Przedsiębiorczość bez tajemnic test 3 Autoprezentacja, podręczniki szkoła średnia liceum technikum testy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
3. Autoprezentacja
1. Pierwsze wraŇenie podczas spotkania jest wynikiem przede wszystkim:
a) mimiki i gestw (mowy ciaþa),
b) barwy naszego gþosu,
c) tego, co mwimy.
2. Patrzenie ponad gþowĢ rozmwcy oraz Ļciskanie dþoni w piħĻci moŇe
oznaczaę:
a) poczucie komfortu psychicznego,
b) poczucie zagroŇenia,
c) nastawienie wrogie.
3. NiŇej wymienione akty niewerbalne:
- czħste przymykanie oczu,
- zasþanianie czħsto ust,
- wiercenie siħ na krzeĻle,
oznaczajĢ:
a) nastawienie nieprzyjazne,
b) nastawienie przyjazne,
c) zachowanie osoby lħkliwej.
4. Czy w czasie wypowiedzi naleŇy trzymaę w rħkach np. dþugopis?
a) tak,
b) nie,
c) nie ma to Ňadnego znaczenia.
5. Gdy pracownik nie wie, jak w danej sytuacji ma siħ zachowaę menedŇer,
przede wszystkim powinien stosowaę technikħ:
a) sympatii,
b) niedostħpnoĻci,
c) odwoþywania siħ do spoþecznego dowodu sþusznoĻci.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]