:07:08:Je�d�� sobie poci�gami od ostatnich | dw�ch, trzech tygodni00:07:11:Odwiedzasz znajomych czy tak po prostu?00:07:14:Tak, mam przyjaciela w Madrycie, ale...00:07:17:- Madryt? Brzmi nie�le. | - Tak, po prostu wdepn��em do jednego z tych poci�g�w co jad� ca�y czas przez Europ�, i tyle.00:07:24:- To �wietnie. A wi�c, lubisz tak� w��cz�g�? | - Chyba tak.00:07:29:- Wiesz, chocia� to troch� por�bane... | - Dlaczego?00:07:32:Wiesz.... no jak ci to wyt�umaczy�.... siadaj.00:07:36:Ci�gn�ce si� tygodnie, patrzysz przez okno, | wszystko wydaje si� by� zabawne.00:07:43:Jak to?00:07:45:Na przyk�ad, wtedy przychodz� pomys�y | jakie w normalnych warunkach nigdy nie przysz�yby ci na my�l00:07:51:- Jaki pomys�y? | - Chcesz us�ysze�?00:07:52:- Z ch�ci�, powiedz. | - Dobrze wi�c.00:07:55:Pomys� by� taki:00:07:57:program telewizyjny. Mam paru znajomych | kt�rzy pod��czaj� kabl�wk�, | wiesz co to kabl�wka?00:08:05:pomy�la�em, �e ka�dy mo�e zrobi� program | i to naprawd� tanio, a oni pu�ciliby to, niez�e co?00:08:08:program m�g�by trwa� 24 godziny na dob� | przez ca�y rok!00:08:14:Wystarczy znale�� 365 ludzi z ca�ego �wiata, z r�nych miejsc,00:08:19:zrobi� 24-godzinne programy dokumentalne, | uchwyci� prawdziwe codzienne �ycie.00:08:25:Zaczyna�oby si�, na przyk�ad kole� wstaje z ��ka | budzi si�, bierze d�uuugi prysznic,00:08:32:je �niadanko, pije kawk�, | p�niej czyta gazet�...00:08:37:Zaraz, zaraz.. Chcesz pokazywa� te wszystkie przyziemne, nudne rzeczy, | kt�re ka�dy musi robi� w swoim zasranym �yciu?00:08:42:- Mia�em zamiar m�wi� o poezji �ycia codziennego | ale chyba nieprecyzyjnie si� wyrazi�em...00:08:47:Pos�uchaj mnie, popatrz na to z innej strony... | - Kto to b�dzie ogl�da�?00:08:51:Pomy�l o tym w ten spos�b: jak to jest �e pies | �pi�cy na s�o�cu jest taki pi�kny? | Jest naprawd� pi�kny!00:08:56:a facet stoj�cy przy bankomacie, | kt�ry pr�buje wybra� pieni�dze | wygl�da jak debil!00:09:01:- Wi�c to jest co� w rodzaju National Geographic, tylko o ludziach? | - Dok�adnie tak!00:09:08:Mo�esz sobie to wyobrazi�?00:09:10:Tak, tak.... Ca�kiem realne. 24 nudne godziny | chocia� fajnie b�dzie ogl�da� 3-minutowe scenki erotyczne,00:09:14:kiedy on zasypia zaraz po tym, nie?00:09:19:- No wiesz... naprawd� niez�y epizod. | - Tak.00:09:21:Ludzie m�wiliby o takim odcinku.00:09:24:-My�l� �e ty t twoi znajomi z Pary�a mogliby zagra� | w jednym odcinku, jak chcia�aby�. | - Z pewno�ci�.00:09:28:Sam ju� nie wiem, to co przyprawia mnie o zawr�t g�owy | to dystrybucja.00:09:33:Wiesz, ta�my z miasta do miasta, | sprawi�, �eby to si� toczy�o na okr�g�o...00:09:42:- Dzi�kuj�. | - Ja r�wnie�.00:09:48:Wiesz co? Obs�uga wcale nie zorientowana.00:09:53:Taka ma�a obserwacja z Europy.00:10:03:Moi rodzice nigdy nie rozwa�ali mo�liwo�ci, �e mog�abym | zakocha� si�, wyj�� za m��, mie� dzieci.00:10:10:Wiesz, moi rodzice, nawet wtedy kiedy by�am ma�� dziewczynk� | ju� my�leli o mojej karierze, �e b�d�00:10:16:dekoratork� wn�trz, prawnikiem, czy co� w tym stylu.00:10:20:M�wi�am tacie: "chc� by� pisark�". On na to: "dziennikark�"00:10:25:M�wi�am �e chc� prowadzi� schronisko dla bezpa�skich kot�w, | on na to �e b�d� weterynarzem00:10:30:M�wi�am: "aktork�", on: "prezenterk� telewizyjn�"00:10:33:I tak ca�y czas, przeliczanie mojej dziwacznej ambicji na aspekt praktyczny, | czyli zarabianie pieni�dzy.00:10:41:Jako dziecko mia�em cholernie dobrego nosa,00:10:45:zawsze wiedzia�em, kiedy pr�bowali k�ama�.00:10:47:Do czasu kiedy by�em