Przedmioty przyrodnicze - Egzamin gimnazjalny 2012, Egzaminy gimnazjalne 2012

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz
ę
cia egzaminu.
UZUPEŁNIA UCZE
Ń
miejsce
na naklejk
ę
z kodem
PESEL
K
OD UCZNI
A
EGZAMIN
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
CZ
ĘŚĆ
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ
NADZORUJ
Ą
CY
dysleksja
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawd
ź
, czy zestaw zada
ń
zawiera 13 stron (zadania 1–24).
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgło
ś
nauczycielowi.
2. Na tej stronie wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejk
ę
z kodem.
3. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matryc
ę
znaków oraz naklej naklejk
ę
z kodem.
4. Czytaj uwa
Ŝ
nie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie
z poleceniami.
5. Rozwi
ą
zania
KWIECIE
Ń
2012
zada
ń
zapisuj
długopisem
lub
piórem
z
czarnym
tuszem/atramentem. Nie u
Ŝ
ywaj korektora.
6. W arkuszu znajduj
ą
si
ę

Ŝ
ne typy zada
ń
. Ich rozwi
ą
zania zaznaczaj na
karcie odpowiedzi w nast
ę
puj
ą
cy sposób:
·
wybierz
jedn
ą
z
podanych
odpowiedzi
i
zamaluj
kratk
ę
z odpowiadaj
ą
c
ą
jej liter
ą
, np. gdy wybrałe
ś
odpowied
ź
A:
Czas pracy:
60 minut
·
wybierz wła
ś
ciw
ą
odpowied
ź
i zamaluj kratk
ę
z odpowiednimi
literami, np. gdy wybrałe
ś
odpowied
ź
FP lub NT:
lub
·
do informacji oznaczonych wła
ś
ciw
ą
liter
ą
dobierz informacje
oznaczone liczb
ą
lub liter
ą
i zamaluj odpowiedni
ą
kratk
ę
, np. gdy
wybrałe
ś
liter
ę
B i liczb
ę
1 lub litery NB:
lub
7. Staraj si
ę
nie popełnia
ć

