Przedsiebiorczosc wyklad 16 październik 2013 (1)(1), Podstawy Przedsiębiorczości

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Dlaczego "potrzeba"?Procesy transformacji gospodarki narodowejProcesy integracji europejskiejProcesy globalizacjiBudowagospodarki opartej na wiedzySzybki postęp technologiczny i wzrost znaczenia innowacjiKonieczność podniesienia konkurencyjności społeczeństwa, gospodarki jako całości i jejpodmiotów(przedsiębiorstw, instytucji i in.) w wyniku nasilenia sie presji konkurencyjnej w"globalnej" gospodarce.Czy szkoła kształtował podstawy przedsiębiorczości?Czy zmiany systemu edukacji sprzyjają kształtowaniu podstaw przedsiębiorczości ?PrzedsiębiorczośćCecha działania zmierzającego do zapienienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobówgospodarczych przedsiębiorstwa oraz umożliwiającego osiąganie racjonalności gospodarowaniaoraz efektywności ekonomicznej. Motywem przedsiębiorczości jest dążenie do uzyskaniaefektywności pozwalającej na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i stwarzającej podstawyjego rozwoju. Przedsiębiorcze działanie jest utożsamiane bezpośrednioZespół cech i zachowań właściwy przede wszystkim przedsiębiorcom. W teorii ekonomiiprzedsiębiorczość jest bądź swoista forma pracy, bądź czwarty. Obok pracy, ziemi. Kapitałuczynnikiem produkcji, główne cechy przedsiębiorczości to umiejętność dostrzegania potrzeb idoskonalenia pomysłów oraz gotowość do podejmowania ryzyka ( PWN)Zespół cech osobowych takich jak:Aktywność, wytrwałość, zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, zdolność do koncentracji,pewność siebie i wiara we własne siły, samodyscyplina, uczciwość, skłonności do wyrażonegoryzyka oraz brania odpowiedzialności za siebie i innych.Oraz posiadania intuicji i umiejętności np. W zakresie komunikacji interpersonalnej, w tymnegocjacji i rozwiązywania konfliktów, kierowanie sobą i innymi, podejmowania decyzji,oszacowania potrzebnych nakładów danego przedsiębiorstwa.Cechy te pozwalają nie tylko dobrze prowadzić przedsiębiorstwo, tj, być dobrym przedsiębiorca zczy, pojęcie przedsiębiorczość bywa często utożsamiane), ale także na aktywne uczestniczenie wżyciu społeczno-gospodarczym w tym także życiu rodzinnym, co daje dużo satysfakcji izadowolenia, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.Człowiek przedsiębiorczy nie boi sie trudności, podejmowania nowych. Nieznanych działań, niezałamuje sie niepowodzeniami, jest chętny do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, potraficieszyć sie z sukcesów, jest otwarty na otoczenie, mas zdolność do empatii, potrafi dobrze ułożyćsobie stosunki z innymi ludźmi, odznacza sie asertywność i postępuje zgodnie z wartościąetycznymi.Byc przedsiębiorczym to znaczy "wiedzieć jak żyć (we współczesnym świecie)"Przedsiębiorczość w badaniach naukowychW badaniach naukowych przedsiębiorczość ujmowania jest w co najmniej czterech głównychpodejściach:-przedsiębiorczość jako funkcja prywatnego przedsiębiorcy w tym chęć do założenia orazprowadzenia własnego przedsiębiorstwa- przedsiębiorczość Jako funkcja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw- przedsiębiorczość jako funkcja osobowości postawa człowieka- przedsiębiorczość jako funkcja czynności menadżerskichMŚP, MSP, SMEPrzedsiębiorczośćjako komplementacja kluczowaW systemie edukacji w formach szkolnych, i kształcenia przez całe życieInicjatywna ci przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalne, porozumiewanie sie wjęzyku ojczystym, porozumiewanie sie w języku obcym, komplementacja matematyczne ipodstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczeniasie, kompetencje społeczne i obywatelskiePrzedsiębiorstwa definicja KEW świetle definicji przyjętej przez KE kompetencje określone jako "inicjatywność iprzedsiębiorczość" oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn.Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, z także zdolność doplanowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią onewparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym.Istotne i niedoceniane elementy podstawy przedsiębiorczejCzłowiek przedsiębiorczy(...)Postępuje zgodnie z wartościami etycznymi,Jest chętny do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. [ Pobierz całość w formacie PDF ]