Przedmioty i materiały niebezpieczne, Straż PSP OSP, materialy straz

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ZAŁĄCZNIK A
PRZEPISY OGÓLNE I PRZEPISY DOTYCZĄCE
MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH
1
2
CZĘŚĆ 1
Przepisy ogólne
3
4
DZIAŁ 1.1
ZAKRES I STOSOWANIE
1.1.1
Struktura
Załączniki A i B do ADR składają się z dziewięciu części. Załącznik A zawiera części od 1 do
7, a załącznik B części 8 i 9. KaŜda część podzielona jest na działy, a kaŜdy dział podzielony
jest na rozdziały i podrozdziały. W obrębie kaŜdej części jej numer podawany jest łącznie
z numerami działów, rozdziałów i podrozdziałów, np. numer „4.2.1” oznacza część 4, dział 2,
rozdział 1.
1.1.2
Zakres
1.1.2.1 W rozumieniu artykułu 2 ADR, załącznik A określa:
(a) towary niebezpieczne, które nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego;
(b) towary niebezpieczne, które są dopuszczone do przewozu międzynarodowego oraz
przypisane do nich warunki (w tym wyłączenia) dotyczące w szczególności:
- klasyfikacji towarów, łącznie z kryteriami klasyfikacyjnymi oraz odpowiednimi
metodami badań;
-
stosowania opakowań (w tym pakowania razem);
-
stosowania cystern (w tym napełniania);
-
procedur nadawczych (w tym oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych
na sztukach przesyłki i na środkach transportu, a takŜe wymaganych
dokumentów i informacji);
-
przepisów z zakresu konstrukcji, badania i dopuszczania opakowań i cystern;
-
stosowania środków transportu (w tym załadunku, ładowania razem
i rozładunku).
1.1.2.2 Załącznik A zawiera następujące przepisy, które zgodnie z artykułem 2 ADR, odnoszą się do
załącznika B lub do obu wymienionych załączników:
1.1.1
Struktura;
1.1.2.3
(Zakres załącznika B);
1.1.2.4
1.1.3.1 Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych;
1.1.3.6 Wyłączenia dotyczące ilości przewoŜonych w jednostce transportowej;
1.1.4 Stosowanie innych przepisów;
1.1.4.5 Przewóz inny niŜ drogowy;
dział 1.2 Definicje i jednostki miar;
dział 1.3 Szkolenie osób zaangaŜowanych w przewóz towarów niebezpiecznych;
dział 1.4 Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa;
dział 1.5 Odstępstwa;
dział 1.6 Przepisy przejściowe;
dział 1.8 Kontrola oraz inne środki wspomagające, stosowane w celu zapewnienia
zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa;
dział 1.9 Ograniczenia transportowe wprowadzane przez właściwe władze;
dział 1.10 Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych;
dział 3.1 Przepisy ogólne;
dział 3.2 Kolumny (1), (2), (14), (15) i (19) (stosowanie przepisów części 8 i 9
w odniesieniu do indywidualnych materiałów i przedmiotów).
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]