w szkole �redniej, by�am skupiony tylko na tym, | co inni my�leli �e powinienem robi� w �yciu.00:10:54:... i robieniu dok�adnie czego� odwrotnego.00:10:57:W�a�ciwie nikt si� specjalnie nie wkurza�, | a ja nigdy zbytnio nie przejmowa�em si� ambicjami innych ludzi co do mnie.00:11:05:Wiesz co? Je�eli masz rodzic�w, kt�rzy zawsze si� z tob� zgadzaj�, s� mili i zawsze ci� wspomagaj�... | - No i co?00:11:14:Wtedy trudniej otwarcie m�wi� o takich chwilach, kiedy s� w b��dzie.00:11:19:... wraz z ca�ym tym pasywno-agresywnym g�wnem, wiesz co my�l�.00:11:22:to jest...... Nienawidz� tego.00:11:24:Naprawd� tego nienawidz�.00:11:28:No c�, pomimo tego ca�ego g�wna kt�re by�o nieod��cznie zwi�zane,00:11:32:pami�tam dzieci�stwo jako00:11:36:magiczny czas00:11:39:Pami�tam kiedy mama po raz pierwszy powiedzia�a mi o �mierci00:11:43:Babcia w�a�nie umar�a a ca�a rodzina odwiedzi�a ich na Florydzie, | mia�em wtedy 3, mo�e 3 i p� roku.00:11:52:Niewa�ne, by�em wtedy na podw�rku, bawi�em si�00:11:54:a moja siostra uczy�a mnie jak �cisn�� w�a ogrodowego00:12:00:w taki spos�b, �e woda rozpryskuje si� w s�o�cu, | i wychodzi t�cza.00:12:05:I tak robi�em00:12:08:i przez mgie�k� widzia�em babci�00:12:11:A ona tam sta�a, �mia�a si� do mnie00:12:15:La�em t� wod� d�ugo00:12:18:i patrzy�em na ni�. W ko�cu, koniec w�a zepsu� si�00:12:22:pu�ci�em go, i wtedy znik�a00:12:28:Wr�ci�em do domu, powiedzia�em rodzicom00:12:33:A oni skoczyli na mnie i krzycz� �e kiedy ludzie umieraj�00:12:36:nigdy nie mo�na ich ju� zobaczy�, pytali jak mog�em sobie to wyobrazi�?00:12:41:Ale ja i tak wiedzia�em swoje. Bardzo si� z tego cieszy�em | Nigdy ju� nie widzia�em czego� takiego00:12:47:Sam nie wiem00:12:49:Wtedy po raz pierwszy zda�em sobie spraw� jakie to wszystko dwuznaczne.00:12:52:Nawet �mier�.00:12:55:W�a�ciwie to dobrze ci z tym �e masz takie nastawienie do �mierci.00:13:00:Ja boj� si� �mierci 24 godziny na dob�, przysi�gam.00:13:06:- Na przyk�ad to �e jestem teraz w poci�gu | mog�am polecie� samolotem, ale si� boj�. | - Eee, przesta�...00:13:10:Naprawd�, nic na to nie poradz�.00:13:12:Wiem co m�wi� statystyki, samoloty s� bezpieczniejsze itd, itd....00:13:16:Ale kiedy jestem w samolocie widz� to. Widz� eksplozj�. | Widz� jak spadam i lec� poprzez chmury.00:13:22:i jestem przera�ona tymi kilkunastoma sekundami �wiadomo�ci | zanim nie umr�00:13:28:Wiesz, wtedy jak wiesz na pewno �e zaraz umrzesz00:13:33:Nie mog� przesta� my�le� w ten spos�b.00:13:36:- Takie co� mo�e wyko�czy�! | - Chyba tak.00:13:39:To naprawd� wyka�czaj�ce.00:13:44:- To ju� chyba Wiede�. | - Mo�liwe.00:13:48:- Czy to nie tutaj powiniene� wysi���? | - Tak, ale si� zasiedzia�em.00:13:51:Szkoda �e ci� nie spotka�em wcze�niej, | dobrze mi si� z tob� rozmawia00:13:56:Mnie tak�e.00:13:58:Naprawd� mi�o by�o ci� pozna�.00:14:31:Dobrze wi�c, mam szalony pomys�, | je�eli ci� o to nie zapytam00:14:35:- b�dzie to chodzi�o za mn� ca�e �ycie | - Co?00:14:41:Wiesz.... chcia�bym z tob� ca�y czas rozmawia�, | nie wiem jak ty ale....00:14:47:Czyj� �e jeste�my w jaki� spos�b zwi�zani ze sob�, nie?00:14:51:Ja czuj� to samo.00:14:52:Dok�adnie tak.00:14:54:�wietnie. Zr�bmy tak: wysi�dziesz ze mn� w Wiedniu | i p�jdziemy obejrze� miasto. | - Co?00:14:58:Daj si� nam�wi�, no.... chod�! B�dzie fajnie!00:15:00:Co b�dziemy robi�?00:15:02:Nie wiem. Wszystko co wiem to | �e powinienem z�apa� lot liniami Australijskimi jutro o 9:3000:15:07:tak naprawd� to nie m... [ Pobierz całość w formacie PDF ]