Przedstawiciel SuperJa superj, SAMOKSZTAŁCENIE, Twoja Kariera

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przedstawiciel SuperJa
Autor: Tony Buzan, Richard Israel
T‡umaczenie: Jakub Gralczyk
ISBN: 978-83-246-1355-7
Format: 170x230, stron: 144
Lata nauki, opas‡e tomy, nowatorskie teorie,
sprawdzone sposoby, szanowani mentorzy, profilowane szkolenia
NIECH MI W KOCU KTO TO NARYSUJE!
Sprzedawca jak z obrazka. Nie za grami, nie za lasami, ale tu i teraz. Oto historia,
ktra mog‡aby przytrafi siŒ i Tobie. A w zasadzie przytrafi Ci siŒ, kiedy tylko zaczniesz
czyta i ogl„da ten komiks. Bawi„c siŒ wietnie, niepostrze¿enie bŒdziesz zdobywa
bardzo cenne umiejŒtnoci handlowe. UmiejŒtnoci, ktre drzemi„ w Tobie od dawna
i tylko czekaj„, by wreszcie je kiedy rozwin„‡. Twj wewnŒtrzny Przedstawiciel
SuperJa jest ju¿ gotw na wyzwania, osi„ganie sukcesu i satysfakcji oraz zdobywanie
przewagi nad innymi handlowcami. Na co wiŒc jeszcze czekasz?
Proces sprzeda¿y zawsze zaczyna siŒ w Twojej g‡owie im lepiej zrozumiesz jego
mechanizm, tym lepsze wyniki bŒdziesz w stanie osi„gn„. Nie zapominaj jednak,
¿e wszystko bŒdzie przyjemniejsze i przyniesie Ci wiŒksze zadowolenie, jeli zamiast
postrzega zawodowe obowi„zki jako z‡o konieczne, zaczniesz czerpa z nich maksimum
radoci! OdprŒ¿ siŒ, rozsi„d wygodnie i wraz z Bobem oraz Sue bohaterami Twojej
nowej lektury zg‡Œbiaj tajniki efektywnego handlowania. Baw siŒ znakomicie przy
rysunkowych okienkach, ktre naucz„ CiŒ wykorzystywa zarwno wyobraniŒ, jak
i logiczne mylenie, bezb‡Œdnie zapamiŒtywa imiona i twarze oraz ustawia mentalny
kompas sprzeda¿y zawsze w jednym kierunku w stronŒ SUKCESU.
Oparty na miŒdzynarodowym bestsellerze Sprzeda¿ z G‡ow„ komiks Przedstawiciel
SuperJa jest wietnym szkoleniem, pozwalaj„cym:
surfowa po w‡asnym umyle za pomoc„ map myli;
wiczy mzg i pamiŒ jak na zajŒciach fitness;
wykorzystywa palce zarwno r„k, jak i ng podczas tworzenia skojarzeæ;
anga¿owa wszystkie zmys‡y w s‡u¿bie sprzeda¿y;
nie ‡apa zadyszki podczas wyczerpuj„cych treningw szarych komrek.
Pierwszy profesjonalny komiks na temat handlu i sprzeda¿y w Polsce
3
 4
13
 14
[ Pobierz całość w formacie PDF ]