ę
dów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale je
ś
li si
ę
pomylisz, bł
ę
dne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inn
ą
odpowied
ź
, np.
8. Rozwi
ą
zuj
ą
c zadania, mo
Ŝ
esz wykorzysta
ć
miejsce opatrzone napisem
Brudnopis
. Zapisy w brudnopisie nie b
ę
d
ą
sprawdzane i oceniane.
Powodzenia!
GM-P1-122
 Informacje do zadania 1.
Jednokomórkowe glony
Ŝ
yj
ą
ce w wodzie stawu rybnego wykorzystuj
ą
promieniowanie
słoneczne w procesie fotosyntezy. Od ilo
ś
ci glonów i od intensywno
ś
ci
ś
wiatła zale
Ŝ
y ilo
ść
wydzielonego przez nie tlenu. Na wykresie przedstawiono badane (w tych samych dniach)
wczesn
ą
wiosn
ą
dobowe zmiany ilo
ś
ci tlenu rozpuszczonego w powierzchniowej
(0
-
0,5 m)
warstwie wody w trzech s
ą
siednich stawach (o podobnej ilo
ś
ci glonów): A, B i C.
Na podstawie: K. Bieniarz, A. Kownacki, P. Epler,
Biologia stawów rybnych,
Olsztyn 2003.
Zadanie 1.
Czy analiza tekstu i wykresu potwierdza prawdziwo
ść
poni
Ŝ
szych stwierdze
ń
? Wybierz
T (tak), je
ś
li stwierdzenie jest uzasadnione, lub N (nie) – je
ś
li jest nieuzasadnione.
Najwi
ę
ksze wytwarzanie dobowe tlenu jest w stawie C.
T
N
Najwi
ę
cej rozpuszczonego tlenu zawiera woda stawów pod koniec dnia.
T
N
Zadanie 2.
Wybierz spo
ś
ród podanych zestaw, w którym poprawnie przyporz
ą
dkowano choroby do
odpowiednich kategorii.
Nowotworowe
Genetyczne
malaria
hemofilia
A.
B.
rak skóry
mukowiscydoza
C.
AIDS
rak skóry
D.
rak płuc
opryszczka
PRZENIE
Ś
ROZWI
Ą
ZANIA NA KART
Ę
ODPOWIEDZI!
Strona 2 z 13
 Informacje do zada
ń
3.–5.
W futrze małej ro
ś
lino
Ŝ
ernej myszy,
Ŝ
yj
ą
cej w lasach Kostaryki, przebywa stale kilkana
ś
cie
chrz
ą
szczy. Owady wczepiaj
ą
si
ę
swymi silnymi
Ŝ
uwaczkami w jej uszy i kark. Chrz
ą
szcze te
tylko bardzo rzadko mo
Ŝ
na spotka
ć
gdzie indziej ni
Ŝ
w futrze myszy. Gryzo
ń
podró
Ŝ
uj
ą
cy
stale z gromad
ą
pasa
Ŝ
erów nie wykazuje bynajmniej oznak osłabienia ani niedokrwisto
ś
ci.
Przeciwnie, tryska zdrowiem. Chrz
ą
szcze zaczynaj
ą
Ŝ
erowa
ć
dopiero w ci
ą
gu dnia, gdy ich
gospodarz przebywa w norze. Opuszczaj
ą
wtedy jego futro i poluj
ą
na krwiopijne pchły, od
których a
Ŝ
roi si
ę
mysie gniazdo.
Na podstawie: D. Attenborough,
Na
ś
cie
Ŝ
kach
Ŝ
ycia
, Warszawa 1993.
Zadanie 3.
Poni
Ŝ
szy schemat odpowiada ła
ń
cuchowi pokarmowemu opisanemu w tek
ś
cie.
I
II
III
IV
Doko
ń
cz zdanie tak, aby otrzyma
ć
zdanie prawdziwe.
Na schemacie ła
ń
cucha pokarmowego mysz i chrz
ą
szcz zostały oznaczone odpowiednio
numerami
A.
II i IV
B.
I i II
C.
III i IV
D.
III i II
Zadanie 4.
Wybierz T (tak), je
ś
li informacja jest prawdziwa, lub N (nie) – je
ś
li jest nieprawdziwa.
Pchła, w zale
Ŝ
no
ś
ciach opisanych w tek
ś
cie, jest
paso
Ŝ
ytem.
T
N
ofiar
ą
.
T
N
Zadanie 5.
Doko
ń
cz zdanie tak, aby otrzyma
ć
zdanie prawdziwe.
Opisan
ą
zale
Ŝ
no
ść
mi
ę
dzy mysz
ą
a chrz
ą
szczami mo
Ŝ
na nazwa
ć
A.
symbioz
ą
.
B.
paso
Ŝ
ytnictwem.
C.
konkurencj
ą
.
D.
drapie
Ŝ
nictwem.
PRZENIE
Ś
ROZWI
Ą
ZANIA NA KART
Ę
ODPOWIEDZI!
Strona 3 z 13
 Zadanie 6.
Barwa oczu u ludzi dziedziczy si
ę
jednogenowo. Barwa oczu niebieska jest cech
ą
recesywn
ą
(a)
w stosunku do barwy br
ą
zowej (A). Matka ma oczy br
ą
zowe i jest homozygot
ą
dominuj
ą
c
ą
,
a ojciec ma oczy niebieskie.
Jaki kolor oczu b
ę
d
ą
miały ich dzieci? Wybierz odpowied
ź
spo
ś
ród podanych.
A.
Wszystkie dzieci tych rodziców b
ę
d
ą
miały oczy niebieskie.
B.
Wszystkie dzieci tych rodziców b
ę
d
ą
miały oczy br
ą
zowe.
C.
50% dzieci b
ę
dzie miało oczy niebieskie i 50% dzieci b
ę
dzie miało oczy br
ą
zowe.
D.
75% dzieci b
ę
dzie miało oczy br
ą
zowe, a 25% dzieci b
ę
dzie miało oczy niebieskie.
Zadanie 7.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.
symbol pierwiastka
liczba atomowa
11
Na
Sód
23
nazwa pierwiastka
1
18
masa atomowa (u)
1
H
Wodór
1
2
He
Hel
4
1
2
13
14
15
16
17
3
Li
Lit
7
4
Be
Beryl
9
5
B
Bor
11
6
C
W
ę
giel
12
7
N
Azot
14
8
O
Tlen
16
9
F
Fluor
19
10
Ne
Neon
20
2
11
Na
Sód
23
12
Mg
Magnez
24
13
Al
Glin
27
14
Si
Krzem
28
15
P
Fosfor
31
16
S
Siarka
32
17
Cl
Chlor
35,5
18
Ar
Argon
40
3
W poni
Ŝ
szych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach.
Które to tlenki? Wybierz je spo
ś
ród podanych A
-
E.
A.
NO
B.
NO
2
C.
MgO
D.
SO
2
E.
SO
3
W tym tlenku pierwiastek poł
ą
czony z tlenem ma
warto
ś
ciowo
ść
równ
ą
II. W skład j
ą
dra atomu tego
pierwiastka wchodzi 7 protonów.
7.1.
A
B
C
D
E
Pierwiastki tworz
ą
ce ten zwi
ą
zek le
Ŝą
w tej samej grupie
układu okresowego. Masa cz
ą
steczkowa tlenku tego
pierwiastka jest mniejsza od 70 u.
7.2.
A
B
C
D
E
PRZENIE
Ś
ROZWI
Ą
ZANIA NA KART
Ę
ODPOWIEDZI!
Strona 4 z 13
Informacje do zada
ń
8.
9.
Jacek zaplanował eksperyment z u
Ŝ
yciem jednakowych gwo
ź
dzi stalowych. Jego przebieg
zilustrował rysunkiem.
-
Po kilku dniach obserwacji Jacek zapisał nast
ę
puj
ą
ce wyniki.
Probówka
Wynik
1.
brak rdzy
2.
rdza
3.
brak rdzy
4.
brak rdzy
5.
bardzo du
Ŝ
o rdzy
Zadanie 8.
Zaznacz T (tak), je
ś
li uzasadnienie jest trafne, lub N (nie) – je
ś
li jest nietrafne
w odniesieniu do wykonanego eksperymentu.
Jacek wlał do probówki 4. wod
ę
przegotowan
ą
, poniewa
Ŝ
gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje.
T
N
gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie.
T
N
Zadanie 9.
Które zdanie
nie jest wnioskiem
z eksperymentu Jacka? Wybierz odpowied
ź
spo
ś
ród
podanych.
A.
Stal rdzewieje szybciej, je
ś
li w wodzie jest sól.
B.
Stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozj
ę
ni
Ŝ
stal zwykła.
C.
Woda i powietrze to zasadnicze czynniki powoduj
ą
ce rdzewienie stali.
D.
Brak wody lub powietrza sprawia,
Ŝ
e korozja nie zachodzi.
PRZENIE
Ś
ROZWI
Ą
ZANIA NA KART
Ę
ODPOWIEDZI!
Strona 5 z 13
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]