Przedmowa, MTR, Mechanika, Mechanika

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZEDMOWA
Podstawą podręcznika są wykłady z mechaniki ogólnej prowadzone na
kierunku mechanika i budowa maszyn Politechniki Poznańskiej zarówno na
dziennych studiach magisterskich, jak i zaocznych inżynierskich. Podręcznik
może być również przydatny dla studentów studiujących mechanikę na innych
kierunkach studiów, takich jak transport, zarządzanie i marketing oraz
pokrewnych.
Materiał ujęto w siedmiu rozdziałach w takiej kolejności, aby był możliwie
łatwy do przyswojenia przez studentów pierwszego i drugiego roku studiów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono cel przedmiotu i podano prawa
Newtona. Rozdział drugi jest poświęcony przypomnieniu podstawowych
wiadomości z matematyki dotyczących rachunku wektorowego. Należy tutaj
zwrócić uwagę, że studiowanie mechaniki bez znajomości rachunku wektorowego
jest trudne lub wręcz niemożliwe. Pozostałe rozdziały zawierają w kolejności
statykę, środki ciężkości, kinematykę, momenty bezwładności i dynamikę. Taka
kolejność jest podyktowana tym, aby statyka wyprzedzała zazębiającą się z
mechaniką ogólną wytrzymałość materiałów.
Autor zdaje sobie sprawę, że nie przedstawił całego materiału objętego
programem studiów z mechaniki ogólnej, zwłaszcza na studiach magisterskich, i
dlatego niektóre ważne działy pominięte w obecnym wydaniu lub przedstawione
skrótowo będą wymagały uzupełnienia z podręczników podanych w literaturze.
Studiowanie mechaniki polega nie tylko na opanowaniu zasadniczych
twierdzeń i ich dowodów, ale przede wszystkim na umiejętności zastosowania
nabytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych zagadnień
technicznych, jakie stawia przed inżynierem współczesna technika. Dlatego aby
opanować przedmiot, równolegle ze studiowaniem teorii czytelnik powinien
samodzielnie rozwiązywać zadania zamieszczone w odpowiednich zbiorach.
Autor dziękuje mgr. Jackowi Pollakowi za cenne uwagi merytoryczne i
redakcyjne wniesione do podręcznika przed oddaniem go do druku.
Autor
Poznań, 1998 r.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]